ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΕΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΡΑΛΛΕΩΝ 2 , ΑΘΗΝΑ, 17121

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΕΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΤΡΑΛΛΕΩΝ 2 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801461431
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157358501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-12-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-12-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΕΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΤΡΑΛΛΕΩΝ 2
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι : α. Η άσκηση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της αιολικής ενέργειας και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού. Μεταξύ των σχετικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας συγκαταλέγονται (ενδεικτικά) η δημιουργία και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων εντός ή εκτός Ελλάδος και η διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την κατά τόπους κείμενη νομοθεσία, η εισαγωγή και εμπορία ανεμογεννητριών και κάθε συναφούς μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού απαραίτητου για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων, η δημιουργία στην Ελλάδα μονάδας παραγωγής (ή συμπαραγωγής) ανεμογεννητριών και του ανωτέρω εξοπλισμού, η εμπορία τους, η εκτέλεση εργασιών υποδομής για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων, η εκπόνηση συναφών μελετών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλων στον τομέα της αιολικής ενέργειας και γενικά η άσκηση και κάθε άλλης δραστηριότητας, η οποία άμεσα ή έμμεσα συνδέεται ή προάγει την επίτευξη του παραπάνω εταιρικού σκοπού. β. Η ανάληψη, η διαχείριση και η εκτέλεση τεχνικών έργων. Η Εταιρεία για την ευόδωση του σκοπού της μπορεί: α. Η ίδρυση άλλων εταιρειών και η συμμετοχή με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και η συνεργασία και ο συνεταιρισμός με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους δικούς της, που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, η πραγματοποίηση επενδύσεων κάθε είδους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και η δημιουργία μικτών επιχειρήσεων (joint ventures) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή β. Η συγχώνευση με άλλη εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνισταμένη νέα εταιρεία. γ. Η αντιπροσώπευση οποιαδήποτε επιχείρησης, ημεδαπής ή αλλοδαπής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. δ. Η εκτέλεση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων μπορεί να γίνεται είτε για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία). Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή με απόφαση του Διαχειριστή, η παροχή εγγυήσεων υπέρ Εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες».


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση