ARC LABS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 14 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12132

ARC LABS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 14 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800715277
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137993701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-02-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-02-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ARC LABS A. E

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 14
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

3.1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1. Η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της βασικής, εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας στον τομέα της Χημείας, Χημικής Μηχανικής και Βιοτεχνολογίας, καθώς και στην διεπιφάνεια αυτών με συναφή πεδία (περιβάλλον, γεωλογία, εδαφολογία, γεωπονικές επιστήμες, τεχνολογία τροφίμων, υλικών και ενέργειας) και η παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, ενώσεις και ιδιώτες με δραστηριότητα στους παραπάνω τομείς. 2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία παρέχει με αμοιβή τις υπηρεσίες της (χημικές, μικροβιολογικές, ανοσοχημικές, βιολογικές και μοριακές δοκιμές-συμβουλές –γνωματεύσεις-τεχνογνωσία) και ασχολείται ιδίως με τα παρακάτω: α) αναλύει με φυσικές, φυσικοχημικές, χημικές, μικοβιολογικές, ανοσοχημικές, βιολογικές και μοριακές μεθόδους, προϊόντα (ποιοτικός έλεγχος σε τρόφιμα, ποτά, φάρμακα, καλλυντικά, καύσιμα κτλ), παραπροϊόντα και απόβλητα μιας παραγωγικής διαδικασίας, πρώτες ύλες, περιβαντολλογικά δείγματα και έχει τη δυνατότητα να χορηγεί πιστοποιητικά ποιότητας ή / και καταλληλόλητας σύμφωνα με τη νομοθεσία. β) εκτελεί ποιοτικούς ελέγχους μεθόδων παραγωγής γ) βρίσκει λύσεις για την σωστή διάθεση αποβλήτων ή την εκμετάλλευση τους σε άλλες παραγωγικές διαδικασίες συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη και την οικονομική πρόοδο δ) εκπονεί ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη ή / και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών είτε μετά από αίτηση άλλων φορέων εσωτερικού ή εξωτερικού, είτε προς την ίδια την εταιρεία ε) συλλέγει πληροφορίες επιστημονικού, τεχνολογικού και εμπορικού περιεχομένου (έρευνα αγοράς) Για την συλλογή και διάχυση της τεχνογνωσίας αυτής επιδιώκει τη σύνδεση με τη βιομηχανία, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά ιδρύματα και Ινστιτούτα καθώς και με ανάλογους οργανισμούς και ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού στ) αγοράζει τεχνολογία (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσία) από το εσωτερικό ή το εξωτερικό και την αξιοποιεί (επιστημονικά-εμπορικά) ζ) καταθέτει αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας με δικαιούχο την ίδια η) διαθέτει τα κέρδη της για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας της και του έργου της όπως ορίζεται στο καταστατικό 3.Ρητά αναφέρεται ότι η παραπάνω απαρίθμηση των δραστηριοτήτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ότι η Εταιρεία θα μπορεί να προβαίνει και σε άλλη ενέργεια στα πλαίσια του σκοπού της και του Νόμου. 3.2: Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών που έχουν ή θα έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. και ε) Να ενεργεί κάθε πράξη ή επιχείρηση η οποία αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρίας ή άλλων παρεμφερών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71201108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Κύρια
46750000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46751223 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47524206 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
71201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
71201102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
71201103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
71201104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
71201105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
71201106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
72191402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Δευτερεύουσα
72191501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση