ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 29 , ΑΘΗΝΑ, 10434

ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 29 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 997474714
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123839701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-12-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-01-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ ΑΕ
EUROTECH SA
EVROTECHNIKA AE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 29
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η εμπορία (χονδρική, λιανική) εν γένει (συμπεριλαμβανομένων και εισαγωγών ή εξαγωγών) και η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση των κάτωθι: 1.1 Πάσης φύσεως μηχανικού, ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, οργάνων μέτρησης, λογισμικού, καθώς και εξοπλισμού, υλικών, αναλώσιμων και ανταλλακτικών για μεταλλεία, λατομεία, δημόσια έργα, οικοδομικά έργα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. 1.2 Χημικών προϊόντων, πρώτων υλών και πάσης φύσεως μεταποιημένων προϊόντων. 2. Η εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση Ελληνικών και Ξένων Επιχειρήσεων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. 3. Η συμμετοχή σε δημοπρασίες, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς. 4. Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών για μεταλλεία, λατομεία, τεχνικά έργα (ιδιωτικά ή δημόσια και πάσης φύσεως βιομηχανίες) 5. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για πάσης φύσεως θέματα μεταλλείων, λατομείων, τεχνικών έργων (ιδιωτικών ή δημόσιων) και πάσης φύσεως βιομηχανιών, όπως ενδεικτικά εξορύξεων, δονήσεων, οργάνων μέτρησης, υποστήριξης εκσκαφών υπογείων και επιφανειακών έργων, αποκατάστασης περιβάλλοντος κ.λ.π. 6. Η εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης συμπεριλαμβανομένων της προμήθειας, της εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, καθώς και τη λήψη, επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων μετρήσεων. 7. Η εγκατάσταση και λειτουργία πάσης φύσεως συστημάτων οργάνων μέτρησης. 8. Η μίσθωση προς τρίτους εξοπλισμού ιδιοκτησίας ή μη της εταιρείας 9. Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, καθώς και έργων Δήμων, Κοινοτήτων, Οργανισμών και Ν.Π.Δ.Δ. 10. Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή βιομηχανικών και λοιπών ειδικών έργων. 11. Η ίδρυση, η εκμετάλλευση και η λειτουργία λατομικών και μεταλλευτικών μονάδων καθώς και παρασκευαστηρίου (ασφάλτου, ασβέστου, σκυροδέματος, κ.λ.π) καθώς και η εμπορία των προϊόντων τους. 12. Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και η παροχή τεχνικών συμβουλών σε συναφή με τον σκοπό της εταιρείας θέματα


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση