Τράπεζα Optima bank A.E.

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 32 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125

Τράπεζα Optima bank A.E.


ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 32 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099369013
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3664201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-01-2000
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-02-2000
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Optima bank

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 32
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η Τράπεζα έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, όλων των επιτρεπόμενων από τη νομοθεσία τραπεζικών, επενδυτικών και χρηματοπιστωτικών εργασιών, που επιτρέπονται σε πιστωτικά ιδρύματα από την ισχύουσα, κάθε φορά, νομοθεσία. 2. Στο σκοπό της Τράπεζας εμπίπτουν οι εξής εργασίες: (α) η αποδοχή, εντόκως ή ατόκως, οποιασδήποτε μορφής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, (β) η χορήγηση δανείων και πιστώσεων κάθε είδους, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η καταναλωτική πίστη, οι συμβάσεις πίστωσης εν σχέσει με ακίνητα, οι πράξεις αναδόχου εισπράξεως απαιτήσεων (factoring) με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής και η χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών (συμπεριλαμβανομένου του forfeiting), (γ) η οργάνωση και η διαχείριση κοινοπρακτικών δανείων και η συμμετοχή σε αυτά, η χρηματοδότηση μεγάλων αναπτυξιακών και επενδυτικών έργων, η απόκτηση ή εκχώρηση απαιτήσεων από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις, (δ) η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), (ε) οι υπηρεσίες πληρωμών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ (EE L 337) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 4537/2018 (ΦΕΚ Α' 84/15.05.2018), (στ) η έκδοση και διαχείριση άλλων μέσων πληρωμών (π.χ. ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών) στο βαθμό που η δραστηριότητα αυτή δεν καλύπτεται από τις υπηρεσίες πληρωμών (υπό ε), (ζ) η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων και η ανάληψη υποχρεώσεων, (η) συναλλαγές για λογαριασμό του ιδίου του ιδρύματος ή της πελατείας του σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: αα) μέσα της χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λπ.), ββ) συνάλλαγμα, γγ) προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοπιστωτικά δικαιώματα, δδ) συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος, εε) κινητές αξίες, θ) συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεως τίτλων, (ι) η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε χρηματοοικονομικά θέματα, όπως ιδίως η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη βιομηχανική στρατηγική και συναφή θέματα παροχής συμβουλών, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων, (κ) η διαμεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές, (κα) διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, (κβ) φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών, (κγ) συλλογή και επεξεργασία εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, (κδ) εκμίσθωση θυρίδων, (κε) έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος, (κστ) οποιεσδήποτε από τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες του Τμήματος Α’ του Παραρτήματος Ι καθώς και οι παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες του Τμήματος Β’ του Παραρτήματος Ι του Ν. 4514/2018. 3. Η Τράπεζα για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να συνεργάζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και με κάθε είδους επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να συμμετέχει σε αυτές, τηρώντας τις διατάξεις της τραπεζικής και λοιπής νομοθεσίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση