PROGRESSION ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 533 , ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15343

PROGRESSION ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 533 , ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 998956184
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6498201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-09-2005
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-10-2005
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

QI. MEDICAL DYNAMICS
AQUACRAFT

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 533
  Πόλη:
ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

α) - Η εμπορία κάθε τουριστικού πλοίου ή πλοιαρίου με ολικό μήκος μεγαλύτερο των επτά (7) μέτρων, αυτοκινούμενου εις τη θάλασσα χωρίς μετά θαλάμων ενδιαιτήσεως και διανυκτερεύσεως, δυνάμενο από την εν γένει κατασκευή του να χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την εκτέλεση ταξιδιών θαλάσσιας αναψυχής ή περιήγησης, ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσεως. Τα πλοία ή πλοιάρια μπορούν να είναι: Πλοία αναψυχής, επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ιστιοφόρα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, μηχανοκίνητα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ως ο νόμος ορίζει. β) - Η εμπορία κάθε μικρού σκάφους αναψυχής με ολικό μήκος μικρότερο των επτά (7) μέτρων. γ) - Η εμπορία μηχανών θαλάσσης, ειδών εξοπλισμού, εργαλείων, συναφών ειδών και γενικά των πάσης φύσεως υλικών και σκευών και συναφών ειδών που έχουν σχέση με τα πάρα πάνω στις παραγράφους άλφα (α) και βήτα (β) αναφερόμενα πλοία, πλοιάρια και σκάφη, όπως επίσης και οποιωνδήποτε άλλων εμπορευμάτων και ειδών μη εχόντων άμεση σχέση με τα σκάφη αναψυχής, δηλαδή ειδών γενικού εμπορίου. δ) - Η κτήση κυριότητας, η εκμετάλλευση ή διαχείριση ιδιόκτητων ή μη πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/99, όπως ισχύει σήμερα. ε) - Η εισαγωγή από το εξωτερικό ή η εξαγωγή εις το εξωτερικό τούτων ή άλλων παρεμφερών ειδών και συσκευών. στ) - Η ανάληψη στην Ελλάδα αντιπροσωπεύσεως αλλοδαπών οίκων κατασκευής των αυτών ή άλλων παρεμφερών ειδών και η συνεργασία μαζί τους. ζ) - Η ίδρυση Βιομηχανίας κατασκευής σκαφών, πλοίων και πλοιαρίων αναψυχής, καθώς και κάθε είδους μηχανής, κάθε είδους εξοπλισμού, εργαλείων συναφών ειδών και γενικά των πάσης φύσεως υλικών και σκευών και συναφών ειδών. η) - Η αγορά, η μίσθωση ή η κατ' άλλον τρόπο κτήση γαιών και οικοδομών προς ανέγερση, εξοπλισμό, ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση κτιριακών γραφειακών συγκροτημάτων, ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων και μαρίνων προς ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής, ξενοδοχειακών μονάδων παντός τύπου, είδους και τάξεως και η εκμίσθωση τούτων, θ) - Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης όλων των κατηγοριών πλοίων και σκαφών που αναγράφονται ανωτέρω. ι) - Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία χοντρική και λιανική και αντιπροσώπευση μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και τετράτροχων ATV, καινούριων ή μεταχειρισμένων, αξεσουάρ και ανταλλακτικών αυτών. ια) - Η λειτουργία συνεργείου επισκευής και συντήρησης (service) των μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και τετράτροχων ATV. ιβ) - Το εμπόριο χειρουργικών εργαλείων, ιατρικών μηχανημάτων και συναφών ειδών, ειδών εξοπλισμού Νοσοκομείων και Κλινικών και γενικά των πάσης φύσεως υλικών και σκευών και συναφών ειδών που έχουν σχέση με την ιατρική επιστήμη, όπως επίσης και οποιωνδήποτε άλλων εμπορευμάτων και ειδών μη εχόντων σχέση με την ιατρική επιστήμη, δηλαδή ειδών γενικού εμπορίου. ιγ) - Η εισαγωγή από χώρες του εξωτερικού τέτοιων ή άλλων παρεμφερών ειδών και συσκευών και η εξαγωγή τους σε χώρες του εξωτερικού. ιδ) - Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών οίκων κατασκευής των αυτών ή άλλων παρεμφερών ειδών και η συνεργασία μαζί τους. ιε) - Η ίδρυσης Βιομηχανίας κατασκευής ιατρικών Εργαλείων, μηχανημάτων, συσκευών και συναφών ειδών. ιστ) - Η δημιουργία, οργάνωση και διατήρηση σε πλήρη ετοιμότητα, τμήματος επισκευής και συντήρησης (SERVICE), για όλα τα, εις τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, αναφερόμενα ιατρικά μηχανήματα και εργαλεία, που απαιτούν, περιοδική ή μόνιμη, επισκευή και συντήρησή τους. ιζ) - Η συμμετοχή της Εταιρείας σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο μετά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς προς τον σκοπό που η εταιρεία επιδιώκει, ως και να ενεργεί γενικά κάθε τι που θα είναι αναγκαίο ή χρήσιμο προς πραγματοποίηση των σκοπών της. Η οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή της Εταιρείας θα πραγματοποιείται μετά από ομόφωνη απόφαση των εταίρων της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46493329 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Κύρια
46141202 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46141204 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46141333 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46493304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΚΩΠΗΛΑΤΩΝ ΒΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟ Δευτερεύουσα
46493312 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ Δευτερεύουσα
46493313 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Δευτερεύουσα
46493320 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Δευτερεύουσα
46493321 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ Η ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ, ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Δευτερεύουσα
46493322 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Δευτερεύουσα
46493323 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΔΙΛΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ, ΚΥΜΑΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46493327 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΣΙΒΙΩΝ ΧΙΤΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΩΣΙΒΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691121 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Δευτερεύουσα
47646508 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΚΩΠΗΛΑΤΩΝ ΒΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟ Δευτερεύουσα
47646520 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ Δευτερεύουσα
47646522 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Δευτερεύουσα
47646524 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47646531 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Δευτερεύουσα
47646533 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ Η ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ Δευτερεύουσα
47646537 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΔΙΛΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ, ΚΥΜΑΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47646545 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΣΙΒΙΩΝ ΧΙΤΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΩΣΙΒΙΩΝ Δευτερεύουσα
47646549 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Δευτερεύουσα
77341002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση