BETA WOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 12 ΧΛΜ. , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14451

BETA WOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 12 ΧΛΜ. , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800752156
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139602101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-07-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-07-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

BETA WOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ
BETA WOOD SINGLE MEMBER S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 12 ΧΛΜ.
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: α. Η παραγωγή, επεξεργασία με κάθε μέσο και τεχνική, μεταποίηση, επισκευή, μετασκευή ή/και συντήρηση πάσης φύσεως επίπλων, ραφιών, εξαρτημάτων και άλλων εν γένει συναφών ειδών και προϊόντων. β. Η αγορά προς μεταπώληση, από το εσωτερικό ή/και το εξωτερικό, και γενικά η εμπορία και διάθεση, χονδρικώς ή/και λιανικώς, οιωνδήποτε επίπλων, ειδών, εξαρτημάτων και προϊόντων, μεταλλικών ή/και ξυλουργικών ή/και άλλων, επαγγελματικής ή/και οικιακής επίπλωσης, διακόσμησης και γενικά εξοπλισμού. γ. Η αγορά προς μεταπώληση, από το εσωτερικό ή/και το εξωτερικό, και γενικά η εμπορία και διάθεση, χονδρικώς ή/και λιανικώς, πρώτων υλών, μεταλλικών ή/και ξυλουργικών ή/και άλλων, για χρήση κατά τα ανωτέρω. δ. Η με οιονδήποτε τρόπο ανάληψη κάθε φύσεως σχεδιαστικών, τεχνικών, παραγωγικών, κατασκευαστικών ή/και επισκευαστικών εργασιών ή/και εργασιών συντήρησης για όλα τα παραπάνω είδη και προϊόντα, σε οιονδήποτε χώρο και η παροχή των συναφών υπηρεσιών. δ. Οι εισαγωγές και εξαγωγές όλων των ανωτέρω από και προς την αλλοδαπή, καθώς και η αντιπροσώπευση και κάθε είδους συνεργασία, καθώς και η πρακτόρευση οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. ε. Οιαδήποτε εν γένει δραστηριότητα παρεμφερής ή σχετιζόμενη με τις προαναφερθείσες δραστηριότητές της. 2. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με οιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή Κοινοπραξία με παρεμφερή, ανάλογο ή/και διαφορετικό σκοπό και να συμμετέχει σε κάθε είδους και μορφής εταιρικά σχήματα ή Κοινοπραξίες. β) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και οιουδήποτε άλλου τύπου εγκαταστάσεις ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. γ) Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα. δ) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης τη διαχείριση της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων. ε) Να συμμετέχει σε κάθε πρόγραμμα που επιδοτείται από Ελληνικά ή αλλοδαπά όργανα, αρχές, φορείς και οργανισμούς. στ) Να διαχειρίζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και μέσω κρατικών αλλά και διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα. ζ) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες. η) Να παράσχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός πάντοτε του υπό του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή της. θ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. ιβ) Εν γένει να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, που κατατείνει στην εξυπηρέτηση και ευόδωση του επιδιωκόμενου σκοπού της εταιρείας στα πλαίσια που επιτρέπουν οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Οι σκοποί που αναγράφονται σε κάθε μια από τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου δεν θα ερμηνεύονται στενά, αλλά κατά το δυνατόν ευρύτερα, εκτός αν άλλως ρητά προκύπτει από τα συμφραζόμενα, και δεν θα περιορίζονται με κανένα τρόπο ένεκα αναφοράς ή εκ συμπεράσματος από οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς που μνημονεύονται στις ανωτέρω παραγράφους ή από τις προβλέψεις οιασδήποτε άλλης παραγράφου ή τίτλου ή από την επωνυμία της Εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
31011000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Κύρια
31021000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δευτερεύουσα
31091000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
31099000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
31099200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ) Δευτερεύουσα
43321000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
46151102 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46191003 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46471100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
46491900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46651000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
46691103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47595500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
70223003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση