CASTROL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15231

CASTROL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801611020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160102401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-07-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-07-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

CASTROL HELLAS Μ.Α.Ε.
CASTROL HELLAS M.A.E.

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης

Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Χώρα Εξαγωγής Έτος Εξαγωγής
2710 ΛΑΔΙΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Η ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΑ ΟΡΥΚΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΛΑΔΙΑ). ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ >= 70 % ΣΕ ΛΑΔΙΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Η ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΛΑΔΙ ΑΓΝΩΣΤΗ 2022
290519 -ΑΚΥΚΛΕΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΑΛΚΟΟΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΘΑΝΟΛΗ -ΜΕΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ-, ΠΡΟΠΑΝΟ-1-ΟΛΗ -ΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ-, ΠΡΟΠΑΝΟ-2-ΟΛΗ -ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ-, ΒΟΥΤΑΝΟΛΕΣ, ΠΕΝΤΑΝΟΛΗ -ΑΜΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ- ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΝΩΣΤΗ 2022
34029010 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΑΣΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝ ΑΓΝΩΣΤΗ 2022
340319 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΟΠΗΣ, ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΞΙΜΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΔΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ Η ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑ ΑΓΝΩΣΤΗ 2022
38112100 ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΛΑΔΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΑΔΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΑΓΝΩΣΤΗ 2022
38112900 ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΛΑΔΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΑΔΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΑΓΝΩΣΤΗ 2022
38190000 ΥΓΡΑ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Η ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ < 70 % ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΛΑΔΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΑΓΝΩΣΤΗ 2022
38200000 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ Η ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΗ 2022
390290 ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΟΛΕΦΙΝΩΝ, ΣΕ ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, ΠΟΛΥΙΣΟΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ) ΑΓΝΩΣΤΗ 2022

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι η άσκηση κάθε επιχείρησης οικονομικής, εμπορικής, βιομηχανικής και μεταφορών, αλλά ειδικότερα κάθε επιχείρησης που έχει ως αντικείμενο: Α. την εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, ανάμιξη, εμφιάλωση, συσκευασία, αποθήκευση, εμπορία, αντιπροσώπευση και εν γένει διάθεση και διακίνηση παντός είδους ορυκτελαίων, λιπαντικών, χημικών προϊόντων και ειδικών προϊόντων ενδεικτικά: κεριά και γαλακτώματα, πάσης φύσεως διαλύτες, προϊόντα παραγωγικής διαδικασίας (process oils) και η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τα παραπάνω, όπως η διενέργεια αναλύσεων λιπαντικών, οργάνωση λίπανσης κλπ., γενικά δε καθετί που αφορά το εμπόριο και τη βιομηχανία των άνω προϊόντων σε ευρύτερη έννοια. Β. Το εμπόριο, την αποθήκευση ή/ και διακίνηση παντός είδους χημικών παρασκευασμάτων ή χημικών παραγώγων που έχουν ως βάση το πετρέλαιο ή μια ή περισσότερες άλλες πηγές ενέργειας και πάντων των προϊόντων υποπροϊόντων και παραγώγων αυτών ανεξαιρέτως, είτε εις κατάσταση αμιγή, είτε εν αναμίξει με κάθε άλλο προϊόν, ως και παντός είδους παρασκευασμάτων ή χημικών παραγώγων εχόντων ως βάση μια ή περισσότερες από τις αναφερόμενες ή εννοούμενες στην παρούσα παράγραφο πηγές ενέργειας, καθώς και η εισαγωγή και το εμπόριο αιθυλικής αλκοόλης (γεωργικής ή συνθετικής). Γ. Την οικονομική παρέμβαση σε κάθε άλλη επιχείρηση ή εταιρεία της οποίας ο σκοπός θα είχε σχέση άμεσα ή έμμεσα προς οιονδήποτε κλάδο της βιομηχανίας ή του εμπορίου της εταιρείας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου της ως άνω παρέμβασης δυναμένης να πραγματοποιηθεί με κάθε τρόπο, ιδίως δε με εισφορά, συγχώνευση, απορρόφηση, σύσταση, συμμετοχή, πιστώσεων, αγορά μετοχών, τίτλων, ομολογιών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς επίσης και τη συνεργασία με την παροχή εγγυήσεων, χρηματοδοτικών και συναφών χρηματοοικονομικών ανταλλαγμάτων, τη χρηματοδότηση και εκτέλεση πάσης φύσεως δραστηριότητας και εμπορικής συνεργασίας με οποιονδήποτε τρίτο στο εσωτερικό ή εξωτερικό και με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο. Δ. Την παροχή υπηρεσιών παντός είδους προς επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες, έναντι προμήθειας ή αμοιβής (&quot;management&quot;). Ε. Την απόκτηση και εκμετάλλευση κάθε παραχωρήσεως, κάθε εμπορικού και βιομηχανικού σήματος και διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, η Εταιρεία δύναται, ενδεικτικά: (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιασδήποτε εταιρικής μορφής που έχει ιδρυθεί ή θα ιδρυθεί στο μέλλον, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής· (β) να εκτελεί οποιαδήποτε ή όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων, είτε σε σύμπραξη είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες)· (γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο· (δ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή· (ε) να εκπροσωπεί οποιαδήποτε εγχώρια ή αλλοδαπή επιχείρηση με τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό· (στ) να συνάπτει συμφωνίες κάθε είδους, και (ζ) να χορηγεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγγυήσεις για ιδιώτες και εταιρείες και, γενικώς, εγχώριες ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση