ΒΑΛΑΝΤΑΣΗΣ Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ 45 , ΑΝΟΙΞΗ, 14569

ΒΑΛΑΝΤΑΣΗΣ Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ 45 , ΑΝΟΙΞΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801210156
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151808801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-09-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-09-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

1) AEGEAN SEASONS, 2) AEGEAN EXPERTS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ 45
  Πόλη:
ΑΝΟΙΞΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΝΟΙΞΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοποί της εταιρείας είναι: α. Η μίσθωση κατοικιών, δωματίων, καταλυμάτων διακοπών και καταλυμάτων σύντομης διαμονής και παραθερισμού, και η άσκηση κάθε μορφής τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς και κάθε άλλης γενικά τουριστικής εγκατάστασης και επιχείρησης ατομικού ή ομαδικού τουρισμού. β. Η λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, εστιατορίων αυτοεξυπηρέτησης και παροχής γευμάτων, μπαρ, καφέ-μπαρ, αναψυκτήριων, καφετεριών με παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet cafe), η άσκηση κάθε είδους δραστηριοτήτων σχετικών με την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας παντός είδους εκδηλώσεων, και κάθε άλλη παρεμφερής εγκατάσταση και δραστηριότητα σχετική με την εστίαση ως και εφοδιασμού αεροσκαφών με έτοιμα φαγητά. γ. Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείου γενικού τουρισμού και πρακτορείου ταξιδιών, γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων κάθε κατηγορίας ως και σκαφών αναψυχής και θαλασσίων σπορ και εν γένει η αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση παντός είδους χερσαίου, θαλάσσιου ή εναέριου μέσου μεταφοράς. δ. Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείου ενοικιάσεως ειδών αναψυχής και αθλητισμού καθώς και εξοπλισμού πλωτών μεταφορών. ε.Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη μεταφορά επιβατών, αστική χερσαία, αεροπορική, πλωτή, καθώς και με τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς, με αεροσκάφος (και αεροταξί), αεροπορικώς, με πλωτά μέσα, η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη λειτουργία αερολιμένων, στ. Η αγορά και πώληση ιδιόκτητων ακινήτων, ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων για κτίρια κατοικιών καθώς και ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για ανέγερση κτιρίων κατοικιών αλλά για κάθε άλλη χρήση. ζ.Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναυλιών, η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την υποστήριξη θεαμάτων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, η άσκηση κάθε είδους δραστηριότητας σχετικής με καλλιτεχνικές δημιουργίες και τέχνες, ως και η παροχή υπηρεσιών disk jockey (D.J.). η. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών επικοινωνίας, λογιστικής, οικονομικού ελέγχου, ελέγχου κόστους προμηθειών, ελέγχου λογαριασμών και η παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών και εν γένει συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ως και η παροχή υπηρεσιών κεντρικών γραφείων. θ. Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και ιδίως η παροχή υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, online πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, online ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, υποστηρικτικής εκπαίδευσης, πολιτιστικής εκπαίδευσης. ι. Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εν γένει η παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών και ιδίως, η παροχή υπηρεσιών web hosting και web portals, η δημιουργία και εκμετάλλευση web sites (διαδικτυακών ιστοσελίδων), η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης υποστήριξης multimedia (πολυμέσων) λογισμικού, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων και ηλεκτρονικών συστημάτων προγραμματισμού, ως και η έκδοση λογισμικού και οι υπηρεσίες τηλεκφορτώσεων (downloads) μουσικής. ια. Η παροχή εκδοτικών υπηρεσιών και ιδίως η έκδοση βιβλίων και εφημερίδων καθώς και η παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη φωτογραφία. ιβ. Η παροχή υπηρεσιών κρατήσεων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, η παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής προστασίας και προστασίας συστημάτων καθώς και υπηρεσιών καθαρισμού. ιγ. Η ίδρυση και λειτουργία γραφείου εύρεσης εργασίας. ιδ. Η μετατροπή αιολικής και ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική και η εμπορία αυτής. 2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρία δύναται: α. Να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να ιδρύει, συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση ή νομική οντότητα, θυγατρική ή κοινοπραξία στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, και εν γένει να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. β. Να αποκτά και να εκμεταλλεύεται, με οποιονδήποτε τρόπο, κάθε δικαίωμα, σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή προνόμιο αναγκαίο, χρήσιμο ή σχετικό για τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία. γ. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητες και καθαυτό τον εταιρικό σκοπό. δ. Να συνάπτει πάσης φύσεως συμφωνίες με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις, καθώς και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε τύπου, για τη διενέργεια των απαιτούμενων για την επίτευξη του σκοπού της πράξεων, ιδίως δε, για την εξασφάλιση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, τη δημιουργία υποδομής για την προώθηση και επίτευξη του σκοπού της, την ανάθεση εργασιών που εμπίπτουν στο αντικείμενο της δραστηριότητας της σε τρίτους και, γενικότερα, την ενασχόληση με κάθε δραστηριότητα που προάγει τον εταιρικό σκοπό, ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν, πλην όμως κρίνεται αναγκαία ή χρήσιμη για την πραγμάτωση του ε. Να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, που κατατείνει στην εξυπηρέτηση και ευόδωση του επιδιωκόμενου σκοπού της εταιρείας στα πλαίσια που επιτρέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. στ. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία ή/και να διορίζει αντιπροσώπους ή/και διανομείς οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. ζ. Να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις κάθε είδους από οποιοδήποτε ημεδαπό αρμόδιο όργανο εντός των πλαισίων που ορίζει ή εκάστοτε σχετική νομοθεσία. η. Να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω. 3. Οι σκοποί της Εταιρείας δύνανται να περιορισθούν, επεκταθούν ή τροποποιηθούν με απόφαση του μοναδικού εταίρου αυτής και σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
55200000 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Κύρια
35111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
49310000 ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
55101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ) Δευτερεύουσα
55900000 ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
56100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
56210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
58110000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
58290000 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
59203500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ (DOWNLOADS) ΜΟΥΣΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
60101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Δευτερεύουσα
62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτερεύουσα
62030000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
69200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ· ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
77110000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
79110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
80200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
85310000 ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δευτερεύουσα
85521000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85591000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
90010000 ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
90020000 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
90031000 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Δευτερεύουσα
90040000 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
93291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DISK JOCKEY (D.J.) Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση