ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΖΟΥ 38-42 , ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 11145

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΖΟΥ 38-42 , ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800661547
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134674301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-05-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-05-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Α.Ε.
ICHTHIOKALLIERGEIES ASTYPALAIAS A.E.
ICHTHYOKALLIERGEIES ASTYPALAIAS A.E.

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης

Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Χώρα Εξαγωγής Έτος Εξαγωγής
0302 ΨΑΡΙΑ, ΒΡΩΣΙΜΑ, ΝΩΠΑ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΦΙΛΕΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΣΑΡΚΑ ΨΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 0304) ΑΓΝΩΣΤΗ 2022

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΖΟΥ 38-42
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΤΗΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Αντικείμενο και σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε μορφής ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων και σταθμών, η διάθεση της παραγωγής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και γενικά η οργάνωση και η παραγωγή κάθε μονάδας που σχετίζεται με τις ιχθυοκαλλιέργειες στην ημεδαπή και αλλοδαπή. β) Η παραγωγή και εμπορία οστρακοειδών και πάσης φύσεως ιχθυρών, νωπών και κατεψυγμένων. γ) Η εισαγωγή και εμπορία ιχθυοτροφών, ειδών, εξαρτημάτων και μηχανημάτων σχετικά με τις υδατοκαλλιέργειες. δ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται όμοια και συναφή προϊόντα. ε) Η συνεργασία ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες που επιδιώκουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και στ) Η ανάδειξη της βιοποικιλότητας των υδάτινων οικοσυστημάτων όπου αναπτύσσεται η υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα και η αξιοποίηση των ιδιαίτερων οικολογικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της, σε συνδυασμό µε παράλληλη ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού και δράσεων καταδύσεων αναψυχής. ζ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων οπουδήποτε και κάθε άλλης ομοειδούς επιχείρησης ή παρόμοιας προς τα πιο πάνω αντικείμενα. Β. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία δικαιούται: α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με οποιονδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε νομικό τύπο ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρίας ή να ενισχύει αυτούς. β) Να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. γ) Να συμμετέχει, είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία ή άλλως όπως συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής επιχειρηματικές συνεργασίες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. δ) Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως και υπομισθώσεως με τρίτους και χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) με τράπεζες ή άλλους φορείς, για τη μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων και άλλων πραγμάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας και ε) Να αποκτά, κατέχει, χρησιμοποιεί και μεταβιβάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, τεχνικές και βιομηχανικές μεθόδους (KNOW-HOW) και να αποκτά και παραχωρεί δικαιώματα δικαιόχρησης (Franchising).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση