ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 41 , ΓΕΡΑΚΑΣ, 15344

ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 41 , ΓΕΡΑΚΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 997671709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 95759701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-10-2010
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-11-2010
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 41
  Πόλη:
ΓΕΡΑΚΑΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΓΕΡΑΚΑΣ - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό: α) Την πώληση (χονδρική - λιανική), εμπορία, τις εισαγωγές και εξαγωγές νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων, προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, θαλάσσης και ιχθυοπροϊόντων, β) Την εκμετάλλευση εκκολαπτηριων και σταθμών ιχθυοκαλλιέργειας, γ) Την πώληση αυγών, γόνων και ψαριών, δ) Την επεξεργασία, συντήρηση και συσκευασία νωπών και κατεψυγμένων ιχθυοπροϊόντων και εν γένει ειδών διατροφής, ε) Την εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και διακίνηση παντός είδους ιχθυοπροϊόντων και ειδών διατροφής, στ) Την έρευνα, αναζήτηση και εφαρμογή νέων ειδών και μεθόδων καλλιέργειας ιχθυοπροϊόντων, ζ) Την αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων και εν γένει κάθε παράπλευρη και/ή παραπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση ακινήτων, όπως κατ' ενδεικτική αναφορά, εκμίσθωση ή παραχώρηση εκμεταλλεύσεως ακινήτων σε τρίτους με αντάλλαγμα, εκμίσθωση ή λειτουργία καταστημάτων, παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, εκμετάλλευση κολυμβητικών δεξαμενών και οργανωμένων ακτών, τηρουμένων των ανά δραστηριότητα απαιτουμένων διατυπώσεων, οι οποίες ενδεχομένως προβλέπονται από τις ειδικές κατά περίπτωση υφιστάμενες διατάξεις. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους Δ) Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό Ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση