ΛΑ ΜΠΟΛΑΓΚΕΤ (LA BOLAGET) FACILITY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 58 , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14235

ΛΑ ΜΠΟΛΑΓΚΕΤ (LA BOLAGET) FACILITY MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 58 , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094178477
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 389001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-11-1986
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-02-1987
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

LA BOLAGET FACILITY MANAGEMENT Α.Ε.
LA BOLAGET FACILITY MANAGEMENT A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 58
  Πόλη:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και μηχανογράφησης. Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών ειδών καθαρισμού και μηχανογράφησης καθώς και συναφών μηχανημάτων της αλλοδαπής ή ημεδαπής. Η εμπορία των ανωτέρω και η άσκηση πάσης άλλης συναφούς δραστηριότητας. 2. Η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής υπηρεσιών: 2.1 τροφοδοσίας ιδιωτικών οικιών με έτοιμα φαγητά 2.2 τροφοδοσίας συνεστιάσεων- εκδηλώσεων (catering) 2.3 τροφοδοσίας- εφοδιασμού αεροσκαφών με έτοιμα φαγητά 2.4 τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης. 2.5 τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών με έτοιμα φαγητά. 3. Η ανάληψη και υλοποίηση συμβάσεων διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων στα πλαίσια των οποίων θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και εργασίες κάθε είδους συντήρησης, λειτουργίας, επίβλεψης, προμήθειας και πώλησης πάσης φύσεως ανταλλακτικών, υλικών, αναλωσίμων και εξοπλισμού, κατασκευής νέων εγκαταστάσεων ή τροποποίησης των ήδη υπαρχουσών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, απαραιτήτων για την εκτέλεση των παρακάτω συμβάσεων, όπως ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρεται παρακάτω: 3.1 Τη μελέτη, λειτουργία, τοποθέτηση, συντήρηση καν διαχείριση όλων των εγκαταστάσεων, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών, θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού, ψύξης, ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών, ανελκυστήρων, συστημάτων αυτοματισμού, πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, πρόσβασης χώρων, αντικλεmικών και συναφών διατάξεων ασφαλείας, καθώς και άλλων συστημάτων. 3.2 Τη συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων, είτε ιδιωτικών, είτε κοινοχρήστων, οποιωνδήποτε ακινήτων, οικοδομικών συγκροτημάτων σε εμπορικές, οικιστικές και βιομηχανικές ζώνες ή στον περιβάλλοντα χώρο αυτών. 3.3 ·Την παροχή γενικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών υποστήριξης χώρων, έργων και εγκαταστάσεων παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων της κηπουρικής και της ανάπλασης εξωτερικών χώρων, της διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων, των υπηρεσιών περιβάλλοντος, μετρήσεων ρύπων και συναφών υπηρεσιών. 3.4 Υπηρεσίες φύλαξης χώρων με διάθεση ανθρωπίνου δυναμικού, περιπολιών και συνοδείας, προσωπικοτήτων, και συναφών υπηρεσιών. 3.5 Υπηρεσίες aπολύμανσης και εξολόθρευσης(μυοκτονίες κ.λ.π) 4. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, μεταπώληση και εμπορία γενικώς, κάθε είδους δικτύου τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακού υλικού πάσης φύσεως και περιγραφής. 5. Η μελέτη, επίβλεψη και εγκατάσταση κάθε είδους δικτύου τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακού υλικού. 6. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, μεταπώληση και εν γένει εμπορία συστημάτων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, καθώς και συστημάτων ελέγχου-υποδοχής διακινουμένων, εισερχομένων και εξερχομένων προσώπων, πραγμάτων και αγαθών. 7. Η εγκατάσταση, τοποθέτηση, συναρμολόγηση επισκευή και συντήρηση των ως άνω μηχανημάτων-συστημάτων, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 6 του παρόντος, καθώς και η κατασκευή του αναγκαίου δικτύου και υποδομής για την εν λόγω εγκατάσταση - τοποθέτηση. 8. Η παροχή υπηρεσιών γενικά και τεχνογνωσίας σχετικά με τηλεπικοινωνιακό υλικό καθώς και με τα μηχανήματα- συστήματα που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 6 του παρόντος. 9. Η εργασία προβολής, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων ως και κάθε εργασία ή δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών που έχει στόχο τη διαφημιστική προβολή προσώπων υπηρεσιών ή αγαθών με την χρήση παντός είδους τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένων του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να (α) συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο ή και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε ατομικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που υφίστανται ή που θα συσταθούν και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή ή συναφή σκοπό, (β) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και (γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
81211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Κύρια
37001201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
37001202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΟΘΡΩΝ Δευτερεύουσα
43211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
43221101 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ) Δευτερεύουσα
43221108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ Δευτερεύουσα
46441200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46441208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΑΠΟΥΝΙ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Δευτερεύουσα
46451011 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΑΠΟΥΝΙ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Δευτερεύουσα
46491923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Δευτερεύουσα
63111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΙΤ) Δευτερεύουσα
63111900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΙΤ) Δευτερεύουσα
70223003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
78301200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
78301200 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
80101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Δευτερεύουσα
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) Δευτερεύουσα
96090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Βοηθητική
43211004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Λοιπή
43221109 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΑ Λοιπή
56211901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Λοιπή
81101000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΠ) Λοιπή
81291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΛΠ) Λοιπή
81291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Λοιπή

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση