ΕΛ-ΓΟΥΙΝΤ ΠΑΟΥΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 31 , ΑΘΗΝΑ, 14576

ΕΛ-ΓΟΥΙΝΤ ΠΑΟΥΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 31 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800943993
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145456001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-03-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-03-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

L-WIND POWER

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 31
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΡΟΔΟΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

3.1. Ο σκοπός της εταιρείας και το αντικείμενο των εργασιών της είναι: α) η παραγωγή από ήπιες μορφές ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η παροχή και εμπορία της παραγόμενης ενέργειας, β) η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και η διανομή και εμπορία του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, γ) η παραγωγή και διάθεση ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών, δ) η προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση και εκμετάλλευση Αιολικών πάρκων και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρικού ρεύματος, ε) η συμμετοχή σε επένδυση ή σε χρηματοδότηση ενεργειακών έργων ή περιβαλλοντολογικών έργων, καθώς και κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αγορά, πώληση και γενικά εκμετάλλευση, ανακύκλωση κ.λπ. ενέργειας και γενικά με τη χρήση και διαχείριση φυσικών πόρων, όπως αιολικής ενέργειας και λοιπών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υδάτινων πόρων ή αποβλήτων, στ) o σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η βιομηχανοποίηση, η εμπορία, η προμήθεια και η εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ή/και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ζ) η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών ή/και τεχνικής υποστήριξης) στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής και της εκμετάλλευσης συστημάτων παραγωγής ή/και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, η) η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάληψη, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διαχείρισης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης παντός είδους συστημάτων παραγωγής ή/και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ή/και έργων με συναφές αντικείμενο, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ΄ οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, θ) ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία, η προμήθεια και η μεταφορά κάθε φύσεως προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών και η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία, η συντήρηση κάθε φύσεως εξοπλισμού, σχετιζομένων με συστήματα παραγωγής ή/και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση κάθε συναφούς προς τον σκοπό της εταιρείας συμβουλευτικής, εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας. ι) κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια (αγορά-πώληση) και γενικά εκμετάλλευση συστημάτων παραγωγής ή/και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παράγωγων προϊόντων, ια) η αγορά, η πώληση, η μίσθωση, η εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων, καθώς και η μίσθωση κινητών ή ακινήτων με leasing, τηρουμένων των διατάξεων του Ν.1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ιβ) η ανάπτυξη, κατοχύρωση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και η ανάπτυξη, χρήση, μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικών με τον σκοπό της εταιρείας, ιγ) η σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και συσσωρευτών ενέργειας διαφόρων τεχνολογιών, καθώς και την αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής ή ημεδαπής παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και συσσωρευτών, ιδ) κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την εισαγωγή, την εξαγωγή, την προμήθεια, την αποθήκευση και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρικού ρεύματος, ιε) η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων ρύπων στην ημεδαπή ή/και την αλλοδαπή, ιστ) όλες τις συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α. Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στα πλαίσια της Ελληνικής Νομοθεσίας. β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και με δημόσιες υπηρεσίες και αρχές. γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση καθώς και εμπορικό ή βιομηχανικό οίκο ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε. Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών συναφούς με τον σκοπό της εταιρείας αντικειμένου. στ. Να παρέχει εγγυήσεις και αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή/και στα οποία συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως εγγυήσεις ή/και ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες, προς όφελος της εταιρείας και προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ενώπιον τρίτων (Τραπεζών, επιχειρήσεων, ιδιωτών κλπ). ζ. Να προβαίνει γενικά, σε κάθε αναγκαία για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών πράξη.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση