ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΕΡΜΟΥ 25 , ΑΘΗΝΑ, 14564

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ


ΕΡΜΟΥ 25 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801197209
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151536301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-07-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-07-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
DEVELOPMENT OF NEW ALIMOS MARINA SINGLE MEMBER S.A

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΡΜΟΥ 25
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας - Ορισμοί 1. Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται αποκλειστικά, δυνάμει της σχετικής σύμβασης παραχώρησης που θα συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4413/2016 και θα υπογραφεί νόμιμα μεταξύ της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΤΑΙΠΕΔ» (εφεξής ο «Παραχωρών»), του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΔ Α.Ε.», της Εταιρείας και του μοναδικού μετόχου-ιδρυτή αυτής ως εκ τρίτου, (εφεξής η «Σύμβαση Παραχώρησης»), η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τουριστικού λιμένα (υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και η χρήση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Αλίμου (εφεξής το «Έργο»), και ενδεικτικά, η Εταιρεία θα αναλάβει: (α) την σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Παραχώρησης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τη Σύμβαση Παραχώρησης και τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση, λειτουργία και συντήρηση του Έργου, (β) την εκτέλεση των Έργων Μαρίνας Αλίμου, όπως αυτά ορίζονται και εξειδικεύονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, (γ) την παροχή των Ελαχίστων Υπηρεσιών εντός των ορίων της Περιοχής Παραχώρησης, ως αυτές ορίζονται και εξειδικεύονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, (δ) τη διαχείριση (κατά την έννοια του Ν. 2160/1993) της Μαρίνας Αλίμου καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης ασκώντας τη χρήση, διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση των Περιουσιακών Στοιχείων Παραχώρησης και της Περιοχής Παραχώρησης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης, (ε) την συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση των Περιουσιακών Στοιχείων Παραχώρησης σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία, τα ισχύοντα τεχνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα ασφαλείας, τις Διεθνείς Καλές Πρακτικές, την Άδεια Λειτουργίας Υφιστάμενης Κατάστασης και τη Νέα Άδεια Λειτουργίας, τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Μαρίνας Αλίμου, την Κοινή Υπουργική Απόφαση, τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Συντήρησης και τις Ελάχιστες Υπηρεσίες, καθώς και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης, (στ) την εμπορική εκμετάλλευση των Περιουσιακών Στοιχείων Παραχώρησης εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Αλίμου (ενδεικτικά καταστημάτων, χώρων εστίασης και αναψυχής, ξενοδοχείων κ.λπ.), καθώς και την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων είτε στη χερσαία ζώνη είτε στη θαλάσσια ζώνη της Μαρίνας Αλίμου, σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης και την ισχύουσα νομοθεσία, (ζ) τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια, (η) την ασφάλιση του Έργου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης και το Παράρτημα 7 (Ελάχιστη Ασφαλιστική Κάλυψη) της Σύμβασης Παραχώρησης. 2. Για την πραγματοποίηση του σκοπού της σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 2 παρ. 1, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε οποιαδήποτε αναγκαία ή πρόσφορη ενέργεια και ιδίως: (α) Με την επιφύλαξη της παρ. 14.1. της Σύμβασης Παραχώρησης, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. (β) Να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς. (γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. (δ) Να εξασφαλίζει τα απαιτούμενα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του Έργου, να λαμβάνει δάνεια και πιστώσεις και να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με οποιουσδήποτε όρους, εγγυήσεις και εξασφαλίσεις, να εκχωρεί και επιβαρύνει τις κάθε είδους απαιτήσεις της, και τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία της, να ανοίγει, τηρεί, κινεί και κλείνει τους αναγκαίους για τη λειτουργία της λογαριασμούς. (ε) Να παρέχει εγγυήσεις ή ασφάλειες προς τους χρηματοδότες της. (στ) Να αγοράζει, ανεγείρει, μισθώνει, υπομισθώνει, υπεκμισθώνει, και εν γένει εκμεταλλεύεται οιαδήποτε κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με το Έργο. (ζ) Να διαμορφώνει κατά τη διακριτική της ευχέρεια, επιβάλλει και εισπράττει τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έσοδα από την εκμετάλλευση της Μαρίνας Αλίμου, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, (η) Να συνάπτει κατά τη διακριτική της ευχέρεια ή και να καταγγέλλει οποιαδήποτε σύμβαση ή άλλη έννομη σχέση με τρίτους στην Περιοχή Παραχώρησης, εκτός αν άλλως ειδικώς προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ισχύουσα Νομοθεσία, (θ) Να συνάπτει συμβάσεις με τους Τρίτους Χρήστες Δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση των Περιουσιακών Στοιχείων Παραχώρησης εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Αλίμου (ενδεικτικά καταστημάτων, χώρων εστίασης και αναψυχής, ξενοδοχείων κ.λπ.), καθώς και να ασκεί η ίδια εμπορικές δραστηριότητες είτε στη χερσαία ζώνη είτε στη θαλάσσια ζώνη της Μαρίνας Αλίμου, σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης και την Ισχύουσα Νομοθεσία, (ι) να συνάπτει Συμβάσεις Υπεργολαβίας για τη μελέτη και κατασκευή των Έργων Μαρίνας Αλίμου, τη διαχείριση και λειτουργία της Μαρίνας Αλίμου (στο σύνολό της ή για επιμέρους Λειτουργίες αυτής), καθώς και για τη συντήρηση των Περιουσιακών Στοιχείων Παραχώρησης, (ζ) Να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα ή ενέργεια που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον σκοπό της Εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση