ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 25-29 , ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 10564

ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 25-29 , ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800957788
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145740301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-03-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-03-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
TIKUN OLAM GREECE SA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 25-29
  Πόλη:
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 3 Σκοπός Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1/ Καλλιέργεια λιναρίου, κάνναβης και ακατέργαστων ινωδών φυτών Π. .Κ.Α. 2/ Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων. 3/ Παραγωγή φυτικών αλευριών και χονδράλευρων. 4/ Επεξεργασία Αφεψημάτων Βοτάνων 5/ Παραγωγή άλλων ελαίων και κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων, σταθεροποιημένων φυτικών λιπών και άλλων φυτικών ελαίων και των κλασμάτων τους πδκα. 6/ Παραγωγή άλλων φυτικών ελαίων που διατίθενται ακατέργαστα. 7/ Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης - ΒιομάΖα . 8/ Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων. 9/ Υπηρεσία έρευνας στη χημεία τροφίμων. 10/ Υπηρεσία έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες. 11/ Υπηρεσίες εισαγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας πάσης φύσεως εισροών φυτικής παραγωγής (λ.χ. λιπάσματα, πολλαπλασιαστικό υλικό κλπ.). 12/ Υπηρεσίες εισαγωγής, αποθήκευσης, διανομής και εμπορίας πάσης φύσεως ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συσκευών, εξοπλισμού και αναλωσίμων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των προϊόντων, συσκευών, εξοπλισμού και αναλωσίμων ατμού κλπ.) 13/ Συσκευασία, τυποποίηση, εμπορία λιανικής και χονδρικής, βρωσίμων, καλλυντικών προϊόντων και υποπροϊόντων, βοτάνων, φυτικών αλεύρων, σπορών, ελαιών. (α) Έρευνα βελτιστοποίησης μεθόδων παράγωγης, έρευνα προϊόντων με βάση τα φυτικά αλευρά, λάδια, αφεψήματα για βρώσιμα, καλλυντικά και άλλα υποπροϊόντα. (β) Η σύσταση άλλων νομικών προσώπων που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, ή συμμετοχή σε αυτά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος καταστατικού (γ) Η ανάπτυξη - επέκταση της Εταιρείας με τη μέθοδο δικαιόχρησης (franchise). (δ) Η άσκηση δραστηριότητας εμπορικού αντιπροσώπου, πράκτορα ή γενικού παραγγελιοδόχου άλλων ελληνικών ή αλλοδαπών προσώπων, για οποιαδήποτε συναφή προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος καταστατικού και ειδικότερα σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος περί απαγόρευσης ανταγωνισμού και τήρησης εμπιστευτικότητας. (ε) Τη δημιουργία ενός ή και περισσότερων αγροκτημάτων για την καλλιέργεια και μεταποίηση προϊόντων κανναβιδιόλης («προϊόντα CBD») (στ) Την μεταποίηση, προώθηση, πώληση και διάθεση χονδρική και λιανική των προϊόντων CBD και των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, στις χώρες στις οποίες η Εταιρεία τυγχάνει αδειοδοτημένη προς τούτο. (ζ) Τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου στην Ελλάδα και στις ως άνω χώρες στις οποίες η Εταιρεία θα αναπτύξει δραστηριότητα, για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. (η) Την απόκτηση των απαιτούμενων αδειών, από τις ρυθμιστικές και δημόσιες αρχές της Ελλάδας, για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας. 14/ Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων 15/ Παραγωγή φαρμάκων 16/ Παραγωγή άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων 17/ Την εκτέλεση κάθε άλλης νομικής ενέργειας ή πράξης εντός της Επικράτειας ή/και των λοιπών χωρών υπό (στ) που αποφασίζεται ομόφωνα από το ΔΣ της Εταιρείας. Β. Για την επίτευξη και ευόδωση του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται: (α) Να αποκτά, διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται μεταφορικά μέσα, δικά της ή τρίτων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. (β) Οποιαδήποτε άλλη συναφής παρακολουθηματική, συμπληρωματική, επιβοηθητική δραστηριότητα ή διενέργεια οποιουδήποτε έργου, το οποίο άμεσα ή έμμεσα εξυπηρετεί ή προάγει τους σκοπούς της Εταιρείας, επιπλέον την εκπροσώπηση οποιασδήποτε Εταιρείας, της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού, με συναφείς σκοπούς και σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος καταστατικού, και ειδικότερα σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος περί απαγόρευσης ανταγωνισμού και τήρησης εμπιστευτικότητας. Η Εταιρεία θα επιδιώξει την ευόδωση των σκοπών και των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του παρόντος καταστατικού και ειδικότερα σύμφωνα με τις προβλέψεις περί εταιρικής διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων εντός των συμφωνημένων γεωγραφικών ορίων επίτευξης των σκοπών και δραστηριοτήτων της. Τα ανωτέρω γεωγραφικά όρια περιορίζονται στις χώρες εκείνες στις οποίες η Εταιρεία τυγχάνει αδειοδοτημένη προς τούτο από την Tikun Olam Ltd, προς τις οποίες η Εταιρεία δύναται να εξάγει τα προϊόντα που παράγει.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
1161900 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΙΝΑΡΙΟΥ, ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Κύρια
10412000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ Δευτερεύουσα
10412302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΘΛΙΨΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
10414200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ Η ΚΑΡΠΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΙΝΑΠΙΟΥ Δευτερεύουσα
10415900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ· ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Π.Δ.Κ.Α., ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ Δευτερεύουσα
10831500 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
1631017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
72191403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
72194000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση