ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 207 , ΑΘΗΝΑ, 11525

ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 207 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996806856
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154779101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-05-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-05-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
DEPA DIETHNON ERGON A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 207
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1) Η απόκτηση, ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση και κατασκευή έργων υποδομής που σχετίζονται με διασυνοριακά έργα φυσικού αερίου ή/και άλλων μορφών ενέργειας, πλην αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων, με γειτονικές ή άλλες χώρες, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και στο ρυθμιστικό πλαίσιο.. 2) Η συμμετοχή σε υφιστάμενα διεθνή έργα και σε έργα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής της σε εταιρείες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση έργων υποδομών διασύνδεσης με γειτονικές χώρες. 3) Η διενέργεια όλων των εργασιών ή δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον προγραμματισμό, την προώθηση, τη μελέτη, την ανάπτυξη (σχεδιασμό και κατασκευή), την επιθεώρηση, τη συντήρηση, την αντικατάσταση, την αναβάθμιση, την εποπτεία, τη λειτουργία, τη διεύθυνση, τη διαχείριση, την εξασφάλιση της ασφάλειας και την ανάπτυξη και εκμετάλλευση εν γένει έργων υποδομής φυσικού αερίου ή/και διασυνοριακών ενεργειακών έργων καθώς και υποδομών βιοαερίου ή/και υδρογόνου ή/και άλλων μορφών ενέργειας. 4) Η απόκτηση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση αγωγών και δικτύων μεταφοράς ή/και άλλων μέσων καθώς και εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου ή/και βιοαερίου ή/και υδρογόνου ή/και άλλων μορφών ενέργειας, πλην αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων, ή/και άλλης μορφής συναφών υποδομών, καθώς και των αναγκαίων για την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας μέσων και εγκαταστάσεων. 5) Η αποθήκευση και μεταφορά, μέσω και εκτός δικτύου αγωγών, φυσικού αερίου ή/και άλλων μέσων καθώς και βιοαερίου ή/και υδρογόνου ή/και άλλων μορφών ενέργειας, πλην αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων, υπό τον όρο ότι η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο. 6) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε τρίτους και η διαχείριση έργων τρίτων επί θεμάτων που εμπίπτουν στους σκοπούς τoυ παρόντος Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσα από την παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αναφορικά με διασυνοριακά έργα υποδομής φυσικού αερίου καθώς και βιοαερίου ή/και υδρογόνου ή/και άλλων μορφών ενέργειας. 7) Η διενέργεια εργασιών ή δραστηριοτήτων μελέτης, σχεδιασμού, εγκατάστασης, εκμετάλλευσης λοιπών υποδομών και δικτύων καθώς και διασυνοριακών έργων. 8) Η μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων, η κατάρτιση, επεξεργασία και διάθεση προγραμμάτων και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικώς η δραστηριότητα που συνδέεται με τη μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση πληροφοριών. 9) Η διενέργεια κάθε άλλης δραστηριότητας σχετικής με την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση δικτύου αγωγών καθώς και με το φυσικό αέριο εν γένει, η οποία επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο. 10) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι ή μπορεί να είναι επωφελής για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας, αρκεί να είναι συμβατή με την κείμενη νομοθεσία και το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Εταιρεία δύναται να ασκεί, είτε άμεσα είτε μέσω οποιασδήποτε θυγατρικής της, όλες τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο (1) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 2. Για την επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί, είτε άμεσα είτε μέσω οποιασδήποτε θυγατρικής της: 1) Να συνεργάζεται και να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, 2) Να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση εγγύησης, ενοχικής ή εμπράγματης ασφάλειας, 3) Να συνάπτει και να εκτελεί συμβάσεις δανείου ή χρηματοδότησης με Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς Ελληνικούς ή του εξωτερικού και να παρέχει ασφάλεια για οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της, 4) Να αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση έργων ή την προμήθεια εξοπλισμού και να εποπτεύει και να συντονίζει τις αναγκαίες εργασίες, 5) Να συμμετέχει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων επιχειρήσεων, καθώς και να ιδρύει εταιρείες για την εκτέλεση προγραμμάτων που έχουν σχέση με τους αναφερθέντες σκοπούς της, να δανειοδοτεί τέτοιες επιχειρήσεις, να εγγυάται υπέρ αυτών, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, να συμμετέχει στο κεφάλαιο δανειοδοτηθεισών από αυτήν επιχειρήσεων με μετατροπή σε μετοχές των εις χείρας της ομολογιών των δανείων αυτών, υπό τον όρο ότι η συμμετοχή της σε αυτές είναι συμβατή με την κείμενη νομοθεσία και το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο. 6) Να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη προς επιδίωξη των σκοπών της, στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής πράξης ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένης με τους σκοπούς της Εταιρείας, πάντα εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και των διατάξεων του κείμενου νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου. 3. Η Εταιρεία καταρτίζοντας συμβάσεις με το Δημόσιο μπορεί να αναλαμβάνει την άσκηση κάθε δικαιώματος του Δημοσίου που εμπίπτει στους σκοπούς της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση