ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΠΙΣΚΙΝΗ 57-59 , ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 15771

ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


ΜΠΙΣΚΙΝΗ 57-59 , ΖΩΓΡΑΦΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999643896
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5909001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-09-2004
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-09-2004
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε.
NATOURA A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΠΙΣΚΙΝΗ 57-59
  Πόλη:
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Αρθρο 3ο Σ κ ο π ό ς Σκοπός της εταιρείας είναι: 1.- Η ανάληψη και κατασκευή Δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους. 2.- Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε δια ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών. 3.- Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων. 4.- Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλευση αυτών για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρί- των, καθώς και Ξενοδοχείων και Τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά. 5.- Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκολίθων και διασκευή τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος. 6.- Η κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, μεταλλικών κατασκευών καθώς και η αναπαλαίωση κτιρίων. 7.- Η εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών ειδών (λιπασμάτων, φαρμάκων, σπόρων, ζωοτροφών, μηχανημάτων σπόρων κ.λ.π.) καθώς και η εκπόνηση περιβαλλοντολογικών μελετών, η αρχιτεκτονική κήπων, η παραγωγή και εμπορία καλλωπιστικών φυτών, η τοποθέτηση αυτομάτων δικτύων ύδρευσης, όπως επίσης και η παροχή συμβουλών για κάθε θέμα που σχετίζεται με τις παραπάνω εργασίες. 8.- Η άσκηση συναφούς εμπορικής δραστηριότητας - όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και εμπορικών επιχειρήσεων όπως επίσης και η συμμετοχή στις άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς σύμφωνα με το εταιρικό σκοπό της εργασίας για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
42992900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Κύρια
1611006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝΤΟΜΩΝ Η ΖΩΩΝ Δευτερεύουσα
1611007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
1611013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
2100000 ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
2401003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ Δευτερεύουσα
2401004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
2401006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
38111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38210000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
42111000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΜΑΞΙΤΩΝ ΟΔΩΝ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Δευτερεύουσα
42112005 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
42991200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Δευτερεύουσα
43121200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
47767700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
71114102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δευτερεύουσα
71114103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση