Καινοτόμες Κοινωνικές Λύσεις – Ολοκληρωμένα Συστήματα Τηλεπρόνοιας Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

ΜΙΑΟΥΛΗ 7 & ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 24 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15122

Καινοτόμες Κοινωνικές Λύσεις – Ολοκληρωμένα Συστήματα Τηλεπρόνοιας Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης


ΜΙΑΟΥΛΗ 7 & ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 24 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800471727
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124313901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-02-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-02-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

NOUS VR
ISS MEPE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΙΑΟΥΛΗ 7 & ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 24
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας θα είναι: 1. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη-παραγωγή και η πώληση εφαρμογών εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας (VR/AR/MR), η υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών και επιχειρήσεων καθώς και φορέων και επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς και η παροχή σχετικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς αυτούς. 2. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη-παραγωγή και η πώληση παιχνιδιών υπολογιστή, κινητών συσκευών κτλ. 3. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεπρόνοιας και ασφαλείας για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. 4. Η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες, έρευνες κλπ) σε θέματα τηλεπρόνοιας και ασφάλειας, καθώς και σε θέματα εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας και παιχνιδιών υπολογιστή, κινητών συσκευών κτλ. 5. Η εκπόνηση μελετών - ερευνών σε θέματα τηλεπρόνοιας και ασφάλειας καθώς και σε θέματα εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας και παιχνιδιών υπολογιστή, κινητών συσκευών κτλ. 6. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων και παρουσιάσεων, η έκδοση εντύπων και διαφημιστικού – επικοινωνιακού υλικού 7. Ο σχεδιασμός και η παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών (multimedia) 8. Η σύνταξη, προώθηση, ανάπτυξη, μίσθωση, πώληση και γενικά η κάθε μορφή εκμετάλλευσης προγραμμάτων λογισμικού σε θέματα τηλεπρόνοιας και ασφαλείας καθώς και σε θέματα εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας και παιχνιδιών υπολογιστή, κινητών συσκευών κτλ. 9. Η εκμετάλλευση και προώθηση κάθε μέσου πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών & πολυμέσων με στόχο τη δημιουργία συστημάτων τηλεπρόνοιας και ασφαλείας, καθώς και σε εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας και παιχνιδιών υπολογιστή, κινητών συσκευών κτλ. 10. Η συνεργασία με παρόμοιες επιχειρήσεις τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, η εξαγορά παρόμοιας μορφής επιχειρήσεων ή δικαιώματος που έχει σχέση με την πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες και τα πολυμέσα. 11. Η εισαγωγή, αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμετάλλευση, ηλεκτρονικών συσκευών, λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής ως και ανταλλακτικών αυτών στον χώρο των συστημάτων τηλεπρόνοιας και ασφαλείας, καθώς και σε στους χώρους εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας και παιχνιδιών υπολογιστή, κινητών συσκευών κτλ. 12. Η εκπαίδευση σε συστήματα πληροφορικής και πολυμέσων δια παντός μέσου και ιδρύσεως κατάλληλων σχολών, σε αντικείμενα τηλεπρόνοιας και ασφαλείας, καθώς και στα αντικείμενα εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας και παιχνιδιών υπολογιστή, κινητών συσκευών κτλ. 13. Η εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση παρόμοιων επιχειρήσεων του εξωτερικού. 14. Η προβολή, διάχυση και προώθηση ιδεών, προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, προϊόντων & υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων καθώς και η υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης των κοινωνικών εταίρων, φορέων και πολιτών σε θέματα που άπτονται στους σκοπούς της εταιρείας (τηλεπρόνοιας και ασφαλείας, παραγωγής βιντεο-multimedia, καθώς και εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας και παιχνιδιών υπολογιστή, κινητών συσκευών κτλ.). 15. Η συμμετοχή της εταιρίας με οποιαδήποτε ιδιότητα σε επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής παρόμοιου σκοπού. 16. Η ανάπτυξη, εμπορία, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή εγκατάσταση μετά πώληση (service – υποστήριξη) λογισμικού (software) και εξοπλισμού (hardware) στους τομείς τηλεπρόνοιας και ασφαλείας καθώς και στους τομείς εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας και παιχνιδιών υπολογιστή, κινητών συσκευών κτλ. 17. Η ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων για την προαγωγή της έρευνας και υψηλής τεχνολογίας στο χώρο της πληροφορικής και των πολυμέσων στους τομείς τηλεπρόνοιας και ασφαλείας καθώς και στους τομείς εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας και παιχνιδιών υπολογιστή, κινητών συσκευών κτλ. 18. Η διοργάνωση ή/και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά ή μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε προγράμματα διεθνών μορφωτικών ανταλλαγών και σε έργα πληροφορικής & πολυμέσων, η παροχή υποτροφιών καθώς και η εκτύπωση και διάθεση εντύπων, εργασιών και βιβλίων με περιεχόμενο συναφές με κάποια από τις άνω δραστηριότητες. 19. Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς, προσφορές, προσκλήσεις είτε ως τελικός δικαιούχος είτε ως υποψήφιος Ανάδοχος, του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οιουδήποτε άλλου οργανισμού, ιδιωτικού ή δημοσίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα έργα και δράσεις από Εθνικά, Κοινοτικά (Ευρωπαϊκής Ένωσης) και άλλα Προγράμματα. 20. Η χρήση του Διεθνούς Διαδικτύου (Internet), με σκοπό την: - προβολή στο Δίκτυο (δημιουργία και φιλοξενία θέσεων στο Δίκτυο web sites για λογαριασμό τρίτων) - παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου (e- commerce) στους τομείς τηλεπρόνοιας και ασφαλείας, καθώς και στους τομείς εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας και παιχνιδιών υπολογιστή, κινητών συσκευών κτλ. - ενημέρωση, πληροφόρηση και εκπαίδευση σε θέματα πληροφορικής & πολυμέσων στους τομείς τηλεπρόνοιας και ασφαλείας, καθώς και στους τομείς εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας και παιχνιδιών υπολογιστή, κινητών συσκευών κτλ. - γενικότερη χρήση του Διεθνούς Διαδικτύου για την πληρέστερη επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. 21. Η παροχή συμβουλευτικών και συναφών υπηρεσιών στους τομείς της σύγχρονης πληροφορικής και πολυμέσων σε αντικείμενα τηλεπρόνοιας και ασφαλείας, καθώς και στα αντικείμενα εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας και παιχνιδιών υπολογιστή, κινητών συσκευών κτλ. 22. Η παραγωγή οπτικοακουστικών και πολυμεσικών έργων, από το στάδιο της προπαρασκευής (pre-production) μέχρι το στάδιο της υλοποίησης και της διάχυσής τους (production, post-production). Το περιεχόμενο των έργων ποικίλει και μπορεί να είναι κοινωνικό, εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό κ.ά., με ανθρωποκεντρική στόχευση. Τα οπτικοακουστικά και πολυμεσικά έργα μπορεί να έχουν την μορφή βίντεο CD/DVD, multimedia CD/DVD, web βίντεο, web multimedia, διαδραστικού έργου και διαδραστικών πλατφορμών και να περιλαμβάνουν ντοκυμαντέρ, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό για τηλεοπτική και κινηματογραφική προβολή, ταινίες 2D & 3D animation graphics, κινηματογραφικά εταιρικά βίντεο (corporate videos με σκοπό την παρουσίαση της προσφοράς και των υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων), οπτικοακουστικά και πολυμεσικά έργα εκπαιδευτικού περιεχομένου, web show είτε ψυχαγωγικού, είτε επιμορφωτικού χαρακτήρα κ.ά. Παραγωγή έντυπου ή ψηφιακού υλικού τεκμηρίωσης, προώθησης, διάχυσης, διαφήμισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Η Εταιρεία για την εκπλήρωση του σκοπού της μπορεί: α. Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο τους, που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, καθώς επίσης να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε τύπο Εταιρείας ή κοινοπραξίας, που επιδιώκει τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς. β. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. γ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. δ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο επί τη βάσει οποιασδήποτε σχέσεως. ε. Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους και να αγοράζει, μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα, αυτοκίνητα καθώς και λοιπά μέσα. στ. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. ζ. Να παρέχει υπηρεσίες διαφημιστικής προβολής. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
88101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κύρια
46141100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47410000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
58111900 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
58112000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΔΙΣΚΟ, ΤΑΙΝΙΑ Η ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ Δευτερεύουσα
58113000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ (ON LINE) ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
58290000 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
59111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
59121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59121201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ, ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
59121900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
62011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
74901500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
80201002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση