ΔΕΛΤΑ - ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΕΧΑΚΗ 9 , ΑΘΗΝΑ, 11525

ΔΕΛΤΑ - ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΑΤΕΧΑΚΗ 9 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 999650605
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5306701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-12-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-12-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΔΕΛΤΑ - ΑΛΦΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
DELTA - ALFA MONOPROSOPI IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΑΤΕΧΑΚΗ 9
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας θα είναι : Κύριος σκοπός : Η ανέγερση, με ανάθεση ή με την χρήση ιδίων μέσων, πολυκατοικιών, αυτοτελών κατοικιών με ένα ή περισσότερους ορόφους, μεγάρων, γραφείων, καταστημάτων, αποθηκευτικών χώρων, βιομηχανοστασίων και γενικά οικοδομών και ειδικών εγκαταστάσεων για ειδικές χρήσεις επί οικοπέδων και εν γένει οικοπεδικών εκτάσεων ανηκόντων κατά κυριότητα στην εταιρεία και εν συνεχεία η επί κέρδη πώληση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον εκμετάλλευση των ανωτέρω κατασκευαζομένων. Η επί κέρδη ανάληψη εργολαβικώς της ανεγέρσεως, με ανάθεση ή με την χρήση ιδίων μέσων, γενικά οικοδομών και ειδικών εγκαταστάσεων για ειδικές χρήσεις επί οικοπέδων ανηκόντων κατά κυριότητα σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μετά των οποίων η εταιρεία θα συμφωνεί χωριστά με τον καθένα τους, γενικούς και ειδικούς όρους εκχωρήσεως και μεταβιβάσεως ή μισθώσεως, των προς ανοικοδόμηση οικοπέδων και τους όρους της αντιπαροχής ή εκμετάλλευσης και γενικά η μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, υπομίσθωση και η παντός τρόπου εκμετάλλευση ακινήτων ανηκόντων στην εταιρία ή σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δευτερεύοντες σκοποί: α) Η επί κέρδη εκμετάλλευση ή πώληση αστικών και αγροτικών ακινήτων οπουδήποτε κειμένων ως και η αγορά, ανέγερση ή πώληση ξενοδοχείων, μπακαλόους κ.λ.π. και η άσκηση πάσης εν γένει οικοδομικής επιχειρήσεως, η αγορά οικοπεδικών εκτάσεων προς ρυμοτόμηση και μεταπώληση και η εν γένει πώληση και αγορά ακινήτων και εκτέλεση πάσης συναφούς εργασίας. β) Η διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων, ακινήτων τρίτων και εν γένει διαχείριση ακίνητης περιουσίας γ) Οι οικοδομικές εργασίες πάσης φύσεως και εργοληπτική κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων. δ) Οι υπηρεσίες καθαρισμού οικιών, κοινόχρηστων, λοιπών και επαγγελματικών χώρων ε) Οι υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών, έρευνας αγοράς, επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης. στ) Οι υπηρεσίες εκπόνησης μελετών οργάνωσης οικονομοτεχνικών και πάσης φύσεως οικονομικών μελετών. ζ) Οι υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ). η) Η διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο. θ) Οι υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων. ι) Άλλες υπηρεσίες βοηθητικές των χρηματοπιστωτικών, εκτός από τις ασφαλιστικές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία. ια) Οι υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών. ιβ) Οι υπηρεσίες οικονομικών ερευνών. ιγ) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ. ιδ) Οι υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων. ιε) Οι υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών. ιστ) Οι υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων). ιζ) Οι υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας). ιη) Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Κύρια
42132000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ Δευτερεύουσα
42212200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
42221000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42222000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
69203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
73200000 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
81221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση