ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Διανομής Χημικών και Λιπαντικών Προϊόντων

ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 29 , ΑΘΗΝΑ, 10439

ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Διανομής Χημικών και Λιπαντικών Προϊόντων


ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 29 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094155427
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 375601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-09-1985
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-11-1985
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Α.Ε.
KATSARIS INTERTRADE S.A.
KATSARIS INTERTRADE A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 29
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Ο σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η εισαγωγή και εμπορία χημικών για την περιποίηση καθαρισμό και γυάλισμα των αυτοκινήτων, χρωμάτων παντός τύπου, πρόσθετων και βελτιωτικών καυσίμων και λιπαντικών, αξεσουάρ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, λιπαντικών καθώς και η παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό, επισκευή και αποκατάσταση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. β) Το χονδρικό εμπόριο ορυκτέλαιων και λιπαντικών. γ) Το χονδρικό εμπόριο βαζελίνης, σκληρής παραφίνης, βαρέων προϊόντων πετρελαίου και άλλων ορυκτών κεριών. δ) Το χονδρικό εμπόριο αιθέρων, οργανικών υπεροξείδιων, εποξείδιων, ακεταλών και ημιακεταλών και των παραγώγων τους. ε) Το χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων. στ) Το χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού αυτοκινήτων. ζ) Το χονδρικό εμπόριο επιφανειοδραστικών οργανικών ουσιών, εκτός από σαπούνι. η) Το χονδρικό εμπόριο παρασκευασμάτων για αρωματισμό ή απόσμηση χώρων. θ) Το χονδρικό εμπόριο παρασκευασμάτων έκπλυσης αυτοκινήτων. ι) Το χονδρικό εμπόριο πολτών και σκονών καθαρισμού και άλλων παρασκευασμάτων καθαρισμού. ια) Το χονδρικό εμπόριο σαπουνιού αυτοκινήτων. ιβ) Το χονδρικό εμπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, όχι για προσωπική υγιεινή. ιγ) Το χονδρικό εμπόριο στιλβωτικών ουσιών και κρεμών, για αυτοκίνητα. ιδ) Το χονδρικό εμπόριο στιλβωτικών ουσιών και κρεμών, για υποδήματα, έπιπλα, δάπεδα, αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλο. ιε) Το χονδρικό εμπόριο τεχνητών κεριών και παρασκευασμένων κεριών. ιστ) Το χονδρικό εμπόριο υγρών χαρτομάντιλων. ιζ) Το λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτέλαιων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α. ιη) Το λιανικό εμπόριο στιλβωτικών ουσιών και κρεμών για αυτοκίνητα. ιθ) Το λιανικό εμπόριο υγρών για υδραυλικά, φρένα, αντιψυκτικών παρασκευασμάτων και παρασκευασμάτων αποπαγωτικών υγρών. κ) Το λιανικό εμπόριο βαζελίνης, σκληρής παραφίνης, πετρελαίου και άλλων ορυκτών κεριών. κα) Το λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων. κβ) Το λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων έκπλυσης αυτοκινήτων. κγ) Το λιανικό εμπόριο στιλβωτικών ουσιών και κρεμών, για αυτοκίνητα. κδ) Το λιανικό εμπόριο υγρών για υδραυλικά φρένα, αντιψυκτικών παρασκευασμάτων και παρασκευασμένων αποπαγωτικών υγρών. κε) Το λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων. κστ) Λιανικό εμπόριο σφουγγαριών. κζ) Λιανικό εμπόριο υγρών χαρτομάντιλων. κη) Οι υπηρεσίες πισσαρίσματος, στιλβώματος και επάλειψης με κερί, στιλβώματος υπό κενό κλπ. αυτοκινήτων οχημάτων. κθ) Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων, μέσω διαδίκτυου. κι) Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α., μέσω διαδίκτυου. κια) Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού μέσω διαδίκτυου. κιβ) Υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση χρήσης χημικών για την περιποίηση των αυτοκινήτων, χρωμάτων, βερνικιών, στιλβωτικών ουσιών και κρεμών και εν γένει επαγγελματικών χημικών προιόντων μηχανοκίνητων οχημάτων. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας επιτρέπεται η διενέργεια των κατωτέρω: (α) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε υφιστάμενες ή/και νεοϊδρυόμενες εταιρείες ή/και επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίες επιδιώκουν σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων - όλως ενδεικτικώς - της εξαγοράς ως και της καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαχείρισης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων αυτών. Η αντιπροσώπευση οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού προσώπου, φυσικού ή νομικού, ή οιασδήποτε επιχείρησης που επιδιώκει σκοπούς όμοιους ή συναφείς προς εκείνους της Εταιρείας. (β) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο σύμπραξη με οιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η συμμετοχή στην κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων, ως και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργασία με οιαδήποτε πρόσωπα, φυσικά ή νομικά ή με οιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις, που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς προς εκείνους της εταιρείας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η διενέργεια όλων των ανωτέρω είτε δι’ ίδιον λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, ως και η διενέργεια στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή - κάθε πράξης ή δραστηριότητας, η οποία συνέχεται άμεσα ή έμμεσα προς τους σκοπούς της εταιρείας ακόμα και αν οι πράξεις αυτές δεν προβλέπονται ρητά ή ειδικά από το παρόν Καταστατικό. (γ) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόκτηση, εκμίσθωση, μίσθωση και η καθ’ οιονδήποτε τρόπον εκμετάλλευση ακινήτων για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας. (δ) Η παροχή τριτεγγυήσεων ή εγγυήσεων, η αίτηση εκδόσεως εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού και η παροχή κάθε είδους ασφάλειας - ενοχικής και εμπράγματης - με την επιφύλαξη του άρθρου 99 -100 του ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. (ε) Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες και η με οιονδήποτε εν γένει τρόπο συνεργασία με διεθνείς ή εθνικές, επαγγελματικές, επιστημονικές, δημοσιογραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και Οργανισμούς. (στ) Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και επιδότησης καθώς και σε οποιοδήποτε πρόγραμμα τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων εν γένει. Η συμμετοχή σε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα του ελληνικού Δημοσίου. (ζ) Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή. (η) H ανάθεση της αντιπροσώπευσής της στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. (θ) Η δημιουργία και ανάπτυξη ή/και η μίσθωση ή/και η με οιονδήποτε άλλον τρόπο εκμετάλλευση ιστοσελίδων για την προώθηση και διαφήμιση της εταιρείας, καθώς και για την διενέργεια όλων των άνω δραστηριοτήτων μέσω του διαδικτύου. Η ανάπτυξη ή/και μίσθωση ή/και η με οιονδήποτε άλλον τρόπο εκμετάλλευση προγραμμάτων λογισμικού για την διενέργεια και επίτευξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46711310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κύρια
45201403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45203001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΤΙΛΒΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ ΜΕ ΚΕΡΙ, ΣΤΙΛΒΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΚΛΠ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45310000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47308103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47308105 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
47308107 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΡΕΝΑ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΠΑΓΩΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση