CASA DEVELOP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 121 , ΓΛΥΦΑΔΑ, 16561

CASA DEVELOP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 121 , ΓΛΥΦΑΔΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801585220
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159607601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-06-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-06-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

CASA DEVELOP

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 121
  Πόλη:
ΓΛΥΦΑΔΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΤΕΡΨΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 8 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας διαχειριστής. Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο Γεώργιος Γκάγκαλης του Βασίλη και της Γεωργίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στους Αγίους Σαράντα Αλβανίας στις 8/9/1994, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής οδός Πόντου αριθμός 38, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Α00007929/30-9-2023 (ημερομηνία λήξης 29-9-2033) δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Tμήματος Ασφαλείας Ελληνικού-Αργυρούπολης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 167751782 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, με ηλεκτρονική διεύθυνση (e?mail) info@casadevelop.com, με αόριστη διάρκεια και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ΙΚΕ και στις οποίες χρονικές παρατάσεις αυτής αποφασιστούν. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για τη διοίκηση της εταιρείας εκπροσώπησης αυτής προς τρίτους με τη φυσική του παρουσία ή με ειδική εξουσιοδότηση με θεώρηση υπογραφής. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των Οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα ,μερίσματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Δημόσιους και Ιδιωτικούς), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, διορίζει πληρεξούσιους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Τράπεζα κτλ οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59-61 του Ν.4072/2012. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια Αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τον νόμο. Αποκλειστικά αρμόδιος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για τις πράξεις μεσιτείας ακινήτων, ορίζεται ο Γεώργιος Γκάγκαλης του Βασίλη και της Γεωργίας, ο οποίος για τις δραστηριότητες αυτές δεν μπορεί να αντικαθίσταται από κανέναν άλλο μη έχοντα τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Κύρια
42220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43110000 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43120000 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Δευτερεύουσα
43210000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
43290000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43310000 ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43320000 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
43330000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ Δευτερεύουσα
43910000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ Δευτερεύουσα
46493900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46651008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
46731636 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
46731637 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ, ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
47595512 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
47595519 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
55201104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δευτερεύουσα
55201105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΩΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68311000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
70223003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση