ΖΕΙΝ ΒΗΡΗΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΠΡΑΤΟΥΝΤΑ 27 , ΑΘΗΝΑ, 11525

ΖΕΙΝ ΒΗΡΗΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΠΡΑΤΟΥΝΤΑ 27 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801211208
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151833101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-09-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-09-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

PREBEN

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΠΡΑΤΟΥΝΤΑ 27
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι τα κάτωθι: 1. Η πώληση ιατρικών και παραϊατρικών ειδών, εργαλείων, συσκευών, ανταλλακτικών και κάθε είδους εξαρτημάτων ιατρικής και παραϊατρικής χρήσης. 2. Αντιπροσώπευση οίκων και εταιρειών του εξωτερικού και της ημεδαπής που παράγουν ή εισάγουν τα αντικείμενα αυτά. 3. Η Επισκευή και συντήρηση των αντικειμένων αυτών. 4. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας και των ανταλλακτικών τους. 5. Το Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ιατρικών και παραϊατρικών ειδών, χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων, συσκευών, ανταλλακτικών και κάθε είδους εξαρτημάτων ιατρικής και παραϊατρικής χρήσης. 6. Υπηρεσίες επισκευής οργάνων ακριβείας. 7. Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων και επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 8. Αντιπροσώπευση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων 9. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών 10. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 11. Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 12. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο γρανίτη, ψαμμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) 13. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών 14. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φρούτων και λαχανικών και ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων γενικά 15. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 16. Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια 17. Να αναλαμβάνει την διαχείριση και εκμετάλλευση ιατρείων, ιατρικών εγκαταστάσεων, ινστιτούτων αισθητικής, κλινικών, νοσοκομείων και με κάθε είδους νοσηλευτικά ή θεραπευτικά ιδρύματα σχετικών με την δερματολογία–αφροδισιολογία, την αισθητική και την ευεξία του δέρματος του προσώπου και του σώματος, με τη χρήση μέσων και μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας. 18. Υπηρεσίες νοσηλευτή - κατοίκων νοσηλεία. Για την επίτευξη τον σκοπού η εταιρεία μπορεί : Α) Να συνεργάζεται ως αντιπρόσωπος με άλλες εταιρείες αλλοδαπές ή Ελληνικές. Β) Να συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών, να ιδρύει εμπορικές εταιρείες, να συνιστά κοινοπραξίες και εν γένει να ασκεί κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Γ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, κοινωφελών προσώπων και ιδιωτών για την προμήθεια ιατρικών και παραϊατρικών αντικειμένων. Δ) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του εσωτερικού ή του εξωτερικού και ιδίως με ιατρικά κέντρα, ιατρούς, κλινικές, νοσοκομεία και κάθε είδους νοσηλευτικά ή θεραπευτικά ιδρύματα. Ε) Να ιδρύει και να συμμετέχει στο εταιρικό - μετοχικό κεφάλαιο ιατρικών εταιρειών του εσωτερικού και του εξωτερικού όπως ενδεικτικά σε ιατρικά κέντρα, σε κλινικές, σε νοσοκομεία και σε κάθε είδους νοσηλευτικά ή θεραπευτικά ιδρύματα. ΣΤ)να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ζ) να προβαίνει στην αγορά, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ειδικών οργάνων, υλικών και μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας για την βελτίωση και αποκατάσταση της υγείας του δέρματος, ως και για την διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία παθήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο της δερματολογίας-αφροδισιολογίας. Η) να προβαίνει στη με κάθε τρόπο υποστήριξη επιστημονικής έρευνας σχετικής με τον παραπάνω σκοπό, στην διοργάνωση ειδικών επιστημονικών σεμιναρίων και διαλέξεων, καθώς και στην εκτύπωση και διάθεση επιστημονικών εργασιών αναφορικά με το αντικείμενο της δερματολογίας-αφροδισιολογίας. Θ) να προσλαμβάνει υπαλληλικό προσωπικό για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, ως και να παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος τη χρήση του χώρου λειτουργίας της ή των μηχανημάτων της, σε ιατρούς ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τηρουμένης της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Ι) να διεξάγει κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη του σκοπού της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46461201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ Κύρια
33121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33122900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33131101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
33131900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46111901 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
46111927 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46441200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46461212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46493909 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46691939 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46691980 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46731614 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΝΙΤΗ, ΨΑΜΜΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) Δευτερεύουσα
47524918 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΝΙΤΗ, ΨΑΜΜΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) Δευτερεύουσα
47747503 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ Δευτερεύουσα
47747510 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47747522 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47788400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ Δευτερεύουσα
70223000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
77111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
79111903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δευτερεύουσα
79901100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση