ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 469 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15343

ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 469 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800511139
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126506501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-08-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-08-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
NIRIIDA PERIBALLONTIKI I.K.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 469
  Πόλη:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

«Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών καθαρισμού. 2. Η παροχή πάσης φύσεως κατασκευαστικών υπηρεσιών. 3. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τεχνικής κάλυψης. 4. Η παροχή πάσης φύσεως κηπευτικών υπηρεσιών. 5. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τεχνικής και τεχνολογικής κάλυψης. 6. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων. 7. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών ασφαλείας και φύλαξης. 8. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών παροχής ενέργειας. 9. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και πιστοποίησης. 10. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετιζόμενων με την παροχή φυσικού αερίου. 11. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τηλεφωνίας διαδικτύου κα μεταφοράς δεδομένων. 12. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών παρασκευής και διανομής φαγητού παντός είδους και μορφής, εστίασης, σίτισης και τραπεζοκόμων. 13. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών γενικών καθηκόντων (ενδεικτικώς συνοδευτικών και υπηρετικών υπηρεσιών). 14. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών κυλικείου και εμπορίας εδώδιμων προϊόντων. 15. Η παροχή πάσης φύσεως νομικών υπηρεσιών. 16. Η παροχή πάσης φύσεως λογιστικών υπηρεσιών. 17. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών ανακύκλωσης. 18. Η παροχή πάσης φύσεως επισκευαστικών υπηρεσιών. 19. Η παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών και πάσης φύσεως απολυμάνσεως. 20. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών υποστήριξης εγκαταστάσεων. 21. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών εποπτείας για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες. 22. Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες. 23. Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την παροχή όλων των ανωτέρω υπηρεσιών από τρίτους ή συνεργαζόμενους με την εταιρεία. 24. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών. 25. Η κατασκευή παντός είδους έργου κινητού ή ακινήτου, 26. Η προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. 27. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και εγκατάσταση μηχανημάτων αυτόματης πώλησης προϊόντων πάσης φύσεως. 28. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και παραγωγή στερεών καυσίμων και βιο - καυσίμων (ξύλα, πέλλετr μπριγκέτες) 29. Η προμήθεια, εμπορία και εγκατάσταση προϊόντων σχετιζομένων με τα ανωτέρω. 30. Η προμήθεια και το χονδρικό εμπόριο μη εξειδικευμένων προϊόντων τροφίμων ποτών και καπνού. 31. Το χονδρικό εμπόριο μη εξειδικευμένων προϊόντων. 32. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταΐκά συστήματα, αιολικά συστήματα και από βιομάζα. 33. Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων ΚΑΔ (2008) 71.20.10.00 34. Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου ΚΑΔ 82.11.10.00 35. Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου ευρύτερου δημόσιου τομέα ΚΑΔ 82.19.13.04 Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται, να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμό ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων ή του Δημοσίου, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή, οιουδήποτε νομικού τύπου ή μορφής και οιουδήποτε σκοπού, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, να αντιπροσωπεύει ή να αντιπροσωπεύεται από αυτά, να αναλαμβάνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με αυτά εργασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να διενεργεί εν γένει,. κάθε πράξη συναφή με την εκπλήρωση του σκοπού της».


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
81211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Κύρια
35111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
41201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43221000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46441200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
71201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
81291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) Δευτερεύουσα
82111000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
82191304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση