ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΙΟΛΟΥ 86 , ΑΘΗΝΑ, 10559

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.


ΑΙΟΛΟΥ 86 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094014201
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 237901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-03-1953
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-05-1953
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΙΟΛΟΥ 86
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η Τράπεζα ενεργεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όλες τις τραπεζικές, επενδυτικές και γενικότερα χρηματοπιστωτικές εργασίες που επιτρέπονται σε πιστωτικά ιδρύματα από την ισχύουσα, κάθε φορά, ελληνική, κοινοτική, και αλλοδαπή νομοθεσία. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το ισχύον εκάστοτε δίκαιο, τις ως άνω εργασίες η Τράπεζα μπορεί να ενεργεί και για λογαριασμό τρίτων ή σε συνεργασία ή κοινοπραξία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα οποιασδήποτε ιθαγένειας. 2. Αντικείμενο των εργασιών της Τράπεζας είναι ιδίως: α) η αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, β) η χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Η απόκτηση ή εκχώρηση απαιτήσεων, η λήψη δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων και η έκδοση ομολογιακών δανείων κάθε είδους, γ) η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), δ) οι πράξεις διενέργειας πληρωμών, περιλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων, ε) η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών), στ) οι εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων, ζ) οι συναλλαγές για λογαριασμό του ίδιου του ιδρύματος ή της πελατείας του που αφορούν: i. Μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κλπ), ii. Προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοπιστωτικά δικαιώματα, iii. Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος, iv. Κινητές αξίες, ν. Χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του Ν.3606/2007, η) οι συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων τίτλων, θ) η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη βιομηχανική στρατηγική και συναφή θέματα παροχής συμβουλών καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων, ι) η διαμεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές, ια) η διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, ιβ) η φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών, ιγ) η συλλογή και επεξεργασία εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, ιδ) η εκμίσθωση θυρίδων, ιε) η έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος, ιστ) η συμμετοχή σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, Ιζ) η μεσολάβηση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή στη συνεργασία μεταξύ τους ή στην κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή ή ομολογιακών δανείων και η εκπροσώπηση ομολογιούχων ή άλλων δανειστών. Η διαμεσολάβηση στη διάθεση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, ιη) η αγορά, πώληση, φύλαξη, διαχείριση ή είσπραξη αξιογράφων, τίτλων (χρηματιστηριακών ή μη), συναλλάγματος ή ξένων νομισμάτων, ιθ) οι δραστηριότητες, πέραν των προαναφερθεισών, που προβλέπονται στo άρθρο 4 του Ν.3606/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, κ) κάθε άλλη χρηματοπιστωτική ή άλλη δευτερεύουσα δραστηριότητα, η άσκηση της οποίας επιτρέπεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 3. Η Τράπεζα δύναται να συνιστά σωματεία, ιδρύματα του άρθρου 108 ΑΚ και εταιρείες του άρθρου 784 ΑΚ με πολιτιστικό, μορφωτικό και οικονομικό σκοπό ως και να συμμετέχει σε υφιστάμενες τέτοιες εταιρείες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
64191204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κύρια

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση