Ε-ΟΝ INTEGRATION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΟΥΝΑΡΗ 3 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15343

Ε-ΟΝ INTEGRATION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


ΓΟΥΝΑΡΗ 3 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099552514
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3482301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-10-1999
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-10-1999
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

E-ON INTEGRATION SA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΓΟΥΝΑΡΗ 3
  Πόλη:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Αρθρο 4ον Οι σκοποί της εταιρίας είναι: 1. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλών στρατηγικής, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων με την χρήση ή και για την χρήση τεχνολογίας πληροφορικής λογισμικού (software) και υλικού (hardware) ή και τηλεπικοινωνιών. 2. Η εμπορία, διακίνηση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών πάσης φύσεως, ως αποτέλεσμα: α) Των ως άνω παρ. 1 υπηρεσιών και β) Του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταξύ προσώπων ή και επιχειρήσεων πάσης φύσεως. 3. Η έρευνα και ανάπτυξη συναφών προς τα ως άνω νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ειδικότερα, μεταξύ των σκοπών της εταιρίας περιλαμβάνονται: α) Η κατάρτιση μελετών και η παροχή συμβουλών στρατηγικού επιχειρησιακού χαρακτήρα, η κατάρτιση μελετών αγοράς, μελετών σκοπιμότητος και εκσυγχρονισμού, παραγωγικότητας και αποδοτικότητας επιχειρήσεων και οργανισμών. β) Ο σχεδιασμός, η μελέτη, εφαρμογή, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής με την χρήση προϊόντων λογισμικού (application software) ή η εξ υπαρχής ανάπτυξη συστημάτων για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών. γ) Η αντιπροσώπευση, διανομή και υποστήριξη προϊόντων λογισμικού στην Ελλάδα και διεθνώς. δ) Η αντιπροσώπευση και διανομή προϊόντων εξοπλισμού πληροφορικής (hardware) ή άλλων προϊόντων τεχνολογίας ή συμβατικών, ως αποτέλεσμα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των αναγκών εξυπηρέτησης πελατών διά των μεθόδων του ηλεκτρονικού εμπορίου. ε) Η ανάληψη της διοίκησης ή και λειτουργίας μηχανογραφικών εφαρμογών ή και κέντρων για λογαριασμό τρίτων. στ) Η ανάληψη της διοίκησης και λειτουργίας οργανωτικών μονάδων ή τμημάτων επιχειρήσεων ή οργανισμών για λογαριασμό τρίτων. ζ) Η κατάρτιση οργανωτικών και διοικητικών μελετών, παροχή συμβουλών οργάνωσης, ασφαλείας και ελέγχων και η σχεδίαση, ανάπτυξη, και υποστήριξη συναφών συστημάτων. η) Η κατάρτιση μελετών διοίκησης προσωπικού, η μελέτη επιπτώσεων, η συμμετοχή σε προγράμματα και μελέτες διοίκησης αλλαγών και η παροχή σχετικών υπηρεσιών στους τομείς εκπαίδευσης, μεθόδων και τεχνικών διοίκησης προσωπικού. θ) Η μελέτη, ανάλυση, σχεδίαση και εφαρμογή διαδικασιών λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών πάσης φύσεως. ι) Η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής, νέων μεθόδων διοίκησης και οργάνωσης, νέων διαδικασιών και τεχνικών για λογαριασμό προς όφελος ή χρήση επιχειρήσεων και οργανισμών. ια) Η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες, ομίλους, κοινοπραξίες ή απλές ενώσεις εταιριών, είτε για μείζονα προγράμματα είτε για μεμονωμένα έργα πελατών. ιβ) Η παροχή λογιστικών και φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κύρια
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
47993100 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
58295000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτερεύουσα
62030000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
63120000 ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (WEB PORTALS) Δευτερεύουσα
69200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ· ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση