ΙΝΦΟΡΕΞ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 44 , ΑΘΗΝΑ, 10560

ΙΝΦΟΡΕΞ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 44 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999631930
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4896901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-09-2002
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-09-2002
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

INFOREX S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 44
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1_. Να μεταφέρει και μεταδίδει δεδομένα χρηματιστηριακής και οικονομικής - τεχνικής φύσης, να μεταφέρει και μεταδίδει δεδομένα πληροφοριακής φύσης και, εν γένει, να μεταφέρει και μεταδίδει δεδομένα οποιουδήποτε είδους και περιεχομένου δια οποιωνδήποτε τεχνικών μέσων και τεχνικών μεθόδων, και χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε τεχνολογία, να χρησιμοποιεί, προωθεί και εκμεταλλεύεται τεχνολογία και τεχνικές γνώσεις (εμπειρογνωμοσύνη) προκειμένου να μεταφέρει δεδομένα οποιουδήποτε είδους, και να συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα και φορείς για την επίτευξη του σκοπού αυτού, να παρέχει υπηρεσίες και μελέτες τεχνολογίας πληροφοριών, καθώς επίσης και υπηρεσίες σχεδιασμού και μελετών, και να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαραίτητη ή σχετική με τη διεξαγωγή των ανωτέρω δραστηριοτήτων, να εκμεταλλεύεται εμπορικά τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται νομίμως από την εταιρεία, να δημιουργεί, αποκτά,μισθώνει, χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται εμπορικά ηλεκτρονικές σελίδες στο διαδίκτυο, και να συνάπτει τις σχετικές εμπορικές συναλλαγές, να εκμισθώνει ή μισθώνει το λογισμικό και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της εταιρείας ή τρίτων, να παράγει, κατασκευάζει, διανέμει, αντιπροσωπεύει και εμπορεύεται λογισμικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, να κατασκευάζει και εμπορεύεται ηλεκτρονικούς υπολογιστές και παρόμοια προϊόντα και εξαρτήματα και αναλώσιμα και, εν γένει, να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη παρόμοια ή παρεμφερή δραστηριότητα σε σχέση με λογισμικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 2. Να αναλαμβάνει την μετακίνηση, διαμονή και ψυχαγωγία προσώπων, Ελλήνων ή αλλοδαπών, τουριστών ή ομάδων τουριστών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Να συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με τουριστικά γραφεία, με αεροπορικές εταιρείες και εταιρείες χερσαίων ή θαλάσσιων μεταφορών προσώπων καθώς και με τουριστικά καταλύματα (όπως, ενδεικτικά, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα σπίτια), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να αναλαμβάνει ή /και να μεσολαβεί για την ψυχαγωγία και την ξενάγηση και περιήγηση προσώπων, Ελλήνων ή αλλοδαπών, τουριστών ή ομάδων τουριστών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση