ΑΛΦΑ ΒΑΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΡΙΖΑΡΗ 24 , ΑΘΗΝΑ, 11635

ΑΛΦΑ ΒΑΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΡΙΖΑΡΗ 24 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801060703
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148139701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-11-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-11-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΛΦΑ ΒΑΓΙΑ – ΣΕΡΙΦΟΣ
ALFA VAGIA SERIFOS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΡΙΖΑΡΗ 24
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

(α) Η επένδυση, ανάπτυξη, κατασκευή, μελέτη, χρηματοδότηση, αγορά, πώληση έργων (projects) τουριστικής υποδομής και η εκμετάλλευση των έργων αυτών με οποιοδήποτε τρόπο. (β) Η αγορά, πώληση, εκμετάλλευση, διοίκηση, εκμίσθωση και διαχείριση τουριστικών ακινήτων, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο επένδυση σε ακίνητα που έχουν σχέση με τον τουρισμό. (γ) Η ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη οποιασδήποτε φύσης οικοδομικών και εν γένει εργασιών κατασκευής σε ιδιόκτητα ή αλλότρια οικόπεδα που έχουν σχέση με τον τουρισμό. (δ) Η αξιοποίηση εκτάσεων με την εκτέλεση έργων τουριστικής υποδομής η ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων, η εκμετάλλευση, διαχείριση, πώληση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων. (ε) Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών πάσης φύσης για την εξυπηρέτηση, διαμονή, ψυχαγωγία τουριστών και γενικά για κάθε εργασία που έχει σχέση με τον τουρισμό. (στ) Η παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης και διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε οποιοδήποτε τομέα του τουρισμού. (ζ) Η αγορά προς μεταπώληση και η πάσης φύσεως εμπορία ή διαμεσολάβηση για αγορά, πώληση και προώθηση πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν σχέση με τον τουρισμό. (η) Η διοργάνωση και διεξαγωγή κοινωνικών εκδηλώσεων, πολιτιστικών, εικαστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, παρουσιάσεων, συνεδρίων και συναυλιών. 2) Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί : α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών, στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση