ALMAD ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 12 , ΨΥΧΙΚΟ, 15451

ALMAD ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΚΟΡΙΝΘΟΥ 12 , ΨΥΧΙΚΟ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801682031
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161405901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-11-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-11-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ALMAD I.K.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 12
  Πόλη:
ΨΥΧΙΚΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΨΥΧΙΚΟ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Αγορά και πώληση ακίνητων εν γένει ως ανέγερση με οποιαδήποτε σύστημα πολυόροφων η άλλων οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση, επι ιδιοκτητών ή αλλότριων ακινήτων. Η με οποιαδήποτε τρόπο εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων και η διαμεσολάβηση στην αγορά την πώληση τους σε τρίτους. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων δημοσίων, δημοτικών ή ιδιωτικών. Η ανάληψη πάσης φύσεως μελετών επιβλέψεων ερευνών ως και η διαχείριση έργων (project management).H ανέγερση, αγορά, μίσθωση και γενικά η δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων, εγκαταστάσεων, μαρίνων ελλιμενισμού σκαφών και κέντρων ψυχαγωγίας πάσης φύσεως καθώς και η άσκηση κάθε άλλης τουριστικής δραστηριότητας. Η ίδρυση και λειτουργείας Τουριστικού γραφείου γενικού τουρισμού(κατά την έννοια του άρθρου 1 του Νόμου 393/1976 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 288/1991 και ισχύει) για την παροχή στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς των κατωτέρω υπηρεσιών που αναφέρονται ενδεικτικά: Α) την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό με ιδιόκτητο μέσο ή δημόσιας χρήσης θαλάσσια, αεροπορικά ή χερσαία μέσα. Β) τη μεσολάβηση για διασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος σίτισης ή αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακίνησης. Γ) τη μεσολάβηση για την οργάνωση συνεδρίων κάθε φύσης. Ε) την παραλαβή και αποστολή αποσκευών οποιουδήποτε αλλοδαπού ή ημεδαπού περιηγητή ζητήσει αυτό. ΣΤ) την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό όπως η προβολή τουριστικών μονάδων, διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Τ. ή άλλους φορείς, ζ) η εκπροσώπηση και πρακτόρευση χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών μέσων, η αγορά και εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων. Η υπαγωγή της εταιρείας στο Ν.2601/1998 όπως ισχύει ή σε οποιανδήποτε άλλο αναπτυξιακό νόμο. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού Η επένδυση των ιδίων κεφαλαίων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:Α) να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με οποιονδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιοδήποτε νομικό τύπο ελληνικές ή αλλοδαπές, ή κοινοπραξίες. Β) να ενεργεί στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες. Γ) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και Δ) να αποκτά κατέχει χρησιμοποιεί και μεταβιβάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας εμπορικά σήματα και τεχνικές και βιομηχανικές μεθόδους (know how) και να αποκτά και παραχωρεί δικαιώματα δικαιοχρησίας (franchising)


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κύρια
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
41201001 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) Δευτερεύουσα
41202003 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
42110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
42130000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Δευτερεύουσα
42991200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Δευτερεύουσα
42992200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ Δευτερεύουσα
43290000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43390000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
64201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING) Δευτερεύουσα
66301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101400 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68311100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
71112000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ Δευτερεύουσα
79110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
79121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ) Δευτερεύουσα
79121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ) ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Δευτερεύουσα

Σύνδεση