ΒΕΚΤΟΡ SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΓ. ΣΑΒΒΑ 2 , ΑΘΗΝΑ, 10447

ΒΕΚΤΟΡ SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΓ. ΣΑΒΒΑ 2 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 997591494
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121577922000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-11-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-11-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

VECTOR SECURITY Α.Ε.
VECTOR SECURITY A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓ. ΣΑΒΒΑ 2
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Οι κατασκευές, μετασκευές, μετρήσεις, επισκευές και συντηρήσεις μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, συστημάτων ασφαλείας και παραγωγής ενέργειας και βιομηχανοστασίων εγκαταστάσεων. 2. Η κατασκευή παντός είδους συσκευών και εξαρτημάτων ηλεκτρομηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, συστημάτων ασφαλείας και παραγωγής ενέργειας εγκαταστάσεων. 3. Η ανάληψη εκτελέσεως πάσης φύσεως μελετών, επιστημονικών ερευνών και η διενέργεια μετρήσεων για λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και η συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς. 4. Η εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή ή και την εμπορία ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών συστημάτων ασφαλείας και παραγωγής ενέργειας, ειδών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. 5. Η κατασκευή, μίσθωση και εκμίσθωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αποθηκευτικών χώρων και χώρων επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών και μηχανολογικών εξαρτημάτων και ειδών. 6. Η ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπιών που μεσολαβούν στην πώληση όλων των υλικών και υπηρεσιών που εμπορεύεται η εταιρία (ηλεκτρομηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας και εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας). 7. Η παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης και εγκατάστασης όλων των υλικών που εμπορεύεται η εταιρία (ηλεκτρομηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας και εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας). 8. Η τοποθέτηση και εμπορία παντός τύπου συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών. 9. Οι γενικές κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις). 10. H παροχή υπηρεσιών καταγραφής και ανάλυσης των απαιτήσεων σε υποδομές τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών και την επίτευξη επιχειρησιακών στόχων. 11. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγή και η πώληση προϊόντων και συστημάτων (υλικού ή/ και λογισμικού) νέας τεχνολογίας για την βελτιστοποίηση της υποστήριξης των επιχειρησιακών λειτουργιών. 12. Η εμπορία, εισαγωγές, εξαγωγές, αντιπροσωπείες και διανομές προϊόντων και συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, μετρήσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 13. Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης και εκπαίδευσης σχετικά με τα αντικείμενα και προϊόντα εμπορίας που περιγράφονται στις δυο προηγούμενες παραγράφους. 14. Η μίσθωση και υπεκμίσθωση μηχανημάτων, εργαλείων και υπηρεσιών μετρήσεων, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 15. Η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο. 16. Αντιπροσωπείες, εμπορία ή/και κατασκευή μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων. 17. Χονδρικό εμπόριο δορυφορικών συστημάτων (κεραιών, ανακλαστήρων). 18. Οι εγκαταστάσεις και απεγκαταστάσεις καλωδιώσεων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και δικτύων. 19. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 20. Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου 21. Λιανικό εμπόριο άλλων ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, που περιέχουν ή όχι στο ίδιο περίβλημα μία ή δύο από τους παρακάτω τύπους μονάδων: μονάδων μνήμης, μονάδων εισόδου, μονάδων εξόδου 22. Λιανικό εμπόριο μονάδων εισόδου ή εξόδου, που περιέχουν ή όχι στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης 23. Λιανικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <=10 kg, όπως αυτές των τύπων "laptops", "notebooks" και "sub-notebooks" 15. Λιανικό εμπόριο τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων, θυροτηλέφωνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού 24. Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας 25. Λιανικό εμπόριο συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας 26. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 27. Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 28. Να αναλαμβάνει δραστηριότητα ως εμπορικός διανομέας ή και αντιπρόσωπος, ή και υποδιανομέας οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 29. Να διοργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης για τα παραπάνω θέματα σχετικά με τις δραστηριότητές της 30. Το χονδρικό εµπόριο συσσωρευτών. 31. Το χονδρικό εµπόριο καλωδίων και παροµοίων ειδών από χαλκό ή αλουµίνιο. 32. Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμός συστημάτων ασφαλείας, αναφορικά με την εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού και εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού. 33. Ανάληψη και εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών πυρασφάλειας και ασφάλειας, για την εφαρμογή αυτών σε εγκαταστάσεις ενδεικτικώς αναφερομένων: βιομηχανικών, εμπορικών κέντρων, τηλεπικοινωνιακών κόμβων λήψης και μεταγωγής δεδομένων (DataCenters), ψυχαγωγίας, κατοικιών, καταστημάτων κτλ. 34. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης Η/Μ συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού είτε αυτά έχουν εγκατασταθεί απ’ αυτήν, είτε αναλαμβάνει αυτά αφού έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία από τρίτους. 35. Κάθε συναφής με τα πιο πάνω δραστηριότητα, έστω και εάν ρητά δεν διατυπώνεται, η δε ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση