ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΚΑΛΙΡΡΟΗΣ 23 , 11743

ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801566425
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159252504000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-05-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-05-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕ
NNT S.M.S.A

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΑΛΙΡΡΟΗΣ 23
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1.- Η παραγωγή, διάθεση, εκμετάλλευση και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές, όπως Αιολική ενέργεια, Ηλιακή ενέργεια, Γεωθερμική ενέργεια, ενέργεια από τη θάλασσα ή από υδάτινο δυναμικό, ενέργεια από Βιομάζα, καθώς και από άλλες ανανεώσιμες πηγές ή και κάθε άλλη πηγή και διαδικασία παραγωγής. Επίσης δυνατότητα παραγωγής από συμβατικά καύσιμα. 2.- Η κατασκευή και εμπορία των παραπάνω αναφερόμενων ενεργειακών συστημάτων προς τρίτους. 3.- Η μελέτη, έρευνα, εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας παραγόμενης από τις ανωτέρω αναφερόμενες πηγές οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια και στην αλλοδαπή 4.- Η διενέργεια κάθε συναφούς εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας και προσφοράς υπηρεσιών σε τομείς παρεμφερείς με τους παραπάνω αναφερόμενους ή/και για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών. 5.- Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ελληνικών επιχειρήσεων. 6.- Η ανάληψη μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η εκτέλεση πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (υδραυλικών, ηλεκτρικών, ψυκτικών και άλλων) καθώς και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εν γένει. 7.- Η αγορά από το εσωτερικό ή η εισαγωγή από το εξωτερικό κάθε είδους σχετικού με ηλεκτρομηχανολογικά μηχανήματα και ανταλλακτικά με σκοπό την εγκατάστασή τους ή μεταπώλησή τους λιανικά ή χονδρικά σε τρίτους 8.- Η εμπορική αντιπροσώπευση ή με προμήθεια διάθεση ή διαμεσολάβηση για τη διάθεση τέτοιων υλικών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 9.- Κάθε άλλη συναφής με τα παραπάνω υπό αριθμούς 6, 7 και 8 ενέργεια. Β. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας που αποσκοπούν στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών μπορεί να γίνεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είτε αυτοτελώς από την εταιρεία είτε σε συνεργασία οποιασδήποτε μορφής (ανάληψη αντιπροσωπειών, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συμβάσεις joint venture, εξαγορά επιχειρήσεων ή συμμετοχή σε κάθε τύπου νομικά πρόσωπα, εταιρείες, επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που υφίστανται ή που πρόκειται να συσταθούν) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Ελλάδος ή της αλλοδαπής που έχουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. Επίσης η εταιρεία μπορεί στα πλαίσια της επιδίωξης των παραπάνω σκοπών της να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση