ATTICA ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜH ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 , ΑΘΗΝΑ, 10561

ATTICA ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜH ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094014170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-02-1925
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-06-1964
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ATTICA BANK

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός της Τράπεζας είναι η, για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή κοινοπραξία, διενέργεια του συνόλου των εργασιών και δραστηριοτήτων που εκάστοτε επιτρέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε πιστωτικά ιδρύματα. Ο σκοπός της Τράπεζας είναι ο ευρύτερος δυνατός και συμπεριλαμβάνει κάθε εργασία, έργο, υπηρεσία και γενικώς δραστηριότητα που είτε εκ παραδόσεως είτε στο πλαίσιο των τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων, αποτελούν εκάστοτε εργασίες, έργα, υπηρεσίες και γενικώς δραστηριότητες δυνάμενες εκάστοτε να ασκούνται από πιστωτικό ίδρυμα. 2. Στους σκοπούς της Τράπεζας εμπίπτουν οι ακόλουθες εργασίες και δραστηριότητες: 2.1. Η αποδοχή, εντόκως ή ατόκως, οποιασδήποτε μορφής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων σε ευρώ, συνάλλαγμα ή ξένο νόμισμα. 2.2. Η χορήγηση δανείων και πιστώσεων κάθε είδους, η απόκτηση ή εκχώρηση απαιτήσεων, η διαμεσολάβηση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή τη μεταξύ αυτών συνεργασία. 2.3. Η παροχή εγγυήσεων και ανάληψη υποχρεώσεων. 2.4. Η λήψη δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων και η έκδοση χρεογράφων για την άντληση κεφαλαίων καθώς και η έκδοση ομολογιακών δανείων. 2.5. Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων. 2.6. Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing). 2.7. Η συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες για τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 2.8. Η διενέργεια πράξεων πληρωμών, μεταφοράς κεφαλαίων και υπηρεσιών πληρωμών υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το ν. 4537/2018, όπως ισχύει. 2.9. Η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών, κ.λ.π.). 2.10. Η έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος. 2.11. Η εκμίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου. 2.12. Η συλλογή, επεξεργασία και παροχή εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας τρίτων. 2.13. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου, την επιχειρηματική στρατηγική, καθώς και υπηρεσιών στους τομείς της συγχώνευσης, της διάσπασης και της εξαγοράς επιχειρήσεων. 2.14. Η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης ή εξυγίανσης. 2.15. Η αγοραπωλησία πολύτιμων μετάλλων και υλών. 2.16. Η διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό της Τράπεζας ή της πελατείας της που αφορούν: i) Μέσα χρηματαγοράς ( αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λ.π.). ii) Συνάλλαγμα. iii) Προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοπιστωτικά δικαιώματα. iv) Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος. v) Κινητές αξίες. vi) Συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων τίτλων. vii) Διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές. viii) Διαχείριση χαρτοφυλακίου παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου. ix) Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών. 2.17. H αντιπροσώπευση τρίτων που έχουν ή επιδιώκουν συναφείς με τους ανωτέρω σκοπούς. 2.18. Η παροχή όλων των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 4514/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και γενικά η λειτουργία της Τράπεζας ως εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, κατά την έννοια του νόμου αυτού ή του εκάστοτε ισχύοντος νομοκανονιστικού πλαισίου και των απαιτούμενων εγκρίσεων. 2.19. Η ίδρυση ή συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις πάσης φύσεως, που δραστηριοποιούνται στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων και γενικότερα στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό τομέα. 2.20. Κάθε άλλη συναφής προς τις παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 3. Για την επίτευξη του σκοπού της η Τράπεζα μπορεί να συνεργάζεται στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, με φυσικά και πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα, οντότητες, επιχειρήσεις ή ιδρύματα, καθώς και να ιδρύει ή να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτά. 4. Παράλληλα με τις κύριες δραστηριότητές της και δευτερευόντως η Τράπεζα προκειμένου να συμμετέχει στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας δύναται να ιδρύει μορφωτικά ιδρύματα ή πολιτιστικές αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και να μετέχει ή να συνεργάζεται με φορείς με παρεμφερείς δραστηριότητες. Επίσης, η Τράπεζα δύναται να συνεργάζεται με φορείς που έχουν σαν δραστηριότητα την κοινωνική αλληλεγγύη και έργα φιλανθρωπίας και να τους συνδράμει συνεισφέροντας στο έργο τους με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο κρίνει πρόσφορο.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
64191204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κύρια

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση