ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΥΟ (II) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15343

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΥΟ (II) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801365098
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155230501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-06-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-06-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΥΟ (II) Α.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3
  Πόλη:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: I. Η χρηματοδότηση, μελέτη, εγκατάσταση, κατασκευή και λειτουργία γεωθερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού των κατωτέρω μισθωμένων από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ περιοχών, ήτοι: α) Νήσου Λέσβου, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. Δ9/Δ/Φ163/1465/208/25.01.2011 (ΦΕΚ Β 248/2011) Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Eνέργειας και Κλιματικής Αλλαγής β) Νήσου Νισύρου, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. Δ9/Δ/Φ162/5466/859/10.03.2011 (ΦΕΚ Β 493/2011) Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής γ) Νησιωτικού συμπλέγματος Μήλου, Κιμώλου, Πολύαιγου όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. Δ9/Δ/Φ161/5465/858 /10.03.2011 (ΦΕΚ Β 542/2011) Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δ) Χερσονήσου Μεθάνων, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. Δ9/Δ/Φ298/24273/4305/ 27.10.2011 (ΦΕΚ Β 2580/2011) Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής II. Η, για τον ανωτέρω σκοπό, χρηματοδότηση, μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή, επίβλεψη, εγκατάσταση, οργάνωση, λειτουργία, συντήρηση, επέκταση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων και σταθμών, χωρίς περιορισμό στο ύψος του προϋπολογισμού αυτών, μετά των συναφών τους εγκαταστάσεων, καθώς και των μέσων και προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικό δυναμικό. III. Η εκμετάλλευση του γεωθερμικού προϊόντος για άμεσες θερμικές χρήσεις, ως ακολούθως: ? Επεξεργασία θαλασσίου ή υφάλμυρου ύδατος με σκοπό την αφαλάτωση και την διάθεση πόσιμου ύδατος ή/και ύδατος άρδευσης. ? Διάθεση θερμικής ενέργειας για τηλεθέρμανση, αγροτικές ή βιομηχανικές χρήσεις. IV. Η εκμετάλλευση γεωθερμικών παραπροϊόντων όπως ενδεικτικά η ανάκτηση εκμεταλλεύσιμων ορυκτών. 2. Προς επίτευξη του ως άνω εταιρικού σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να: (α) αναλαμβάνει εργολαβικά ή με οποιαδήποτε μορφή την εκτέλεση τεχνικών έργων και αντίστοιχα να αναθέτει εργολαβίες και υπεργολαβίες. (β) ιδρύει γραφεία υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα, (γ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και ιδίως υπέρ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, εφόσον εξυπηρετείται η πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού, και (δ) συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς προς τους ανωτέρω και να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα αλλοδαπές εταιρείες, επιχειρήσεις, οίκους και οργανισμούς, είτε ήδη υπάρχουν είτε πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον και οι οποίες εταιρείες, επιχειρήσεις, οίκοι και οργανισμοί έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση