GR8 GEO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 79 , ΑΘΗΝΑ, 11741

GR8 GEO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 79 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801003630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146745101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-06-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-06-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

GR8 GEO

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 79
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η εκπόνηση μελετών και η παροχή συμβουλών σε θέματα που άπτονται της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού και της γεωλογίας. Οι υπηρεσίες της Εταιρείας παρέχονται διεθνώς σε χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον. Στις δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται οι παρακάτω: I. Η εκπόνηση τεχνικών μελετών για κτηριακά έργα και έργα υποδομής. II. Η παροχή συμβουλών σε θέματα τεχνικής σεισμολογίας, γεωλογίας, γεωτεχνικής μηχανικής, θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων, υπογείων έργων, αντισεισμικής μηχανικής, μηχανικής των κατασκευών, και γενικότερα σε θέματα της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού. III. Η εκπόνηση μελετών σεισμικής επικινδυνότητας και διακινδύνευσης. IV. Η εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και επιτόπου δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής με σκοπό την διερεύνηση του υπεδάφους. V. Η εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής. VI. Η εκπόνηση γεωφυσικών ερευνών. VII. Η εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης και μέτρησης σε κατασκευές και στο έδαφος, η λειτουργία, η τεχνική υποστήριξη, και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων VIII. Η παροχή υπηρεσιών τοπογραφικής αποτύπωσης. IX. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη διαχείριση και την επίβλεψη έργων. X. Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων και οικονομοτεχνικών μελετών. XI. Η παραγωγή και εμπορία λογισμικού. XII. Η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής έρευνας για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων σχεδιασμού τεχνικών έργων. XIII. Η διαχείριση και υλοποίηση ερευνητικών έργων. XIV. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαλέξεων με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και άλλων ιδιωτών σε επιστημονικά, τεχνικά και άλλα θέματα. XV. Η εισαγωγή και εξαγωγή εξοπλισμού, δειγμάτων, μηχανημάτων και προϊόντων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες της εταιρείας. 2. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η Εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια και ποσοστά, είτε με σύμπραξη με τρίτα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα. 3. Για την επιδίωξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο και μόνο μετά την τήρηση των προϋποθέσεων που τίθενται από αυτόν : i. Να συμμετέχει στην ίδρυση ή να ιδρύει η ίδια άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή διάφορο σκοπό, εξυπηρετούσες τον σκοπό της εταιρείας ή να συμμετέχει και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με παρεμφερείς σκοπούς στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, να αποσχίζει κλάδους ή τμήματα δραστηριότητας της, ή να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες. Να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε νομική μορφή, με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων οργανισμών ή δημοσίων επιχειρήσεων ή Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεούμενων από το νόμο, για έργα και προμήθειες αυτών, να διενεργούν δημόσιους διαγωνισμούς, με αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της εταιρείας. ii. Να επιχειρεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή εμπορική πράξη, δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσίας, αναγκαίας για την υποστήριξη, διεύρυνση ή διευκόλυνση υλοποίησης του εταιρικού σκοπού καθώς και να συνεργάζεται συμβάλλεται και κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. iii. Να αντιπροσωπεύει κάθε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση που έχει ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή αντίστοιχα προϊόντα αυτών, ενεργούσα είτε για δικό της λογαριασμό, είτε σαν πράκτορας, αντιπρόσωπος ή μεσίτης τρίτων, να υπογράφει συμφωνίες αποκλειστικής ή μη διανομής κ.α. iv. Να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. v. Να χρηματοδοτεί (δανείζει ή δανείζεται), διευκολύνει και εγγυάται υπέρ εταιρειών και επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, εμπράγματες και ενοχικές, εφόσον δι’ αυτών εξυπηρετείται η λειτουργία της εταιρείας σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό. 4. Οι σκοποί που αναγράφονται στο παρόν, δεν είναι περιοριστικοί, αλλά τελείως ενδεικτικοί και η εταιρεία μπορεί να πράττει κάθε τι νόμιμο μέσα στα παραπάνω πλαίσια.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κύρια
46631000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
62012000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
71121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ) Δευτερεύουσα
71121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Δευτερεύουσα
71121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71123000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
72192000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση