THE NUTLERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 25 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14452

THE NUTLERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 25 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801318571
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154296601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-03-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-03-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

THE NUTLERS I.K.E.
THE NUTLERS P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 25
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1. Η παραγωγή, συσκευασία, πώληση και εν γένει εμπορία κάθε είδους τροφίμων, ειδών αρτοποιίας , ζαχαροπλαστικής και ξηρών καρπών, ειδών διατροφής, βιολογικών ειδών ,ροφημάτων, ποτών και αναψυκτικών ( χονδρική – λιανική ). 2. Η εμπορία κάθε είδους ζωοτροφών, καθώς και βιολογικών, για κατοικίδια ζώα (χονδρική). 3. Η αγορά, αποθήκευση, συντήρηση, πώληση και εν γένει εμπορία συσκευασμένων και τυποποιημένων τροφίμων, ειδών σούπερ μάρκετ, ένδυσης και υπόδησης, ηλεκτρονικών, πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, καθώς και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω είδους βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Η πραγματοποίηση λιανικών πωλήσεων εμπορευμάτων μέσω καταστήματος ή με αλληλογραφία, ή μέσω διαδικτύου. Επίσης, η αποθήκευση εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων καθώς και η ασφάλισή τους στο χώρο αποθήκευσης και την κατ’ εντολή του αποθέτη παράδοσή τους ( χονδρική – λιανική ). 4. Η ανάληψη μεταφορών και διανομών κάθε είδους εμπορευμάτων διά ξηράς, θαλάσσης ή αέρος ή η πρακτόρευση αυτών με οποιαδήποτε μορφή και με τη χρήση μέσων ιδιόκτητων ή τρίτων ( χονδρική – λιανική ). 5. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό πάσης φύσεως προϊόντων βιομηχανικών ή εμπορικών οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών ( χονδρική – λιανική ). 6. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, πωλήσεων πληροφορικής, οργάνωσης του κυκλώματος εφοδιαστικής αλυσίδας, συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων , παραχώρησης προνομίου Franchise, παροχής σχετικών συμβουλών και σχεδιασμού συσκευασίας ( χονδρική – λιανική ) . 7. Πώληση βιβλίων με συνταγές μαγειρικής μέσω αλληλογραφίας ή μέσω διαδικτύου . 8. Πώληση ειδών ένδυσης – ιματισμού και τσαντών με το λογότυπο της εταιρείας μέσω αλληλογραφίας ή μέσω διαδικτύου. 9. Εμπορία λιανικώς ειδών για κατοικίδια ζώα και χονδρικό εμπόριο κολάρων και λουριών για γάτες και σκύλους. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα, β) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους ανωτέρω σκοπούς ή/και δραστηριότητες, γ) να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα, δ) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ε) να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα, στ) να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ζ) να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα για την ανάληψη έργων, που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας και να ενεργεί παν νόμιμο για την υλοποίηση της εν λόγω συμμετοχής, η) να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, καθώς και γενικά να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των άνω σκοπών της. Για την επίτευξη των άνω σκοπών η εταιρεία επίσης μπορεί να αναπτύσσει και να εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα εν γένει δικαιώματα πνευματικής και/ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46211300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ Κύρια
46211301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Δευτερεύουσα
46211302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
46211303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
46211304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
46211306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΗΛΙΑΝΘΟΥ, ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΟΥ, ΚΡΑΜΒΗΣ, ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΚΑΙ ΣΙΝΑΠΙΟΥ Δευτερεύουσα
46311102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Δευτερεύουσα
46311108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΦΡΕΣΚΩΝ Δευτερεύουσα
46311116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΥΡΜΑΔΩΝ, ΣΥΚΩΝ, ΜΠΑΝΑΝΩΝ, ΙΝΔΙΚΩΝ ΚΑΡΥΔΩΝ, ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΩΝ ΚΑΡΥΔΩΝ ΑΝΑΚΑΡΔΙΟΥ, ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ΜΑΝΓΚΟ, ΓΟΥΑΒΑΣ, ΦΡΕΣΚΩΝ Δευτερεύουσα
46311201 ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ (ΑΚΡΟΔΡΥΩΝ) Δευτερεύουσα
46311202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46311206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΞΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
46311207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ, ΞΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
46311208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Δευτερεύουσα
46311214 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ, ΖΕΛΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΡΕ ΚΑΙ ΠΟΛΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Η ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Δευτερεύουσα
46311215 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46311219 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΥΡΜΑΔΩΝ, ΣΥΚΩΝ, ΜΠΑΝΑΝΩΝ, ΙΝΔΙΚΩΝ ΚΑΡΥΔΩΝ, ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΩΝ ΚΑΡΥΔΩΝ ΑΝΑΚΑΡΔΙΟΥ, ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ΜΑΝΓΚΟ, ΓΟΥΑΒΑΣ, ΞΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
46382903 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46382904 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46382912 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δευτερεύουσα
46382925 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Δευτερεύουσα
46391201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση