ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ AUDIO SOUND ΕΠΕ - UNITED TECHNICAL GROUPS ΙΚΕ

Ν.ΣΟΛΙΩΤΗ 9-11-13 , ΑΘΗΝΑ, 11475

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ AUDIO SOUND ΕΠΕ - UNITED TECHNICAL GROUPS ΙΚΕ


Ν.ΣΟΛΙΩΤΗ 9-11-13 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ. 996952546
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146258701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-05-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-05-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

AUDIO - UNITED

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Ν.ΣΟΛΙΩΤΗ 9-11-13
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Η συμμετοχή της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ στους διαγωνισμούς που αφορούν: 1.Τη Διακήρυξη με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (κάτω των ορίων) για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (Μίσθωση) ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 2024» συνολικής αξίας 170.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2024. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024. 2.Τη Διακήρυξη με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ ( κάτω των ορίων) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (Μίσθωση) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 2024» συνολικής αξίας 195.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2024.ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024. Εφόσον επιλεγεί η Κοινοπραξία από την Αναθέτουσσ Αρχή, να προβεί στη Σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την καλή εκτέλεση των έργων: 1. « την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (Μίσθωση) ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΠΙΔΑ ΥΡΟΥ 2024» συνολικής αξίας 170.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2024. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 και 2. « την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (Μίσθωση) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΣΓΗΜΑΤΩΝ ΠΑ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 2024» συνολικής αξίας 195.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2024. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 Και ως επίσης και πόσης φύσεως συνοδευτικού αυτών των συστημάτων εξοπλιστικού υλικού, όπως αυτά ήδη έχουν προκηρυχθεί, και τα οποία θα εκμισθώσει η Κοινοπραξία στην Αναθέτουσα Αρχή.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση