ΙΑΜΑ HARVEST Α.Ε.

ΠΟΝΤΟΥ 8 , ΑΘΗΝΑ, 11528

ΙΑΜΑ HARVEST Α.Ε.


ΠΟΝΤΟΥ 8 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801206075
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151718901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-08-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-08-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΟΝΤΟΥ 8
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) η παρασκευή, συσκευασία, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια πρώτων υλών και ουσιών κάνναβης συγκεκριμένου στελέχους (Cannabis Sativa L με περιεκτικότητα σε τετραυδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%) με σκοπό την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και τη διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς ή εξαγωγή. Γενικότερα η πρωτογενής και δευτερογενής επεξεργασία, πώληση, αγορά και εν γένει εμπορία φαρμακευτικής κάνναβης και προϊόντων αυτής για φαρμακευτική χρήση η κοσμετολογική χρήση και εν γένει η παραγωγή και εκμετάλλευση της φαρμακευτικής κάνναβης καθ' οιονδήποτε τρόπο. 2) η καλλιέργεια, μεταποίηση και πώληση βιομηχανικής κάνναβης. 3) καλλιέργεια λιναρίου, κάνναβης και ακατέργαστων ινωδών φυτών Π.Δ.Κ.Α. 4) Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων. 5) Παραγωγή φυτικών αλευριών και χονδράλευρων. 6) Επεξεργασία Αφεψημάτων Βοτάνων. 7) Παραγωγή άλλων ελαίων και κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων, σταθεροποιημένων φυτικών λιπών και άλλων φυτικών ελαίων και των κλασμάτων τους πδκα. 8) Παραγωγή άλλων φυτικών ελαίων που διατίθενται ακατέργαστα. 9) Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης – Βιομάζα. 10) Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων. 11) Υπηρεσία έρευνας στη χημεία τροφίμων. 12) Υπηρεσία έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες. 13) Συσκευασία, τυποποίηση, εμπορία λιανικής και χονδρικής, βρωσίμων, καλλυντικών προϊόντων και υποπροϊόντων, βοτάνων, φυτικών αλεύρων, σπορών, ελαιών. 14) Έρευνα βελτιστοποίησης μεθόδων παράγωγης, έρευνα προϊόντων με βάση τα φυτικά αλευρά, λάδια, αφεψήματα για βρώσιμα, καλλυντικά και άλλα υποπροϊόντα. 15) Η σύσταση άλλων νομικών προσώπων που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, ή συμμετοχή σε αυτά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος καταστατικού. 16) Η ανάπτυξη – επέκταση της Εταιρείας με τη μέθοδο δικαιόχρησης (franchise). 17) Η άσκηση δραστηριότητας εμπορικού αντιπροσώπου, πράκτορα ή γενικού παραγγελιοδόχου άλλων ελληνικών ή αλλοδαπών προσώπων, για οποιαδήποτε συναφή προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος καταστατικού και ειδικότερα σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος περί απαγόρευσης ανταγωνισμού και τήρησης εμπιστευτικότητας. 18) Τη δημιουργία ενός ή και περισσότερων αγροκτημάτων για την καλλιέργεια και μεταποίηση προϊόντων κανναβιδιόλης («προϊόντα CBD»). 19) Την μεταποίηση, προώθηση, πώληση και διάθεση χονδρική και λιανική των προϊόντων CBD και των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. 20) Τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου στην Αθήνα για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 21) Την απόκτηση των απαιτούμενων αδειών, από τις ρυθμιστικές και δημόσιες αρχές της Ελλάδας, για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας. 21) H καλλιέργεια παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία φαρμακευτικής κάνναβης κατάλληλης για την παραγωγή φαρμάκων παρηγορητικής θεραπείας και γενικά για ιατρικούς σκοπούς. 22) Η καλλιέργεια παραγωγή επεξεργασία και εμπορία αγροτικών προϊόντων διατροφής. 23) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμετάλλευση, διαχείριση ακίνητης περιουσίας για την επίτευξη οιασδήποτε καλλιέργειας και εμπορίας παραγομένων προϊόντων. 24) Η εμπορική προώθηση όλων των ανωτέρω προϊόντων και υπηρεσιών. 25) Η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν όμοια ή παρεμφερή επιχειρηματική δραστηριότητα. 26) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία μεταπώληση διανομή και προώθηση ιατρικών, φαρμακευτικών και ειδών περιποίησης υγείας προϊόντων ιατρικών συσκευών και μηχανημάτων αλλά και συσκευασμένων προϊόντων για συγκεκριμένη διατροφική χρήση. 27) Η ενέργεια πράξεων, που συνδέονται με τους σκοπούς αυτούς έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο ρητά στο παρόν άρθρο. Β. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως Δημόσια ή Κοινοτικά προγράμματα με αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς της εταιρείας. β) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς Δημοσίου ή οποιουδήποτε ιδιωτικού φορέα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και να αναλαμβάνει και να υλοποιεί έργα σχετικά με το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας που ανατίθενται από οιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. γ) Να ασκεί οποιαδήποτε άλλη συναφή με τα ανωτέρω δραστηριότητα, στις οποίες περιλαμβάνεται και κάθε άλλη εργασία δυνατή να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρείας. Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, την μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της, να μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους υπέρ τόσο της εταιρείας όσο και υποδειχθησομένων από την εταιρεία προσώπων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση