ΚΑΣΤΡΟ Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία

33 ΧΛΜ ΝΕΑΣ ΕΘΝ ΟΔ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ, 19011

ΚΑΣΤΡΟ Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία


33 ΧΛΜ ΝΕΑΣ ΕΘΝ ΟΔ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998104786
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8516301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-11-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-11-2008
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΑΣΤΡΟ ΑΕΒΕ
KASTRO S.A.
KASTRO AEVE

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
33 ΧΛΜ ΝΕΑΣ ΕΘΝ ΟΔ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
  Πόλη:
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΛΑΚΑΣΑ - ΑΥΛΩΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας 1. Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση, επισκευή και συντήρηση, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων πάσης φύσεως, καθώς και η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή των απαραίτητων ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών κλπ., για την συντήρηση και επισκευή τούτων, διαχείριση μηχανολογικού εξοπλισμού πάσης φύσεως καθώς και εκμίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού πάσης φύσεως και μεταφορικών μέσων σε επιχειρήσεις πάσης φύσεως. 2. Η κατασκευή, εμπορία και συντήρηση παντός είδους μηχανημάτων ειδικής ή γενικής χρήσης, εξοπλισμού, ανύψωσης και διακίνησης φορτίων (clark) εργαλειομηχανών, ηλεκτρογεννητριών, παντός είδους συσκευών διανομής ρεύματος, ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, ψυκτικών και κλιματιστικού εξοπλισμού. Η κατασκευή, εμπορία, επισκευή και συντήρηση παντός είδους αυτοκινήτων οχημάτων, αμαξωμάτων και εξαρτημάτων αυτών. Η κατασκευή, κατεργασία και επεξεργασία (σφυρηλάτηση, κονιομεταλλουργία) παντός είδους μεταλλικών προϊόντων, όπως δομικών, ντεποζίτων, δεξαμενών, δοχείων, σωλήνων και υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών προϊόντων. Η βιομηχανική παραγωγή, μεταφορά και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος και παντός είδους προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο και η κοπή και κατεργασία λίθων. Η μεταφορά και διαμεταφορά φορτίων κάθε είδους και διενέργεια κάθε είδους μεσιτικών εργασιών σχετικά με τις μεταφορές φορτίων και αποθηκεύσεις, καθώς και επί πάσης εμπορικής εργασίας και δραστηριότητας. Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Η κατασκευή κτηρίων και τεχνικών έργων. Η εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων, αυτοκινήτων, εξοπλισμού μεταφορών, παντός είδους μηχανημάτων και εξοπλισμού οικιακής χρήσης. Η διαχείριση παντός είδους αποβλήτων και απορριμμάτων και συλλογή και μεταφορά αυτών. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την προμήθεια λογισμικού και επεξεργασία δεδομένων αναφορικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) και παντός είδους συναφούς δραστηριότητας. Η εξεύρεση και προμήθεια προσωπικού. Η ίδρυση σταθμού αυτοκινήτων για τις άνω ανάγκες. 3.α. Η ίδρυση, λειτουργεία και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συγκεκριμένα από Αιολική Ενέργεια, Ηλιακή Ενέργεια, Βιομάζα και λοιπές Ανανεώσιμες Πηγές, όπως εκάστοτε ορίζονται από την Νομοθεσία, στην ελληνική επικράτεια και στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις. β. Η κατασκευή, λειτουργεία και εκμετάλλευση δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και υποσταθμών μετασχηματισμού αυτής. γ. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών στην ελληνική επικράτεια και στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις. δ. Η εμπορία, χονδρική και λιανική πώληση, συντήρηση και επισκευή παντός είδους και πάσης φύσης προϊόντων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. ε. Η εμπορία, χονδρική και λιανική πώληση, συντήρηση και επισκευή πάσης φύσης προϊόντων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. στ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση σχετικών μελετών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και άλλων που αφορούν στην κατασκευή, λειτουργεία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθώς και στην αποθήκευση της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. ζ. Εξοικονόμηση ενέργειας. η. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οικονομικά, οργάνωσης επιχειρήσεων, εκπόνησης business plan, η παροχή υπηρεσιών λογιστικής παρακολούθησης, καθώς και η παροχή υπηρεσιών πωλήσεων και marketing. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να ιδρύει ή να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με δικά της κεφάλαια με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε φύσεως και οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν οποιουσδήποτε νόμιμους όμοιους ή διαφορετικούς σκοπούς. β) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. γ) Να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα. δ) Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για τους παραπάνω σκοπούς για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. ε) Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ’ οιονδήποτε τρόπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού, εντός ή/και εκτός Ελλάδος. στ) Να αντιπροσωπεύει οιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη. ζ) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης τη διαχείρισή της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων. η) Να παράσχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή τραπεζικό οργανισμό (εντός του υφισταμένου εκ του Νόμου επιτρεπτού πλαισίου), εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους. θ) Να διεξάγει οιαδήποτε εργασία, την οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών και ι) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες. Κ) Να δανείζει και να εγγυάται υπέρ τρίτων Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και η έκταση δικαιοδοσίας και εκπροσώπησης και οι τρόποι λειτουργίας τους, όπως και η κατάργηση, η διάλυση ή ο περιορισμός των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών των υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46630000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κύρια
28920000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ, ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δευτερεύουσα
33121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
45110000 ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45111101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
45114900 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45191100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
45191105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45202100 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ) Δευτερεύουσα
45203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ, ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
45311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45311225 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46121200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
46131201 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46141314 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691532 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691916 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46731618 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
49410000 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
49411000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
49411900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
49411900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
52212400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
52212900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δευτερεύουσα
52212900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δευτερεύουσα
52241200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
52241200 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
52291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
68321300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
77110000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
77320000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
77321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
77390000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
78101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
82911100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση