Ε. ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 92 , ΑΘΗΝΑ, 11473

Ε. ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 92 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801418582
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156396601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-09-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-09-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

A2M ENGINEERING

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 92
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι : • Η εκπόνηση μελετών, η επίβλεψη, η οργάνωση, η διοίκηση, ο συντονισμός, η αυτεπιστασία και η κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ιδιωτών, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. • Η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (consulting) κατά την μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ιδιωτών, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. • Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και ειδικότερα : ενεργειακοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις, μεθοδολογία υπολογισμού και έργα εξοικονόμησης ενέργειας, εφαρμογή συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εφαρμογή συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. • Η διενέργεια οικοδομικών και κτηματικών επιχειρήσεων. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού η Εταιρία δύναται να αποκτά ακίνητα και να ανεγείρει οικοδομές είτε επί των ιδίων αυτής οικοπέδων είτε και κατά εργολαβία οικοδομικών έργων είτε κατά αντιπαροχή, να πωλεί ακίνητα ή να παραχωρεί αυτά προς εκμετάλλευση, να εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα της και γενικά να ενεργεί πάσης φύσεως συναφής προς την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού εργασίες. Για την επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί: (i) να ιδρύει νέα ή να συμμετέχει σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιασδήποτε οργανωτικής μορφής, (ii) να συστεγάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με οποιονδήποτε τρόπο, (iii) να αντιπροσωπεύει επιχειρήσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή και (iv) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κύρια
41101000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43221100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
43221200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
43222000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
43291100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
43991000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
43999000 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
68311000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
71111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Δευτερεύουσα
71112000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ Δευτερεύουσα
71113000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
71114000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση