TEKKAI SECURITY (ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ) & FACILITATIONS (ΦΑΣΙΛΙΤΕΙΣΙΟΝΣ) SOLUTIONS (ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ) - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 108 , ΑΘΗΝΑ, 11475

TEKKAI SECURITY (ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ) & FACILITATIONS (ΦΑΣΙΛΙΤΕΙΣΙΟΝΣ) SOLUTIONS (ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ) - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 108 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800975573
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146117701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-04-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-04-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

TEKKAI SECURITY & FACILITATIONS P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 108
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Οι υπηρεσίες και η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους ασφάλειας, φύλαξης, προστασίας, επιτήρησης, συνοδείας και διάσωσης : • α) παντός είδους υλικών περιουσιακών στοιχείων κινητών ή ακινήτων αγαθών και εγκαταστάσεων, αλλά και φυσικών προσώπων ή ομάδων. • β) κάθε μορφής κτιρίων δημόσιων ή ιδιωτικών. • γ) κάθε αερολιμένων, λιμενικών εγκαταστάσεων, σταθμών επιβίβασης, μεταφοράς και μετακίνησης επιβατών με οιοδήποτε μέσο μαζικής μεταφοράς που τους εκμεταλλεύεται το Δημόσιο ή ο ευρύτερος δημόσιος τομέας καθώς και εταιρείες αυτού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή κάθε άλλης μορφής κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία ή ιδιώτης ή οιοσδήποτε άλλος (όλως ενδεικτικά : ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, ΕΘΕΛ, ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ,ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ, ή όπως άλλως αντικατασταθούν αυτοί στο μέλλον, κλπ.), αλλά και τον έλεγχο -κατόπιν σχετικής αδείας της αρμόδιας δημόσιας αρχής- των πληρωμάτων, των επιβατών, των αποσκευών τους, των φορτίων, του ταχυδρομικού υλικού, των μέσων μεταφοράς και των πάσης φύσεως εμπορευμάτων που διέρχονται και μετακινούνται από αυτούς. • δ) ασφαλούς μεταφοράς με ή χωρίς ειδικά διασκευασμένα ή τεθωρακισμένα οχήματα και φύλαξης χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και κάθε άλλου πολύτιμου αντικειμένου. • ε) συνοδείας για την ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά νόμιμα οχήματα. • στ) κάθε είδους και μορφής δημόσιων και ιδιωτικών εκδηλώσεων εκθέσεων, συνεδρίων, θεαμάτων και κάθε άλλου, όπως και όλως ενδεικτικά αθλητικές, πολιτικές, φιλανθρωπικές, πολιτιστικές, κλπ.. • ζ) οι υπηρεσίες και παροχή υπηρεσιών σε κάθε ζήτημα ασφάλειας, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες επί αυτών, η μελέτη και ο σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών ασφαλείας (πλην αυτοκινήτων) , η τοποθέτηση και παρακολούθηση της λειτουργίας τους μετά ή όχι της συντήρησής τους, η πώληση ή εκμίσθωση ή παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα αυτών σε οιοδήποτε τρίτο ν.π. ή φ.π. και τέλος η εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού. • και η) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή θα προβλεφθεί στο μέλλον που εντάσσεται στο σκοπό της επιχείρησης (κάθε μορφής) παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. 2. Οι υπηρεσίες καθαρισμού κάθε φύσεως κτιρίου, οιασδήποτε ιδιοκτησιακής μορφής. 3. Η παραγωγή, εμπορία, διανομή, εισαγωγή, εξαγωγή και η εν γένει διάθεση με κάθε τρόπο κάθε είδους συστήματος ασφαλείας, προιόντος ή αντικειμένου που απαιτείται για την υλοποίηση του καταστατικού σκοπού της εταιρείας. 4. Η σύναψη οιασδήποτε τύπου συμβάσεων δικαιόχρησης ή υποδικαιόχρησης (franchising) και (subfranchising) είτε ως δικαιοπάροχος είτε ως δικαιοδόχος με εταιρείες κάθε νομικής μορφής ή ιδιώτες. 5. Η από κοινού συμμετοχή ή με οιοδήποτε όρους συνεργασία με κάθε νομικής μορφής εταιρείες ή ιδιώτες, υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, οι οποίες επιδιώκουν τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό. 6. Η άσκηση της ίδιας ή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς και η υπογραφή και σύναψη κάθε σύμβασης με οιοδήποτε όρους και συμφωνίες προς εξυπηρέτηση , διευκόλυνση, υλοποίηση και πραγμάτωση του εταιρικού της σκοπού. 7. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συνεργάζεται, να εξαγοράζει ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες κάθε νομικής μορφής ή ατομικές επιχειρήσεις, αλλά και να ιδρύει η ίδια θυγατρικές, υποκαταστήματα και να δημιουργεί αλυσίδες καταστημάτων της. 8. Η έκδοση διαφημιστικών εντύπων ή άλλων προβολής του εταιρικού σκοπού της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση