ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΓΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ. ΣΟΥΤΣΟΥ 7 , ΑΙΓΑΛΕΩ, 12243

ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΓΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Γ. ΣΟΥΤΣΟΥ 7 , ΑΙΓΑΛΕΩ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801568375
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159285101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-05-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-05-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΓΕΝΗ-Υ.Λ.Η. Α.Ε.
YLIKA LATOMEION IFAISTEIOGENI-Y.L.I. S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Γ. ΣΟΥΤΣΟΥ 7
  Πόλη:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η ίδρυση, η μίσθωση και λειτουργία λατομείων αδρανών υλικών, ηφαιστειογενών υλικών, ειδικών χρήσεων, μαρμάρων και η πώληση των παραγόμενων υλικών. 2. Η ίδρυση, η μίσθωση και η λειτουργία μεταλλείων – ορυχείων και η πώληση των παραγόμενων υλικών. 3. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία αδρανών και συναφών υλικών. 4. Η εμπορία, η επεξεργασία και η διακίνηση πάσης φύσεως αδρανών υλικών, οικοδομικών υλικών, μονωτικών υλικών, δομικών υλικών, υλικών οδοποιίας, (χημικών / ελαστικών / πλαστικών / ορυκτών) καυσίμων, πετρωμάτων, ορυκτών, μεταλλευμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων. 5. Η διενέργεια πάσης φύσεως λατομικών – μεταλλευτικών – ασφαλτικών – χωματουργικών – οικοδομικών - οδοποιητικών εργασιών. 6. Οι αντιπροσωπείες, οι εισαγωγές, οι εξαγωγές λατομικών ή οικοδομικών προϊόντων και μηχανημάτων. 7. Οι εξορυκτικές υπηρεσίες και οι χωματουργικές εργασίες στοΕσωτερικό και/ή το Εξωτερικό. 8. Η αγορά και η ανέγερση οικοδομών και γενικά ακινήτων προς εμπορία ή προς οποιαδήποτε εκμετάλλευση με κάθε συμφέροντα τρόπο (επί παραδείγματι ενδεικτικώς ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, διαμερίσματα κλπ). 9. Η θαλάσσια και/ή η χερσαία διακίνηση των προϊόντων και εμπορευμάτων της. 10. Οι χερσαίες μεταφορές. 11. Η εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αλλοδαπή των από την εταιρεία παραγόμενων υλικών και εμπορευμάτων. 12. Η εισαγωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Αλλοδαπή πρώτων υλών, εμπορευμάτων και αγαθών προς επεξεργασία, εκμετάλλευση και εμπορία. 13. Η μίσθωση και η εκμετάλλευση πάσης φύσεως χώρων για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 14. Η μίσθωση θαλάσσιων και/ή χερσαίων μεταφορικών μέσων. 15. Οι υπηρεσίες αποθήκευσης, φορτοεκφόρτωσης και διακίνησης εμπορευμάτων. 16. Οι υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης πλοίων Εσωτερικού και Εξωτερικού. 17. Η συλλογή και/ήη ανακύκλωση αποβλήτων, καθώς και η ανάκτηση υλικών. 18. Η συλλογή και/ή η ανακύκλωση στείρων υλικών (π.χ. ενδεικτικώς αχρήστων υλικών - μπάζα), προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων. 19. Οι δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για την διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων. 20. Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. 21. Οι υπηρεσίες εμπορίου (όπως ενδεικτικώς η πώληση) ηλεκτρικού ρεύματος. 22. Η εκμίσθωση άδειας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. 23. Η εμπορία νέων και παλαιών αυτοκινήτων, μηχανημάτων έργου και ανταλλακτικά αυτών. 24. Η ενοικίαση και η παραχώρηση έναντι αμοιβής εργαζομένων της Εταιρείας. 25. Η παραγωγή, η εκμετάλλευση και η εμπορία έτοιμου σκυροδέματος. 26. Η μίσθωση και λειτουργία μονάδων παραγωγής σκυροδέματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αλλοδαπή. 27. Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων από σκυρόδεμα-τσιμέντο και γύψο. 28. Η παραγωγή και εμπορία σιδήρου-μπετόν. 29. Η παραγωγή και η εμπορία ασφαλτικών μιγμάτων με βάση φυσικά ή τεχνητά λίθινα υλικά και βιτούμιο φυσικής. 30. Η αγορά, η πώληση, η οικοδόμηση, η ανοικοδόμηση, η μίσθωση, η εκμίσθωση και η εν γένει κάθε είδους διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων. 31. Έργα πολιτικού μηχανικού. 32. Η ίδρυση, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός, η εκμετάλλευση και η αγορά μεταλλευτικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων (μεταλλείων, λατομείων κλπ), τουριστικών ξενοδοχειακών μονάδων, συναφών ή κτηματικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής και τύπου στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στήριξης τουριστικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. 33. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου και χρηματοοικονομικής υποστήριξης άλλων εταιρειών οποιασδήποτε δραστηριότητας. 34. Η μίσθωση και λειτουργία χώρων για στάση ή στάθμευση (parking), φύλαξη σκαφών και συντήρησης αυτώνστην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 35. Η διαχείριση και εκμετάλλευση λιμένων και μαρίνων. 36. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση