ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΕΡΜΟΥ 7 , ΑΘΗΝΑ, 10563

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΕΡΜΟΥ 7 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800602025
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131632201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-09-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-09-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΡΜΟΥ 7
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταφείας είνα ι : 1.1 Η εμπορία χονδρική λιανική κοσμημάτων,ρολογιών, απομιμήσεων κοσμημάτων 1.2 Η εμπορία χονδρ ι κή επίπλων γ ι α καταστήματα 1.3 Η παροχή υπηρεσ ιών επισκευής κοσμημάτων 1.4 Η ε μπορία λ ι αν ική κοσμημάτων ,ρολογιών, απο μιμή σεων κοσμημάτων μέσω δ ια δ ικτύο υ 1.5. Η εισαγωγή κα ι εξαγωγή, κοσμ ημ άτων ,ρολογιών, απομιμήσεων κοσμημάτων 1.6. Η δ ημιο υργία ηλεκτρονικού καταστήματ ος e-shop 1.7. Η καθ' οιονδή π οτε τρόπο συνεργασία ή και συμμετοχ ή της σε ετα ιρ είες οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε ατομικές επιχειρ ή σε ι ς, υφιστάμενες η σuσταθησόμενες στο μέλλον μ ε τους ίδιους η συναφείς σκοπούς. Η ίδρυσ η με άλλα φυσικά η νομικά πρ όσωπα εταιρ ειών η κοινοπραξι ών με τους αυτούς η παρεμφερείς σκοπούς. 2.Γ ι α την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί κατό πι ν ε ι δ ι κή ς αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων κα ι σύμφωνα με το νό μο: α) Να συγχωνεύεται η να απορροφά ατομ ι κές επ ιχειρήσεις οποιουδ ήπο τε τύ που, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο μ ε οπο ιοδήποτε τρόπονα ιδρύε ι υποκαταστήμα τ α η αντιπροσωπείες η γραφεία καθώς και θυγατρ ι κές εταιρείες οπουδή ποτε στην αλλοδαπή η στην η μεδαπή, δ) να αντιπροσωπεύε ι ο π ο ιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία αλλοδαπή η η μεδα π ή με όμοιο η παρεμφε ρ ή σκο π ό και δραστη ριότητες, να επιτρέπε ι την χρήση του τίτλου της με την μέθοδο δικαιόχρηση ς (FRANCH ISE) και να παρέχε ι υ πη ρεσίες συμβουλευτικού χαρακτή ρα σε άλλες ε πιχειρήσεις συναφείς με το σκοπό της . Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46480000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Κύρια
46181906 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46421134 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46431408 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
46651006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47717133 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ) ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Δευτερεύουσα
47778200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47788313 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47788610 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47918200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
95251200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση