ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΟΛΩΝΟΣ 77 , ΑΘΗΝΑ, 10679

ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΟΛΩΝΟΣ 77 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 998822250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7817201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-10-2007
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-07-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΚΕ
ANOIKTO VIVLIO IKE
OPEN BOOK P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΟΛΩΝΟΣ 77
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Η έκδοση και η εμπορία βιβλίων ιδίας παραγωγής ή και τρίτων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης, η σύλληψη, παραγωγή, μετάφραση, έκδοση, επεξεργασία, προώθηση και εμπορία κάθε είδους εντύπου, υλικού ή προγράμματος εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα, που στοχεύει στη διάδοση της γνώσης, στην πληροφόρηση και στην ψυχαγωγία του κοινού, η έκδοση προϊόντων σε χαρτί ή σε συγγενικά προς αυτό υλικά, σε φίλμ [κινηματογράφος, βίντεο κ.λπ.] και σε κάθε είδους άλλο μέσο όπως [ενδεικτικά και όχι περιοριστικά] CD, CD-ROM, κασσέτα ήχου κ.α., η εμπορία μέσω βιβλιοπωλείων και κάθε σημείου πιθανής πώλησης, μέσω μεταπωλητών, εξ αποστάσεως [ταχυδρομείο, ηλεκτρονικά δίκτυα κ.λπ.], μέσω εκθέσεων, εντύπων, [εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ.] κάθε προϊόντος που παράγεται από την εταιρεία ή από τρίτους, ή σύλληψη, δημιουργία και έκδοση εντύπων και υλικών διαφημιστικού χαρακτήρα καθώς και κάθε εμπορεύσιμου αγαθού [υλικού ή άυλου] σχετικού με το αντικείμενο της εταιρείας, η εισαγωγή κάθε είδους πρώτης ύλης ή κάθε πρωτογενούς υλικού καθώς και κάθε εμπορεύματος που κρίνεται απαραίτητο με το αντικείμενο της εταιρείας, η εξαγωγή κάθε προϊόντος ή εμπορεύματος καθώς και κάθε στοιχείου που αποτελεί μέρος ενός εκδοτικού σχεδίου, η οργάνωση εκπαιδευτικών ή ενημερωτικών σεμιναρίων για την προώθηση προϊόντων, η προώθηση του συνόλου της παραγωγής [υλικής ή άυλης] της εταιρείας ή τρίτων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εμπορία με τα μέσα και τις μεθόδους που συνήθως αναγνωρίζονται ως ''διαφήμιση'' σε όλες τις μορφές της, η αντιπροσώπευση σχετικών αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων. Η εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, βιβλίων γενικά. Η εμπορία, χονδρικώς, εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (ενδεικτικά CDs, DVDs) και κασετών. Η εμπορία, λιανικώς, εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιου έντυπου υλικού, σε χωριστά φύλλα. Η εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, χαρτικών ειδών.Η εμπορία, λιανικώς, τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων. Η εκμετάλλευση εκδοτικού οίκου πάσης φύσεως βιβλίων ή περιοδικών. Η διοργάνωση εκθέσεων βιβλίων ή εποπτικών μέσων διδασκαλίας καθώς και πολιτιστικών εκδηλώσεων σχετικά με τη διάδοση βιβλίου. Η παροχή συμβουλών οργάνωσης επιχειρήσεων εμπορίας βιβλίων, η παροχή πληροφοριών, καθώς και η παροχή κάθε σχετικής με το αντικείμενο της εταιρείας υπηρεσίας. Η παραγωγή και η εμπορία τετραδίων, χαρτικών, σχολικών και μηχανογραφικού υλικού. Η για λογαριασμό τρίτων πώληση όλων των εμπορευμάτων ή προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της εταιρείας. Η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων. Η παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και προώθησης βιβλίων. Η ίδρυση φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών. Οι εισαγωγές και εξαγωγές όλων των προϊόντων που αναφέρονται στους σκοπούς της εταιρείας. Οι πωλήσεις της εταιρείας είναι χονδρικές και λιανικές. Πλέοντωνανωτέρωηαπόκτηση, πώληση, μεταβίβαση, μίσθωση, εκμίσθωση, παραχώρηση, κατασκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, ανάπτυξη, διοίκηση, διαχείρισηκαιεκμετάλλευσηκάθεείδουςακινήτων, ιδιόκτητωνήμισθωμένων, ηπραγματοποίησηκάθεείδουςεπενδύσεωνσεακίνητα, ηπαροχήυπηρεσιώνστοντομέατηςδιαχείρισης, διοίκησης, ανάπτυξης, αξιοποίησηςκαιεκμετάλλευσηςακινήτων, ηανάπτυξηεμπορικώνδραστηριοτήτωνσυναφώνήπαρεπόμενωντωνδραστηριοτήτωντουτομέατηςδιαχείρισης, διοίκησης, ανάπτυξηςκαιεκμετάλλευσηςακινήτων, συμπεριλαμβανομένωνξενοδοχειακώνκαιτουριστικώνμονάδωνκάθεείδους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπηρεσίες ξενοδοχείου και παρόμοιων καταλυμάτων, καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής, δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, υπηρεσίες παροχής ποτών, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεις γυμναστικής, άλλες αθλητικές δραστηριότητες, άλλες δραστηριότητες ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Ησυμμετοχήσευφιστάμενεςήνεοϊδρυθείσεςεπιχειρήσειςκάθεμορφήςμετοαυτόήπαρεμφερέςαντικείμενοεργασιών. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί επιπλέον να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε καθώς και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση