ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ Ε.Ε.

ΚΑΡΠΟΥ 26 , ΑΘΗΝΑ, 11631

ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ Ε.Ε.


ΚΑΡΠΟΥ 26 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800765190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140122001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-09-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-09-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ
PROSEILOS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΑΡΠΟΥ 26
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 5ο Σκοπός - Αντικείμενο δραστηριότητας Σκοποί της εταιρίας είναι: 1) Η δραστηριοποίηση στο χώρο των έργων πολιτικού μηχανικού. Ενδεικτικά, η εταιρία θα παρέχει υπηρεσίες μηχανικού (CPV 71300000-1), παροχής συμβουλών για εργασίες πολιτικού μηχανικού (CPV 71311000-1), παροχής συμβουλών για τα οικοδομικά στοιχεία των κτιρίων (CPV 71315100-0) ή για θέματα που αφορούν κατασκευές (CPV 71315200-1), κατασκευαστικές και συναφείς υπηρεσίες (CPV 71500000-3), κατασκευαστικές εργασίες (CPV 45000000-7), επίβλεψης κτιρίων (CPV 71315300-2), επιθεώρησης κτιρίων (CPV 71315400-3), διαχείρισης κατασκευαστικών έργων (CPV 71540000-5), παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων (CPV 72224000-1), υγείας και ασφάλειας (CPV 71317200-5), πραγματογνωμόνων (CPV 71319000-7), θα απασχολείται με επίβλεψη οικοδομικών εργασιών (CPV 71247000-1), με προετοιμασία έργων και σχεδίων, εκτίμηση δαπανών (CPV 71242000-6), τεχνικές μελέτες (CPV 71335000-5), ειδικές υπηρεσίες μελετών (CPV 79930000-2), εργασίες ανακαίνισης (CPV 45454100-5), άλλες εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων (CPV 45450000-6), εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων (CPV 45300000-0), κατασκευαστικές εργασίες για μονοκατοικίες και πολυκατοικίες (CPV 45211000-9), εργασίες σκυροδέματος (CPV 45262300-4), κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα (CPV 45223500-1), κατασκευαστικές εργασίες για κατοικίες (CPV 45211100-0), εργασίες ικριωμάτων (CPV 45262100-2), εργασίες μόνωσης στέγης (CPV 45261410-1), εργασίες επικάλυψης και βαφής στεγών (CPV 45261200-6), κατασκευαστικές εργασίες για πρατήρια βενζίνης – αερίου (CPV 45223720-9), εργασίες εργοταξίου (CPV 45113000-2).- 2) Η δραστηριοποίηση στο χώρο των έργων αρχιτεκτόνων. Ενδεικτικά, η εταιρία θα απασχολείται με αρχιτεκτονικά έργα και θα παρέχει συναφείς υπηρεσίες (CPV 71200000-0), υπηρεσίες αρχιτέκτονα μηχανικού και τεχνικού γραφείου (CPV 71240000-2) υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών (CPV 71210000-3), αρχιτεκτονικού σχεδιασμού (CPV 71220000-6), αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους (CPV 71222000-0), αρχιτεκτονικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επίβλεψης κτιρίων (CPV 71251000-2), υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου (CPV 71420000-8).- 3) Η δραστηριοποίηση στο χώρο των έργων τοπογράφου μηχανικού. Ενδεικτικά, η εταιρία θα αναλαμβάνει την εκπόνηση τοπογραφικών (CPV 71351810-4), τοπογραφικών μελετών αρχαιολογικών χώρων (CPV 71351811-1), θα παρέχει υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης (CPV 71354100-5) και φωτογραμμομετρικές υπηρεσίες (CPV 71355100-2).- 4) Η δραστηριοποίηση στο χώρο των έργων του ηλεκτρολόγου μηχανικού. Ενδεικτικά, η εταιρία θα παρέχει ηλεκτρολογικές υπηρεσίες (CPV 71314100-3), εργασίες τοποθέτησης καλωδίων (CPV 45314310-7), εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (CPV 45310000-3).- 5) Η δραστηριοποίηση στο χώρο των έργων του μηχανολόγου μηχανικού. Ενδεικτικά, η εταιρία θα παρέχει μηχανολογικές υπηρεσίες (CPV 71333000-1), υπηρεσίες σχετιζόμενες με τις τεχνικές εγκαταστάσεις των κτιρίων (CPV 71315000-9), μηχανολογικές εγκαταστάσεις (CPV 45350000-5), επιθεώρησης συστημάτων αερισμού (CPV 71315410-6), εργασίες μόνωσης (CPV 45320000-6), εργασίες θερμομόνωσης (CPV 45321000-3), τεχνικές υπηρεσίες (CPV 71356000-8), υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου (CPV 71356100-9), κατασκευή έργων ηλιοπροστασίας (CPV 45212190-4).- 6) Η ανάληψη κάθε είδους και προϋπολογισμού δημόσιου ή ιδιωτικού τεχνικού έργου στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Ειδικότερα, η εταιρία θα δύναται να αναλάβει κάθε έργο συνιστάμενο σε μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, είτε με απευθείας ανάθεση, είτε μετά από συμμετοχή σε σχετικό διενεργούμενο διαγωνισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ιδίως τις εξής κατηγορίες έργων: 6.1) Οδοποιίας: οδικά έργα (CPV 45233140-2), έργα οδοποιίας (CPV 45233120-6), συντήρηση κεντρικών οδικών αρτηριών (CPV 45233139-3), εργασίες συντήρησης οδών (CPV 45233141-9), εργασίες επισκευής οδών (CPV 45233142-6).- 6.2) Οικοδομικά: κατασκευαστικές εργασίες (CPV 45000000-7), εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού (CPV 45200000-9), εργασίες κατασκευής κτιρίων (CPV 45210000-2), εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων (CPV 45342000-6), εργασίες βαφής κτιρίων (CPV 45442110-1), υπηρεσίες χρωματισμού (CPV 98314000-7), εργασίες βαφής και προστατευτικής επικάλυψης τεχνικών κατασκευών (CPV 45442120-4).- 6.3) Υδραυλικά: Υδραυλικά έργα (CPV 45332200-5), υδραυλικές εργασίες (CPV 45330000-9), κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα (CPV 45240000-1).- 6.4) Λιμενικά, προβλήτες (CPV 45244200-1), κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια (CPV 45241000-8), κατασκευές μαρίνων (CPV 45244000-9).- 6.5) Ηλεκτρομηχανολογικά. Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (CPV 51100000-3), μηχανολογικού εξοπλισμού (CPV 51120000-9), μηχανημάτων και εξοπλισμού γενικής χρήσης (CPV 51510000-0) και γερανών (CPV 51511110-1).- 6.6) Υδραυλικά υπό πίεση.- 6.7) Βιομηχανικά – ενεργειακά. Ιδίως α) μελέτη, εφαρμογή τεχνολογιών και κατασκευή έργων που αφορούν σε θέματα περιβάλλοντος, όπως είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πάσης φύσεως έργων και δραστηριοτήτων, η εισαγωγή τεχνογνωσίας περιβάλλοντος, η έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών περιβάλλοντος, η διαχείριση προστασίας και ανάδειξης ευαίσθητων οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών, β) παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη, κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία, λειτουργία, συντήρηση, παραγωγή και εκμετάλλευση μοναδικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εμπορία αυτής της ενέργειας, όπως ηλιακή ενέργεια (CPV 09330000-1), ηλιακά κάτοπτρα (CPV 09331000-8), ηλιακοί συλλέκτες για την παραγωγή θερμότητας (CPV 09331100-9), ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία (CPV 09331200-0), ηλιακές εγκαταστάσεις (CPV 09332000-5), γεωθερμία, ανεμογεννήτριες. Επίσης η παροχή τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών και νομικών συμβουλών προς συναφείς επιχειρήσεις, γ) παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση (CPV 90731000-0), υπηρεσιών παρακολούθησης ή μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (CPV 90731400-4), υπηρεσιών ανίχνευσης τοξικών αερίων (CPV 90731500-5), η παρακολούθηση αερόφερτων σωματιδίων (CPV 90731800-8) και δ) υπηρεσίες σχετιζόμενες με την ενέργεια και συναφείς υπηρεσίες (CPV 71314000-2), υπηρεσίες διαχείρισης της ενέργειας (CPV 71314200-4).- 6.8) Πλωτά έργα και εγκαταστάσεις ναυπηγείων: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλωτών εγκαταστάσεων (CPV 50246300-4).- 6.9) Έργα γεωτρήσεων: εργασίες γεώτρησης (CPV 76300000-6), υπηρεσίες γεώτρησης (CPV 76431000-3), υπηρεσίες καταγραφής στη σωλήνωση φρεάτων (CPV 76533000-8), υπηρεσίες επιθεώρησης αγωγών (CPV 76600000-9), δοκιμαστικές γεωτρήσεις (CPV 45122000-8), εξοπλισμός δοκιμών γεωτρήσεων (CPV 43121500-2), μηχανήματα γεωτρήσεων (CPV 43132100-8), εξοπλισμός για την ολοκλήρωση γεωτρήσεων (CPV 43121300-0).- 6.10) Έργα πρασίνου: υπηρεσίες κατασκευής κηποτεχνικών έργων, συντήρησης πάρκων (CPV 77313000-7), συντήρησης οικοπέδων (CPV 77314000-4), χορτοκάλυψης (CPV 77314100-5), συντήρησης αθλητικών γηπέδων (CPV 77320000-9), κλαδέματος δένδρων και θάμνων (CPV 77340000-5), εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για χώρους πρασίνου (CPV 45112710-5), κατασκευή αρδευτικών συστημάτων, τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων.- 7) Η εισαγωγή των κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενων ειδών από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη, η εμπορία τους (λιανική και χονδρική), η παραγωγή, η προμήθεια και κατά περίπτωση εάν απαιτείται η τοποθέτηση – συναρμολόγηση, συντήρηση και επισκευή (after sales service) τους, καθώς και η εμπορία των ανταλλακτικών τους και των αναλωσίμων, όπου υφίστανται, για την εύρυθμη λειτουργία τους, για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ημεδαπών και αλλοδαπών, ιδίως μετά από τη συμμετοχή σε σχετικά διενεργούμενο διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ή κατόπιν απευθείας ανάθεσης: 7.1.- Ρουχισμού επαγγελματικής χρήσης (CPV 18110000-3) και μέσων (ή εξοπλισμού) ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), όπως ειδικός ρουχισμός εργασίας (CPV 18130000-9) και εξαρτήματα (CPV 18100000-0), διάφορα είδη ρουχισμού (CPV 18230000-0), ρουχισμός για χρήση στη βιομηχανία (CPV 18113000-4), ενδύματα (CPV 18300000-2), εσώρουχα (CPV 18310000-5), κάλτσες (CPV 18317000-4), φανέλες (CPV 18318400-5), κοντομάνικες φανέλες και πουκάμισα (CPV 18330000-1), μπλούζες πόλο (CPV 18333000-2), ολόσωμα ενδύματα (CPV 18114000-1), ρούχα προστασίας και ασφαλείας (CPV 35113400-3), ανακλαστικά γιλέκα (CPV 35113440-5), γιλέκα ασφαλείας (CPV 35113430-2), αλεξίσφαιρα γιλέκα (CPV 35815100-1), εξωτερικά ενδύματα (CPV 18200000-1), προστατευτικά πουκάμισα και παντελόνια (CPV 35113470-4), προστατευτικά περικάρπια (CPV 35113480-7), προστατευτικές ρόμπες (CPV 35113490-0), αδιάβροχα παλτά (CPV 18221300-7), συλλογικός ρουχισμός (CPV 18222000-1), κουστούμια (ανδρικά) - ταγιέρ (γυναικεία) (CPV 18222100-2), σύνολα ρουχισμού (CPV 18222200-3), παντελόνια (CPV 18234000-8), πουλόβερ, πλεκτές μάλλινες ζακέτες και παρόμοια είδη (CPV 18235000-5), ρουχισμός και εξοπλισμός πολικού ψύχους (CPV 37411300-5), στολή χιονοδρόμων (CPV 18412300-3), ρουχισμός προστασίας από την κακοκαιρία (CPV 18220000-7), αδιάβροχος ρουχισμός (CPV 18221000-4), αδιάβροχοι μανδύες (CPV 18221100-5), άνορακ (CPV 18221200-6), επενδυτές και σακάκια τύπου μπλέιζερ (CPV 18223000-8), επενδύτες (CPV 18223200-0), ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης (CPV 18400000-3), ειδικά ενδύματα (CPV 18410000-6), ενδύματα κολύμβησης (CPV 18412800-8), αθλητικά ενδύματα (CPV 18412000-0), αθλητικά μπλουζάκια (CPV 18412200-2), εξαρτήματα ρουχισμού (CPV 18420000-9), εξαρτήματα επαγγελματικού ρουχισμού (CPV 18140000-2), αγκράφες για ενδύματα (CPV 18450000-8), εξοπλισμός ασφάλειας εργοταξίων (CPV 35113100-0), ενδύματα για βιολογική και χημική προστασία (CPV 35113410-6), ενδύματα για πυρηνική και ακτινολογική προστασία (CPV 35113420-9), προστατευτικοί επενδυτές και επώμια (CPV 35113450-8), προστατευτικές κάλτσες και καλσόν (CPV 35113460-1), καπέλα (CPV 18441000-2), καπέλα και καλύμματα κεφαλής (CPV 18440000-5), καλύμματα κεφαλής και εξαρτήματα (CPV 18443000-6), προστατευτικά καλύμματα κεφαλής (CPV 18444000-3), κράνη (CPV 18444110-7), κράνη ασφαλείας (CPV 18444100-4), κράνη προστασίας από την πρόσκρουση (CPV 18444111-4), κράνη ποδηλάτων (CPV 18444112-1), καπέλα από άκαμπτο υλικό (CPV 18444200-5), καλύμματα κεφαλής (CPV 18443300-9), μπερέδες (CPV 18443310-2), στρατιωτικά τζόκεϊ (CPV 18443320-5), κουκούλες (CPV 18443330-8), πηλίκια (CPV 18443340-1), προσωπίδες ασφαλείας (CPV 18142000-6), υποσιάγωνα καλυμμάτων κεφαλής (CPV 18443400-0), γείσα (CPV 18443500-1), γάντια εργασίας (CPV 18141000-9), γάντια μιας χρήσης (CPV 18424300-0), γάντια χωρίς δάχτυλα (CPV 18424400-1), μακριά γάντια (CPV 18424500-2), ζώνες (CPV 18425000-4), υποδήματα (CPV 18800000-7), υποδήματα εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων (CPV 18810000-0), υποδήματα με μέρη από ελαστικό ή πλαστικό (CPV 18812000-4), σανδάλια με επάνω μέρος από ελαστικό ή πλαστικό (CPV 18812100-5), αδιάβροχα υποδήματα (CPV 18811000-7), υποδήματα με πάνω μέρος από ύφασμα (CPV 18814000-8), υποδήματα περιπάτου με επάνω μέρος από ελαστικό ή πλαστικό (CPV 18812300-7), υποδήματα με πάνω μέρος από δέρμα (CPV 18813000-1), προστατευτικά υποδήματα (CPV 18830000-6), αθλητικά υποδήματα (CPV 18820000-3), υποδήματα πόλης (CPV 18813300-4), ειδικά υποδήματα (CPV 18832000-0), υποδήματα πτήσεων (CPV 18832100-1), μπότες (CPV 18815000-5), μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο (CPV 18815100-6), μπότες ως τη γάμπα (CPV 18815200-7), μπότες μέχρι το γόνατο (CPV 18815300-8), ψηλές αδιάβροχες μπότες (CPV 18815400-9), μπότες από ελαστικό (CPV 18812200-6), υποδήματα με ενσωματωμένη προστατευτική μεταλλική μύτη (CPV 18831000-3), γαλότσες (CPV 18816000-2), καθώς και μέρη υποδημάτων (CPV 18840000-9), παντόφλες (CPV 18813200-3), σαγιονάρες (CPV 18812400-8), εξοπλισμός ασφάλειας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός (CPV 35000000-4), ατομικός εξοπλισμός και εξοπλισμός υποστήριξης (CPV 35800000-2), ατομικός εξοπλισμός (CPV 35810000-5), στολές πυροσβεστών (CPV 35811100-3), στολές αστυνομικών CPV 35811200-4), στρατιωτικές στολές (CPV 35811300-5), μαντίλια (CPV 18421000-6), παλτά (CPV 18210000-4), επινώτια (CPV 18211000-1), μανδύες (CPV 18212000-8), αντιανεμικοί επενδύτες (CPV 18213000-5), μάσκες αερίου (CPV 35814000-3), αναπνευστικές συσκευές (CPV 44611200-8), αναπνευστικές συσκευές πυρόσβεσης (CPV 35111100-6), προφυλακτικά δίοπτρα (CPV 33735100-2), γυαλιά ηλίου (CPV 33733000-7), προστατευτικά εξαρτήματα (CPV 18143000-3).- 7.2. Ιατρικών συσκευών, φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων ατομικής περιποίησης (CPV 33000000-0). Ιδίως διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα (CPV 33190000-8), ιατρικός ρουχισμός (CPV 33199000-1), ιατρικός εξοπλισμός (CPV 33141620-2), ιατρικά αναλώσιμα (CPV 33140000-3), χειρουργικά γάντια (CPV 33141420-0), ιατρικές προμήθειες (CPV 33192000-2), μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα μιας χρήσης (CPV 33141000-0), απολυμαντικά (CPV 24455000-8), αντισηπτικά και απολυμαντικά (CPV 33631600-8), απολυμαντικά χεριών (CPV 33741300-9), προϊόντα καθαρισμού χεριών (CPV 33741100-7), ατομικά μαντηλάκια μιας χρήσης (CPV 33711430-0), χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης (CPV 33198200-6), αντισηπτικές προσωπίδες (CPV 33952000-8), προσωπίδα οξυγόνου (CPV 33157110-9), ιατρικές αναπνευστικές συσκευές (CPV 33157400-9), κυτία πρώτων βοηθειών (CPV 33141623-3), σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο (CPV 19640000-4).- 7.3. Δομικών υλικών (CPV 44200000-2) και υλικών κατασκευαστικών έργων, ιδίως δομικών - αδρανών υλικών και ασφάλτου (CPV 44113620-7), κατασκευαστικών υλικών και παρόμοιων ειδών (CPV 44100000-1), όπως οικοδομικά υλικά (CPV 44111000-1), κατασκευαστικά υλικά (CPV 44110000-4), τούβλα, τσιμέντα, κυβόλιθοι, σκυρόδεμα (CPV 44114000-2), πλακάκια, είδη υγιεινής, είδη μπάνιου και κουζίνας (CPV 44410000-7), είδη εγκαταστάσεων υγιεινής (CPV 44411000-4), στεγανωτικά (CPV 39812500-2), κουφώματα, τέντες, συστήματα σκίασης, υλικά πλακόστρωσης (CPV 44113100-6), υλικά κατασκευής οδών (CPV 44113000-5), άσφαλτος (CPV 44113620-7), υλικά επισκευής οδών (CPV 44113700-2), υλικά συντήρησης οδών (CPV 44113900-4), πίσσα (CPV 24327320-1), άμμος και άργιλος (CPV 14200000-3), άμμος (CPV 14211000-3), φυσική άμμος (CPV 14211100-4), αμμοχάλικο, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά (CPV 14212000-0), λιθοτρίμματα και αδρανή υλικά (CPV 14210000-6), χώμα (CPV 14212400-4), λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, δασοκομικά υλοτομικά προϊόντα (CPV 03400000-4), .- 7.4. Υδραυλικών ειδών, ιδίως σωλήνες και εξαρτήματα ύδρευσης και αποχέτευσης (CPV 44163000-0), αγωγοί αποχέτευσης (CPV 44163130-0), υδραυλικές εγκαταστάσεις (CPV 43328000-8), ηλεκτροεξαρτήματα, ρακόρ, ορειχάλκινα υλικά, κρουνοί, βρύσες, κλειδιά χειρισμού ασφαλειών, εξαεριστικά, υδρόμετρα, χυτοσιδηρά είδη ύδρευσης, εξοπλισμός ψύξης και αερισμού (CPV 42500000-1), πώματα, φρεάτια υδρομετρητών, μηχανήματα διάτρησης αγωγών υπό πίεση, βίδες, λάστιχα σωλήνων.- 7.5. Ειδών ξυλουργικής για χρήση σε οικοδομικές εργασίες (CPV 44220000-8), σιδηρικά είδη (CPV 44316000-8), σιδηρουργικά είδη (CPV 44316510-6), εργαλεία (CPV 44510000-8). Ιδίως, εργαλεία χειρός (CPV 44511000-5), εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων (CPV 44514000-6), διάφορα εργαλεία χειρός (CPV 44512000-2), πνευματικά εργαλεία χειρός (CPV 42651000-4), ηλεκτρομηχανολογικά εργαλεία χειρός (CPV 42652000-1), σκαπάνες (CPV 44511320-4), σκαλιστήρια (CPV 44511330-7), τσουγκράνες (CPV 44511340-0), τσουγκράνες για τον καθαρισμό παραλιών (CPV 44511341-7), τσεκούρια (CPV 44511400-9), φτυάρια (CPV 44511120-2), κατσαβίδια (CPV 44512800-0), τανάλιες, πένσες (CPV 44512200-4), σφυριά (CPV 44512300-5), πριόνια, κλειδιά, κόφτες, φακοί, αντλίες, κόλλες, φλάντζες, σκάλες (CPV 44423200-3), σκαλωσιές, λινάτσες, τρυπάνια, κομπρεσέρ, σέγες, αλυσοπρίονα, χειροπρίονα (CPV 44511500-0), λεπίδες για χειροπρίονα (CPV 44511510-3), βαφές, βερνίκια και μαστίχες (CPV 44800000-8), χρώματα επίχρισης (CPV 44810000-1), χρώματα, μονωτικά υλικά, χρώμα διαγράμμισης οδών (CPV 44811000-8), διαλύτες (CPV 44832000-1), βούρτσες ελαιοχρωματιστών (CPV 39224210-3), είδη κιγκαλερίας, πρόκες (CPV 30197120-3), είδη για χρήση σε κατασκευαστικά έργα (CPV 44420000-0), εξοπλισμός σιδηρουργού (CPV 43840000-3), εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια (CPV 44500000-5), αλυσίδες (CPV 44540000-7), λουκέτα και αλυσίδες (CPV 44521200-0), εξαρτήματα (CPV 44523300-5).- 7.6. Ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών, εξοπλισμού και αναλωσίμων και φωτισμός (CPV 31000000-6), φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες (CPV 31500000-1), ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (CPV 31600000-2), ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (CPV 31720000-9), ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός (CPV 31730000-2), ηλεκτροτεχνικό υλικό (CPV 31731000-9), ηλεκτρολογικό υλικό (CPV 31681410-0), ηλεκτρονικό υλικό (31711000-3), ηλεκτρικοί αγωγοί (CPV 44141100-1), ηλεκτρικοί πίνακες (CPV 31211100-9), καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης (CPV 31321200-4), καλώδια (CPV 44321000-6), καλώδια και συναφή είδη (CPV 44320000-9), εξαρτήματα καλωδίων (CPV 44322000-3), αγωγοί καλωδίων (CPV 44322100-4), πρίζες, πολύπριζα, γεννήτριες, μονωτικά εξαρτήματα (CPV 31650000-7), συνδέσεις οπτικών ινών (CPV 32561000-3), καλώδια οπτικών ινών (CPV 32562000-0), καλώδια οπτικών ινών για μετάδοση πληροφοριών (CPV 32562100-1), καλώδια οπτικών ινών για τηλεπικοινωνίες (CPV 32562200-2), καλώδια οπτικών ινών για μετάδοση δεδομένων (CPV 32562300-3), ηλεκτρικές ταινίες (CPV 31651000-4), μηχανήματα και εξοπλισμός κατασκευαστικών έργων (CPV 43300000-6), μηχανήματα χωματουργικών εργασιών (CPV 43210000-8), μηχανήματα σκλήρυνσης επιφανειών (CPV 42663000-1), εξοπλισμός ηλεκτροσυγκόλλησης (CPV 42662100-5), εργαλειοφορεία (CPV 42671000-0), μηχανές συντήρησης δαπέδων (CPV 39713400-7), μηχανές καθαρισμού δαπέδων (CPV 39713410-0), αιολικά πάρκα (CPV 31121340-5).- 7.7. Οδικού εξοπλισμού (CPV 34920000-2). Ενδεικτικά αναφέρονται εξοπλισμός συντήρησης οδών (CPV 34921000-9), εξοπλισμός οδικού δικτύου (CPV 34928000-8), εξοπλισμός διαγράμμισης οδών (CPV 34922000-6), υλικά σήμανσης οδών (CPV 34922100-7), σήματα αστικού οδικού δικτύου (CPV 34992300-0), εξοπλισμός ελέγχου οδικής κυκλοφορίας (CPV 34923000-3), εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης (CPV 34928471-0), φωτεινοί σηματοδότες (CPV 34996100-6), εξοπλισμός φωτισμού οδών (CPV 34928500-3), κολώνες φωτισμού οδών (CPV 34928510-6), φωτιστικά μέσα οδών (CPV 34928530-2), φωτιστικά οδών (CPV 34993000-4) και σηράγγων (CPV 34993100-5), εξοπλισμός ελέγχου, ασφάλειας, σηματοδότησης και φωτισμού (CPV 34990000-3), εξοπλισμός ελέγχου, ασφάλειας και σηματοδότησης οδών (CPV 34996000-5), υλικά αυτοκινητοδρόμων 34929000-5), πινακίδες και φωτεινές πινακίδες (CPV 34992000-7), φωτεινές πινακίδες κυκλοφορίας (CPV 34992100-8), πινακίδες μεταβαλλόμενου μηνύματος (CPV 34924000-0), οδικά σήματα (CPV 34992200-9), στηθαία πρόσκρουσης (CPV 34928100-9), περιφράξεις (CPV 34928200-0), ανακλαστικές ταινίες (CPV 44424300-1), κιγκλιδώματα οδικού δικτύου (CPV 34928110-2), μέρη κιγκλιδωμάτων (CPV 34928120-5), στηθαία ασφαλείας (CPV 34928300-1), οδικοί κώνοι (CPV 34928460-0).- 7.8. Αστικού εξοπλισμού (CPV 34928400-2), ιδίως φωτεινά σήματα (CPV 34928430-1), στύλοι στάσεων λεωφορείου (CPV 34928440-4), σήματα (CPV 34928470-3), στύλοι φωτισμού (CPV 34928520-9), φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων (CPV 34991000-0), δοχεία και κάδοι απορριμμάτων (CPV 34928480-6), τροχοφόροι κάδοι (CPV 44613600-6), απορριμματοφόροι κάδοι (CPV 44613700-7), κάδοι αποβλήτων (CPV 44613800-8), κάδοι (CPV 44614000-7), μεγάλοι κάδοι (CPV 44613000-0), μηχανικά συστήματα βύθισης και ανύψωσης τροχήλατων κάδων απορριμμάτων, συμπιεστές απορριμμάτων (CPV 39713300-6), δημόσια αφοδευτήρια (CPV 45215500-2), εξοπλισμός παιδικής χαράς (CPV 37535200-9), εξοπλισμός αναρρίχησης για παιδικές χαρές (CPV 37535220-5), τσουλήθρες για παιδικές χαρές (CPV 37535240-1), γύροι για παιδικές χαρές (CPV 37535230-8), κούνιες (CPV 37535100-8), κούνιες παιδικής χαράς (CPV 37535210-2), τραμπάλες για παιδικές χαρές (CPV 37535250-4), σήραγγες για παιδικές χαρές (CPV 37535260-7), κιβώτια άμμου για παιδικές χαρές (CPV 37535270-0), κερκίδες για παιδικές χαρές (CPV 37535280-3), αθλητικά είδη και εξοπλισμός (CPV 37400000-2), εξοπλισμός για αθλήματα υπαίθριων χώρων (CPV 37410000-5), εξοπλισμός γυμναστηρίου (CPV 37420000-8), τάπητες γυμναστηρίων (CPV 37421000-5), τεχνητή χλόη (CPV 39293300-5), τεχνητός χορτοτάπητας (CPV 39293400-6), εξοπλισμός πάρκων (παγκάκια, φωτισμός κ.λ.π) και παιδικής χαράς (CPV 43325000-7), εξοπλισμός συντήρησης υπαίθριων χώρων (CPV 43325100-8), αυτόματα μηχανήματα πώλησης (CPV 42933000-5).- 7.9. Εξοπλισμού στάθμευσης και κατακόρυφης μεταφοράς αυτοκινήτων. Ιδίως εξοπλισμός ελέγχου στάθμευσης αυτοκινήτων (CPV 34926000-4), εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης χώρων στάθμευσης (CPV 34996300-8), παρκόμετρα (CPV 38730000-1, κερματοδέκτες (CPV 38731000-8), εξοπλισμός παρακολούθησης της κυκλοφορίας οχημάτων (CPV 34970000-7) αναβατόρια φορτίων (CPV 42416120-2), ανυψωτικά συστήματα οχημάτων (CPV 42413500-9), αναβατόρια αυτοκινήτων, μηχανικά συστήματα στάθμευσης, πλήρως αυτοματοποιημένα ή μη, ποδηλατοστάσια, καθώς και μέρη – ανταλλακτικά αυτών, συρόμενες πόρτες (CPV 44221230-6), γκαραζόπορτες (CPV 44221240-9).- 7.10. Εξοπλισμού και μέσων μεταφοράς, όπως αυτοκίνητα οχήματα (CPV 34100000-8), ανατρεπόμενα οχήματα (CPV 34142300-7), ηλεκτρικά οχήματα (CPV 34144900-7), επιβατικά αυτοκίνητα (CPV 34110000-1), μοτοσικλέτες, δίκυκλα και σάιντ καρ (CPV 34400000-1), ειδικά οχήματα (CPV 34114000-9), πούλμαν (CPV 34121500-6), φορτωτές κάδων (CPV 34142200-6), οχήματα οδικής συντήρησης (CPV 34144400-2), οχήματα οδικού καθαρισμού (CPV 34144430-1), οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων και ακάθαρτων νερών (CPV 34144500-3), απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων (CPV 34144512-0), καδοφόροι ανυψωτήρες (CPV 42416200-7), ανυψωτικά μηχανήματα κάδων (CPV 42416210-0), μεταφορικός εξοπλισμός (CPV 42417300-5), εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς (CPV 34000000-7), μεταφορικές ταινίες (CPV 42417310-8), μηχανήματα φόρτωσης ή διακίνησης (CPV 42418900-8), μέρη και εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης υλικών (CPV 42400000-0), εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης (CPV 42410000-3), ιστιοπλοϊκά σκάφη (CPV 34522100-3), ιστιοπλοϊκά σκάφη τύπου καταμαράν (CPV 34522150-8), μικρά ιστιοπλοϊκά σκάφη (CPV 34522250-9), σωσίβιες λέμβοι (CPV 34522200-4), πλοία και παρόμοια σκάφη για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων (CPV 34512000-9).- 7.11. Γεωργικών μηχανημάτων (CPV 16000000-5), όπως κύλινδροι χλοοτάπητα ή αθλητικών γηπέδων (CPV 16150000-1), διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής (CPV 16160000-4), χορτοκοπτικές μηχανές (CPV 16310000-1), μηχανήματα κοπής χλοοτάπητα (CPV 16311000-8), χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα (CPV 16311100-9), γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα για την προετοιμασία ή την καλλιέργεια του εδάφους (CPV 16100000-6) μηχανήματα καθαρισμού παραλίας.- 7.12. Γερανών προσαρμοσμένων επί οχημάτων (CPV 42414400-5), ιδίως γερανοί για φορτηγά (CPV 42414410-8), ανυψωτήρες (CPV 42416300-8), ανελκυστήρες (CPV 42416100-6), μηχανικoί ανελκυστήρες (CPV 42416130-5), κυλιόμενες σκάλες (CPV 42416400-9), κυλιόμενα δάπεδα (CPV 42416500-0), περιστρεφόμενοι μηχανισμοί αποθήκευσης και ανάκτησης υλικού (CPV 42418400-3), ανυψωτικός εξοπλισμός για τον τομέα υγείας (CPV 33192600-8), υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων (CPV 50750000-7).- 7.13. Θαλάσσιου εξοπλισμού (CPV 34930000-5), εξοπλισμού λιμένων (CPV 34931000-2), πλωτές αποβάθρες (CPV 34955000-6), εγκαταστάσεις μαρίνας (CPV 45244100-0), γερανοί λιμένων (CPV 42414110-5), εξοπλισμός ναυσιπλοΐας (CPV 34933000-6), εγκαταστάσεις για αποβάθρες (CPV 34931100-3), γερανοί για αποβάθρες (CPV 42414120-8), πίλαρ παροχής νερού – ηλεκτρισμού, μηχανισμοί αφαλάτωσης.- 7.14. Μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού μονάδων ανακύκλωσης και εξοπλισμός ανακύκλωσης (CPV 42914000-6).- 7.15. Συστημάτων παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος (CPV 32235000-9), Ιδίως κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CPV 32234000-2), συστήματα και διατάξεις επιτήρησης ασφάλειας (CPV 35120000-1), κάμερες ιστού (CPV 30237240-3), ηλεκτρικές συσκευές ηχητικής ή οπτικής σηματοδότησης (CPV 31620000-8), συστήματα συναγερμού κλοπής και πυρκαγιάς (CPV 31625000-3), εξοπλισμός ασφάλειας (έναντι κλοπής, πυρκαγιάς κ.λπ.) (CPV 35121000-8), εξοπλισμός πυρόσβεσης, διάσωσης και ασφάλειας (CPV 35110000-8), πυροσβεστικός εξοπλισμός (CPV 35111000-5), υλικά πυρόσβεσης (CPV 35111200-7), πυροκατασβεστήρες (CPV 35111300-8), εξοπλισμός πυρασφάλειας (CPV 35111400-9), συστήματα πυρόσβεσης (CPV 35111500-0), πυροσβεστικά εργαλεία χειρός (CPV 35111510-3), εξοπλισμός διάσωσης και κινδύνου (CPV 35112000-2), συσκευές πυροπροστασίας (CPV 44482000-2), θύρες πυροπροστασίας (CPV 44221220-3), εξοπλισμός εκτάκτου ανάγκης και ασφάλειας (CPV 35100000-5), συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού (CPV 31625300-6), συστήματα ελέγχου εισόδου (CPV 42961100-1).- 7.16. Μηχανημάτων γραφείου και υπολογιστών, εξοπλισμού και προμηθειών εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών (CPV 30000000-9), μηχανημάτων γραφείου, εξοπλισμού και προμηθειών εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα (CPV 30100000-0), διαφόρων μηχανημάτων γραφείου, εξοπλισμού και προμηθειών (CPV 30190000-7), όπως ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware), περιφερειακών μηχανημάτων, προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (software), αναλώσιμα και τεχνική υποστήριξη αυτών, η ανάπτυξη, προσαρμογή, εγκατάσταση, συντήρηση, διάθεση και εμπορία εφαρμογών λογισμικού και μηχανογραφικών συστημάτων. Επίσης, φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ (CPV 30120000-6), ταμειακές μηχανές (CPV 30142200-8), τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας (CPV 30125110-5), μελάνια (CPV 30192110-5), μελάνη (CPV 22600000-6), μαρκαδόροι (CPV 30192124-6), μολύβια (CPV 30192130-1), βοηθήματα απόδοσης συμβόλων και χαρακτήρων (CPV 30194500-0), γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί (CPV 30199000-0), φάκελοι (CPV 30199230-1), εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες (CPV 30200000-1), οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV 30231000-7), τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV 30231100-8), περιφερειακός εξοπλισμός (CPV 30232000-4), συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV 50323000-5), εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων (CPV 32232000-8), εξοπλισμός ήχου (CPV 32342410-9), τηλεπικοινωνιακό υλικό (CPV 32500000-8), εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων (CPV 32541000-7), πίνακες τηλεφωνικών κέντρων (CPV 32542000-4), τηλεφωνικά κέντρα (CPV 32543000-1), πίνακες διακοπτών (CPV 32540000-0).- 7.17. Συσκευών κλιματισμού (CPV 39717200-3), ιδίως κλιματιστικές εγκαταστάσεις (CPV 42512000-8), πύργοι ψύξης (CPV 31140000-9), εξοπλισμός θέρμανσης (CPV 39715200-9) και συντήρηση και επισκευή αυτών, αντλίες θερμότητας (CPV 42511110-5), μηχανολογικός εξοπλισμός γεωθερμίας, εξοπλισμός ψύξης και αερισμού (CPV 42500000-1).- 7.18. Εσωτερικού εξοπλισμού κτιρίων (CPV 44115800-7), επιπλώσεων, οικιακών συσκευών και προϊόντων καθαρισμού (CPV 39000000-2), επίπλων (CPV 39100000-3), όπως καθίσματα (CPV 39111000-3), καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα (CPV 39110000-6), γραφεία και τραπέζια (CPV 39121000-6), ντουλάπια και βιβλιοθήκες (CPV 39122000-3), έπιπλα κουζίνας (CPV 39141000-2) σχολικά έπιπλα (CPV 39160000-1), εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας (CPV 39220000-0), εξοπλισμός μαγειρείου (CPV 39221000-7), σκεύη κουζίνας (CPV 39221100-8), εξοπλισμός παρασκευής φαγητού (CPV 39312000-2), φούρνοι μαγειρέματος (CPV 42214100-0), πλυντήρια πιάτων (CPV 39713100-4), πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου (CPV 42959000-3), εξοπλισμός πλυσίματος (CPV 42716110-2), στεγνωτήρια (CPV 42716200-0), μηχανήματα σιδερώματος (CPV 42718100-3), πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων (CPV 39713200-5), πλυντήρια/στεγνωτήρια (CPV 39713210-8), μονάδες στεγνώματος και σιδερώματος (CPV 39713211-5), είδη καθαρισμού και στίλβωσης (CPV 39800000-0), προϊόντα καθαρισμού (CPV 39830000-9), υλικά σφουγγαρίσματος (CPV 39812400-1), σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων (CPV 39224000-8), σκούπες (CPV 39224100-9), βούρτσες (CPV 39224200-0), σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα (CPV 39224300-1), σφουγγάρια (CPV 39224320-7), κουβάδες (CPV 39224330-0), κάδοι (CPV 39224340-3), φαράσια (CPV 39224350-6), χάρτινα τραπεζομάντηλα μιας χρήσης (CPV 33751000-9), χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες (CPV 33760000-5), χαρτί υγείας (CPV 33761000-2), χαρτομάντιλα (CPV 33762000-9), χάρτινες χειροπετσέτες (CPV 33763000-6), χαρτοπετσέτες (CPV 33764000-3), χαρτί υγιεινής (CPV 33770000-8), προϊόντα υγιεινής από χαρτί (CPV 33771000-5).- 7.19. Μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εφοδίων και υλικών ανεφοδιασμού πλοίων. Ιδίως συσκευές διάσωσης, μέσα και όργανα για την πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης, μέσα πυρασφάλειας, εξοπλισμός ναυσιπλοΐας, εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας, συσκευές παρακολούθησης της μόλυνσης (CPV 38341500-2), σωστικά μέσα, εξοπλισμός που απαιτείται βάσει του Colreg 72 και λιπαντικά.- 7.20. Έντυπου υλικού και συναφών προϊόντων, όπως λογιστικά βιβλία (CPV 22813000-2), μπλοκ (CPV 22816000-3), έντυπα (CPV 22820000-4), ενημερωτικά έντυπα (CPV 22140000-3), διαφημιστικά φυλλάδια (CPV 22150000-6), τετράδια (CPV22830000-7), φύλλα γραφής (CPV 22832000-1), κλασέρ και εξαρτήματα (CPV 22850000-3), ντοσιέ (CPV 22852000-7), ποικίλα έντυπα υλικά (CPV 22900000-9).- 7.21. Τροφίμων, ποτών και συναφών προϊόντων (CPV 15000000-8). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων (CPV 15500000-3), γάλακτος (CPV 15511000-3), προϊόντων κρέατος (CPV 15130000-8), φρούτων, λαχανικών και συναφών προϊόντων (CPV 15300000-1), επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών (CPV 15330000-0), αρτοσκευασμάτων, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων (CPV 15810000-9), συστατικών για σάντουιτς (CPV 15894600-7), προϊόντων φαστ-φουντ (CPV 15895000-8), κονσερβοποιημένων προϊόντων και ξηράς τροφής (CPV 15897000-2), παρασκευασμένων προϊόντων διατροφής (CPV 15894000-1), φυτικών ελαίων (CPV 15411100-3), καφέ, τσαγιού και συναφών προϊόντων (CPV 15860000-4), χυμών φρούτων και λαχανικών (CPV 15320000-7), χυμού πορτοκαλιού (CPV 15321100-5), μεταλλικού νερού (CPV 15981000-8), αναψυκτικών (CPV 15982000-5), οινοπνευματωδών ποτών (CPV 15911000-7), πάγου (CPV 15981310-4), μαρμελάδων (CPV 15332290-3), καβουρδισμένων ή αλατισμένων ξηρών καρπών (CPV 15332310-0), ετοίμων γευμάτων (CPV 15894200-3), σχολικών γευμάτων (CPV 15894210-6), γευμάτων νοσοκομείου (CPV 15894220-9), ετοίμων φαγητών (CPV 15894300-4), πρόχειρου φαγητού (CPV 15894400-5), ειδών που διατίθενται μέσω αυτόματων μηχανών πώλησης (CPV 15894500-6). 8) Η παροχή υπηρεσιών, που αφορούν τα ακίνητα (CPV 70000000-1). Ενδεικτικά, η εταιρία θα παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης ακινήτων (CPV 70110000-5), εμπορομεσιτικές υπηρεσίες (CPV 66132000-4), αγοραπωλησίες ακινήτων (CPV 70120000-8), υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων, που προορίζονται (CPV 70210000-6) ή δεν προορίζονται για κατοίκηση (CPV 70220000-9), αγοραπωλησίες οικοπέδων (CPV 70122000-2), διάφορες υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης (CPV 70300000-4), υπηρεσίες διαχείρισης εμπορικών ιδιοκτησιών (CPV 70332200-9), υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης (CPV 70330000-3), υπηρεσίες διαχείρισης κατοικιών (CPV 75123000-4), υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (CPV 79993000-1). Επίσης θα έχει ως δραστηριότητα την ανέγερση με οποιοδήποτε σύστημα (με αντιπαροχή ή όχι) οικοδομών και την πώληση (CPV 70123000-9) ή εκμετάλλευσή τους, την εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο των περιερχόμενων στην εταιρία ακινήτων, οικοδομών ή οριζόντιων ιδιοκτησιών, την αγορά, αναπαλαίωση, ανάπλαση, ανακαίνιση, μεταπώληση, ανταλλαγή, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, γης και κτιρίων οποιουδήποτε είδους και κατηγορίας.- 9) Η παροχή λογιστικών υπηρεσιών (CPV 79211000-6), η φοροτεχνική και μηχανογραφική υποστήριξη (οργάνωση, εποπτεία και τεχνική υποστήριξη) φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, στις οποίες περιλαμβάνεται α) η οργάνωση και επίβλεψη της οικονομικής διεύθυνσης και των λογιστηρίων, β) η τήρηση βιβλίων και στοιχείων (CPV 79211100-7) και η επίβλεψη τήρησης βιβλίων, φορολογικές υπηρεσίες (CPV 79220000-2), υπηρεσίες προετοιμασίας φορολογικών δηλώσεων (CPV 79222000-6), γ) η επεξεργασία οικονομικών δεδομένων και η σύνταξη οικονομικών αναφορών, προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού κλπ, δ) η παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών επί φορολογικών, εργατικών, τελωνειακών, κοινωνικοασφαλιστικών κλπ. σχετικών θεμάτων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έρευνα και παροχή συμβουλών αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση περιπτώσεων νέων συναλλαγών, συγχωνεύσεων, μετατροπών ή άλλων αναδιοργανώσεων, ανακεφαλαιοποιήσεων, δανεισμού κλπ, ε) η παροχή υπηρεσιών εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και ΕΛΠ, στ) η παροχή υπηρεσιών επίβλεψης και τεχνικής υποστήριξης μηχανογραφημένων λογιστηρίων, η εφαρμογή και υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων μηχανοργάνωσης και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου μηχανογράφησης για την αξιολόγηση τέτοιων συστημάτων, ζ) Η διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων (CPV 79212000-3), η) η παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, θ) η διενέργεια οικονομικών ελέγχων σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις και φορείς, μη υποχρεωτικά διενεργούμενες από ορκωτούς ελεγκτές, πραγματογνωμοσυνών, κοστολογήσεων, φοροδιαγνωστικών ελέγχων και συναφείς λογιστικές εργασίες, ι) η σύνταξη εγχειριδίων επιχειρηματικών διαδικασιών, ια) η μελέτη για την αποτίμηση της αξίας πάσης φύσεως επιχειρήσεων ή επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτών, στις περιπτώσεις που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ιβ) η εν γένει επιμέλεια οικονομικών υποθέσεων κλπ. συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε άλλες ομοειδείς εταιρείες, ιγ) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης μισθολογικών καταστάσεων (CPV 79211110-0).- 10) Η παροχή υπηρεσιών οικονομικού συμβούλου, δηλαδή α) η εκπόνηση μελετών στρατηγικού ή επιχειρησιακού σχεδιασμού, κλαδικών μελετών, σύνταξη επενδυτικών σχεδίων και μελέτες βιωσιμότητας επενδύσεων, η διερεύνηση επενδυτικών δυνατοτήτων και πηγών χρηματοδότησης ή αναχρηματοδότησης, μελέτες για ένταξη σε αναπτυξιακούς νόμους και επιδοτήσεις, β) η εκπόνηση μελετών και σχεδίων οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων, υπηρεσιών και οργανισμών, γ) ο σχεδιασμός μακροχρόνιων ολοκληρωμένων περιφερειακών, νομαρχιακών και τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και η εκπόνηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δ) η εκπόνηση μελετών αγοράς εργασίας, ο σχεδιασμός προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ε) ο σχεδιασμός προγραμμάτων αξιοποίησης και ορθολογικής διαχείρισης φυσικών πόρων, στ) η εφαρμογή προτύπων πιστοποίησης και η πιστοποίηση συστημάτων ποιοτικού ελέγχου επιχειρήσεων στους τομείς διοίκησης, ανθρώπινου δυναμικού και φυσικών πόρων.- 11) Η παροχή υπηρεσιών γενικών επιχειρηματικών συμβουλών, νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης (CPV 79000000-4) και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης (CPV 79400000-8), υπηρεσίες εκτίμησης απόδοσης (CPV 79313000-1), μελέτες σκοπιμότητας (CPV 79314000-8), υπηρεσίες στατιστικής (CPV 79330000-6), υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση (CPV 79420000-4), υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων (CPV 66600000-6), παροχή ειδικών υπηρεσιών προς διεθνείς οργανισμούς και φορείς (CPV 98910000-5), υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων (CPV 79996000-2), υπηρεσίες διεκπεραίωσης εγγράφων (CPV 63524000-8), μεταφράσεων (CPV 79530000-8), νομικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα Δικαστήρια (CPV 75231100-5), υπηρεσίες διοίκησης (CPV 75100000-7) .- 12) Η παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας - λογισμικού, παροχή συμβουλών, διαδίκτυο και υποστήριξη. Ενδεικτικά, η εταιρία θα παρέχει υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εξοπλισμού πληροφορικής (CPV 72100000-6), προγραμματισμού πακέτων λογισμικού (CPV 72210000-0), ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) (CPV 72212200-1), παροχής συμβουλών για συστήματα και τεχνικά θέματα (CPV 72220000-3), υπηρεσίες δεδομένων (CPV 72300000-8), αποθήκευσης δεδομένων (CPV 72317000-0), σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) (CPV 72413000-8), φιλοξενίας τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) (CPV 72415000-2), επαγγελματικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (CPV 72590000-7), υπηρεσίες δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV 72700000-7), Η/Υ (CPV 51611000-8), εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού γραφείου (CPV 51600000-8), λειτουργικά συστήματα (CPV 48620000-0), υπηρεσίες συντήρησης τηλεφωνικού δικτύου (CPV 50334110-9).- 13) Η παροχή υπηρεσιών προβολής και διαφήμισης: α) από τον τύπο ημερήσιο, εβδομαδιαίο, τοπικό, περιοδικό και ηλεκτρονικό, β) από ραδιόφωνο, τηλεόραση, γ) από άλλα μέσα ενημέρωσης, δ) με οργάνωση δεξιώσεων, διοργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων (CPV 79950000-8), ως επίσης και δημοσίων σχέσεων (CPV 79416000-3), υπηρεσίες οργάνωσης εκδηλώσεων (CPV 79952000-2).- 14) Η ενάσκηση πάσης φύσεως τουριστικής ή ξενοδοχειακής δραστηριότητας, όπως η ανέγερση χώρων για την τουριστική τους εκμετάλλευση από την ίδια την εταιρία ή για λογαριασμό τρίτων, η απόκτηση, ίδρυση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση τουριστικών ή ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ακόμα και η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και η πώληση των εκτάσεων αυτών για λογαριασμό της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων.- 15) Υπηρεσίες διαχείρισης (μάνατζμεντ) χώρων διαφόρων λειτουργιών. Η εταιρία θα απασχολείται με τη δημιουργία και εκμετάλλευση – διαχείριση χώρων για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Ενδεικτικά, θα απασχολείται με τη δημιουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση γυμναστηρίων, αθλητικών χώρων, παιδότοπων, χώρων παιδικής χαράς, οργανωμένων παραλιών, λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών (CPV 92332000-7), χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, αποθηκών, θα παρέχει υπηρεσίες χώρων ψυχαγωγίας (CPV 92330000-3), διαχείρισης λιμένα (CPV 98362000-8), λειτουργίας λιμανιών (CPV 63721200-1), διαχείρισης χωματερής (CPV 90531000-8), διαχείρισης χώρου απόρριψης μπαζών (CPV 90533000-2), καθώς και με την εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων, εξόρυξη λίθων, ογκόλιθων και διασκευή τους, παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος.- 16) Η παροχή υπηρεσιών καφετέριας (CPV 55330000-2), μπαρ, εστιατορίου, διαχείρισης κυλικείου (CPV 55410000-7), καντίνας (CPV 55510000-8), διαχείρισης καντίνας (CPV 55512000-2) και τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά (CPV 55500000-5), οι υπηρεσίες λιανικού εμπορίου (CPV 55900000-9).- 17) Υπηρεσίες διαχείρισης στάθμευσης αυτοκινήτων – μηχανών – ποδηλάτων (CPV 98351000-8) σε χώρο ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων, υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων (CPV 98351100-9), υπηρεσίες ελέγχου παράνομης στάθμευσης (CPV 98351110-2), υπηρεσίες συλλογής τελών στάθμευσης, υπηρεσίες χώρων στάθμευσης οχημάτων (CPV 63712400-7), διαγράμμιση χώρων στάθμευσης (CPV 45233270-2), κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων (CPV 45213312-3), για χώρους στάθμευσης (CPV 45223300-9), για υπόγειους χώρους στάθμευσης (CPV 45223310-2), υπηρεσίες εγκατάστασης παρκομέτρων (CPV 51214000-5), υπηρεσίες τοποθέτησης συστημάτων ανύψωσης (CPV 51511100-8), υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (CPV 51500000-7), πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες (CPV 50112300-6), παροχή λογισμικού διαχείρισης στάθμευσης.- 18) Η αγορά, ναυπήγηση, μίσθωση, ναύλωση, διαχείριση, εκποίηση ή διάθεση πλοίων και άλλων πλωτών αντικειμένων με ελληνική ή ξένη σημαία ανεξαρτήτως χωρητικότητας, η πάσης φύσεως εκμετάλλευση αυτών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων για τη μεταφορά δια θαλάσσης προσώπων, οχημάτων και πραγμάτων σε γραμμές εσωτερικού και εξωτερικού, ο διακανονισμός αβαριών, οι υπηρεσίες λειτουργίας πλοίων (CPV 63726600-0) και οι υπηρεσίες ναυλομεσιτών (CPV 63522000-4), η αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και άλλων επιχειρήσεων που έχουν συναφές αντικείμενο, οι υπηρεσίες νηολόγησης πλοίων (CPV 63726100-5), η ενοικίαση σκαφών με πλήρωμα (CPV 60651000-6), οι υπηρεσίες ναύλωσης σκαφών (CPV 63726400-8), οι υπηρεσίες ναυσιπλοΐας (CPV 63724000-0), οι υπηρεσίες πλοήγησης πλοίων (CPV 63722000-6), καθώς και η άσκηση πάσης μορφής και φύσης τουριστικής επιχείρησης που σχετίζεται με τη δια θαλάσσης μεταφορά επιβατών, η εξεύρεση πληρωμάτων, η υπογραφή συμβάσεων ναυτικής εργασίας με τα πληρώματα των πλοίων, η εκκαθάριση και εξόφληση οφειλόμενων παροχών για τα πληρώματα αυτά, αποζημιώσεων κάθε είδους, η παροχή φοροτεχνικών συμβουλών και η τήρηση των λογιστικών βιβλίων ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ο έλεγχος των λογαριασμών τους, η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών, η τήρηση λογαριασμών τους σε τράπεζες.- 19) Υπηρεσίες ανεφοδιασμού πλοίων (CPV 63721400-3), ιδίως υπηρεσίες παντός είδους εξοπλισμού πλοίων, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα (CPV 63721100-0). 20) Η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας (CPV 79710000-4), φύλαξης (CPV 79713000-5), επιτήρησης (CPV 79714000-2), συστήματος ανίχνευσης (CPV 79714100-3), περιπόλου (CPV 79715000-9).- 21) Η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών όπως καθαρισμού, συλλογής, μεταφοράς, διαχείρισης, επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμάτων, επεξεργασία νερού και υγρών, επεξεργασία στερεών και αέριων αποβλήτων. Ενδεικτικά, η εταιρία θα παρέχει υπηρεσίες αποχέτευσης (CPV 90400000-1), καθαρισμού αποχετεύσεων (CPV 90470000-2), επιθεώρησης αποχετεύσεων (CPV 90491000-5), υπηρεσίες σχετιζόμενες με λύματα, απορρίμματα και απόβλητα (CPV 90500000-2), διάθεσης και επεξεργασίας απορριμμάτων (CPV 90510000-5), θα παρέχει υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων (CPV 90511000-2), διαχείρισης, αποκομιδής και επεξεργασίας στερεών αστικών απορριμμάτων (CPV 90511100-3), μεταφοράς απορριμμάτων (CPV 90512000-9), διαχείρισης, αποκομιδής, επεξεργασίας και διάθεσης βιομηχανικών ή όχι μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων (CPV 90513000-6), ανακύκλωσης απορριμμάτων (CPV 90514000-3), περιβαλλοντικές υπηρεσίες (CPV 90700000-4) και θα αναλαμβάνει τη λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων (CPV 90530000-1).- 22) Η παροχή υπηρεσιών περισυλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, συγκέντρωσης και η εισαγωγή – εξαγωγή, χονδρική και λιανική εμπορία, διαλογή και ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων, γυαλιού, μεταχειρισμένων αντικειμένων, ανακυκλώσιμων υλικών, σιδήρου, παλαιών άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων και μετάλλων, αυτοκινήτων, υλικών κατεδάφισης καθώς και χρησιμοποιημένων λιπαντικών ή μπαταριών κλπ., και η περαιτέρω επεξεργασία τους προς ανακύκλωση ή η συσκευασία προς μεταπώληση για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας, ή για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπών ή αλλοδαπών. Επιπλέον, η εταιρεία θα συμμετέχει σε δημοπρασίες, μειοδοτικούς και πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του Ιδιωτικού τομέα, Δημοσίου, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δημοτικών Αρχών, Ενόπλων Δυνάμεων και κάθε είδους Οργανισμούς ή Ιδρύματα για αγορά από αυτούς ή πώληση προς αυτούς μεταλλικών υλικών και υλικών κάθε φύσης. Επίσης, η εταιρεία θα απασχολείται με τη δημιουργία ολοκληρωμένου συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, την παραγωγή προϊόντων ανακύκλωσης που θα προκύψουν από την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων – απορριμμάτων, καθώς και με την εμπορία μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού μονάδων ανακύκλωσης και την αντιπροσώπευση εγχώριων ή ξένων οίκων και επιχειρήσεων με ομοειδές ή συναφές αντικείμενο.- 23) Η παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό εξοπλισμό (CPV 50230000-6), συντήρησης εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών (CPV 50232200-2).- 24) Η ανάληψη κάθε μηχανουργικής, ξυλουργικής (CPV 45421000-4) και μεταλλουργικής εργασίας, εργολαβίας και εφαρμογής.- 25) Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού (90910000-9) και απολύμανσης, ιδίως κατοικιών (CPV 90911100-7), κτιρίων (CPV 90911200-8), χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (CPV 90914000-7), κάδων (CPV 90918000-5), γραφείων, σχολείων και εξοπλισμού γραφείων (CPV 90919000-2), παραλιών (CPV 90680000-7), συναυλιακών χώρων και χώρων εκδηλώσεων, πάρκων, η παροχή υπηρεσιών απολύμανσης εγκαταστάσεων (CPV 90920000-2), απομάκρυνσης επιτοίχιων παραστάσεων (γκράφιτι) (CPV 90690000-0), οδοκαθαρισμού (CPV 90611000-3), οι εργασίες εξωτερικού καθαρισμού κτιρίων (CPV 45452000-0), φρεατίων υπονόμων (CPV 90640000-5) και η ανάληψη εποπτείας λειτουργίας (μάνατζμεντ) των υπηρεσιών καθαριότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.- 26) Η παροχή υπηρεσιών μεταφορών. Ειδικότερα, η εταιρία θα παρέχει υπηρεσίες οδικών μεταφορών (CPV 60100000-9), ταξί (CPV 60120000-5), δημόσιων οδικών μεταφορών (CPV 60112000-6), ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς επιβατών με οδηγό (CPV 60170000-0), ξενάγησης (CPV 63514000-5) και ταξιδιωτικές υπηρεσίες (CPV 63515000-2).- 27) Η παροχή υπηρεσιών διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων (CPV 63100000-0), υπηρεσιών διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων (CPV 63111000-0), υπηρεσιών γραφείων μεταφορών εμπορευμάτων (CPV 63521000-7), ταχυμεταφορών, Logistics, ταχυδρομικές υπηρεσίες (CPV 64110000-0), ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν δέματα (CPV 64113000-1), υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων (CPV 60161000-4), οδική μεταφορά αλληλογραφίας (CPV 60160000-7), υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας (CPV 64121100-1), υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων (CPV 64121200-2).- Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρία δύναται: 1) Να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών της, όπως τη σύναψη των απαραίτητων συμβάσεων πάσης φύσεως με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, συνεστημένα ή μελλοντικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά, με τους ίδιους ή διαφορετικούς σκοπούς, ιδίως δε να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί με παρεμφερή ή ανάλογο σκοπό με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των μορφών εξαγοράς, διάσπασης, συγχώνευσης, απορρόφησης και απόσχισης κλάδου ή κλάδων.- 2) Να αποκτά, να πωλεί και εν γένει να εκποιεί, να ανταλλάσσει, να εκμισθώσει, υπεκμισθώνει και υπομισθώνει κινητά ή ακίνητα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να παραχωρεί υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών σε ακίνητα της εταιρίας και να δίδει τη συναίνεσή της για την εξάλειψή τους, να ενεχυριάζει, συνιστά δουλείες πραγματικές ή προσωπικές, να συνιστά οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, να καταρτίζει κανονισμούς συνιδιοκτητών και να αποκτά, να μισθώνει ή να εκμισθώνει πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.- 3) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.- 4) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συνεστημένων ή μελλοντικών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής των παραπάνω ή συναφών προϊόντων και να εισάγει, διανέμει και εμπορεύεται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά και άυλα) των οίκων αυτών.- 5) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες και να διαχειρίζεται τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία.- 6) Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς – δημοπρασίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες στο εσωτερικό ή εξωτερικό και να αναλαμβάνει κάθε είδους έργο, που θα της ανατίθεται και σχετίζεται με τις παραπάνω δραστηριότητες.- 7) Να αποκτά και εκμεταλλεύεται κάθε δικαίωμα σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή προνομίου αναγκαίου, χρήσιμου ή σχετικού για την ευόδωση των σκοπών, που επιδιώκει η Εταιρεία.- 8) Να ενεργεί οποιαδήποτε εργασία, την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.- 9) Να συμμετέχει η ίδια ή/και οι εταίροι της ως μέλος/η σε κάθε είδους οργανισμούς, οι οποίοι παρέχουν άδεια, πτυχίο ή πιστοποιητικό για την άσκηση ορισμένης δραστηριότητας, για την οποία απαιτείται η έκδοση της σχετικής άδειας, πτυχίου ή πιστοποιητικού από αυτούς ή εφόσον η συμμετοχή στους οργανισμούς αποτελεί προαπαιτούμενο για την άσκηση ή συμμετοχή σε ορισμένη δραστηριότητα, ιδία δε να εγγράφεται σε Επιμελητήρια ή Σωματεία.- 10) Να διατηρεί κατάστημα λιανικής ή χονδρικής πώλησης, καθώς και να αναπτύξει δίκτυο franchise για την προώθηση των από αυτή εισαγόμενων, παραγόμενων και εν γένει εμπορευόμενων αγαθών. Ιδίως θα δύναται να δημιουργήσει ιστοσελίδα για τη λειτουργία εικονικού/ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) με σκοπό την μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προώθησης, πώλησης και διαφήμισης των προϊόντων εμπορίας της. 11) Να παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις (π.χ. καλής εκτέλεσης, συμμετοχής, δεκάτων, πληρωμής, τριτεγγυήσεις στο ΤΜΕΔΕ ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά) για την ίδια σε τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά, εφόσον συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους, να εκδίδουν η εταιρία ή οι εταίροι της εγγυητικές επιστολές για ενώσεις προσώπων (κοινοπραξίες), στις οποίες η εταιρία ή οι εταίροι της συμμετέχουν, ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες, ανεξάρτητα από ποσό από οποιαδήποτε Τράπεζα, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις, αιτείται για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, συνάπτει συμβάσεις χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής, που δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία να διενεργεί μέσω του διαδικτύου τραπεζικές συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα, αγοράζει και πωλεί υλικά και υπηρεσίες στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, ναυλώνει, μισθώνει πλοία ή σκάφη, συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρίας κανονίζοντας και τους όρους του συμβιβασμού.- 12) Να συμμετέχει σε κάθε είδους εθνικά και κοινοτικά προγράμματα και δημόσιους διαγωνισμούς που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρίας.- 13) Εν γένει να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, που κατατείνει στην εξυπηρέτηση και ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρίας στο πλαίσιο που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.- Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η εταιρία μπορεί να τις ασκεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε μόνη της, είτε με τη συμμετοχή σε οποιασδήποτε νομικής μορφής εταιρίες, είτε με εταιρίες που επιδιώκουν τους παραπάνω ή συναφείς σκοπούς.-


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Κύρια
33121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
38111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
42112006 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
46141314 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
46191006 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46421109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46691995 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
46730000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
46771000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
52212401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
71114103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
71121103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
71121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
73201901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση