ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΥΜΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία

ΝΑΚΟΥ 3 , ΑΘΗΝΑ, 11743

ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΥΜΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία


ΝΑΚΟΥ 3 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997883325
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9406301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-12-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-01-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ Α.Ε.
LAKONIKOI KIPOI A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΝΑΚΟΥ 3
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός1. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι: (α) Η εμπορία, διακίνηση και μεταποίηση κάθε είδους χυμού και κάθε είδους φρούτου και γενικότερα τροφίμων, λιπασμάτων, ζωοτροφών και αγροτικών εν γένει προϊόντων καθώς και η συμμετοχή σε εμπορία των παραπάνω ειδών. Η αντιπροσώπευση των παραπάνω ειδών από εταιρείες του εξωτερικού και η συμμετοχή σε εταιρείες μεταποίησης και εμπορίας των προαναφερομένων ειδών. (β) Η κατασκευή συμπυκνωμένης ξυλείας, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή είδη καθορισμένης μορφής και η εμπορία αυτών, η παραγωγή μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων που παράγονται από άνθρακα και η εμπορία αυτών. Η παραγωγή συμπυκνωμένης βιομάζας από φλοιό φρούτων εσπεριδοειδών κτλ. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο ξυλείας (συμπυκνωμένη, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή είδη καθορισμένης μορφής), μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων που παράγονται από τον άνθρακα, βιοκαυσίμων, καυσοξύλων και ξυλάνθρακα. Η ανάθεση Εμπορικών αντιπροσώπων που μεσολαβούν στην πώληση μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων. Η παραγωγή, εμπορία και μεταποίηση λιπασμάτων συμβατικών και βιολογικών και η μεταφορά αυτών, φρούτων συμβατικών και βιολογικών. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο βιολογικών προϊόντων. (γ) Η παροχή υπηρεσιών σε παραγωγούς και εταιρείες, εσωτερικού ή εξωτερικού, για την συλλογή και επεξεργασία συμβατικών και βιολογικών φρούτων, τροφίμων και άλλων εν γένει αγροτικών προϊόντων. Η παροχή συμβουλών για αγροτικά θέματα. (δ) Η ανάληψη και εκτέλεση χωματουργικών και αρδευτικών έργων, καθώς και η ανάληψη και κατασκευή παντός εν γένει είδους έργου (οικοδομικού, οδοποιητικού κλπ). (ε) Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με την χρησιμοποίηση ιδίων υλικών στ) Συλλογή απάντων απορριμμάτων, οργανικών, μη επικίνδυνων, στερεών ή μη, υπολειμμάτων τροφών, υλικών εκ συσκευασία τροφών και κατ’ επέκταση όλων όσων έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά, (μετά ή άνευ αμοιβής) για λογαριασμό και προς εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας αλλά και τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που αφορούν στην περισυλλογή των απορριμμάτων, μεταφορά, εναπόθεσή τους στους τόπους διαθέσεως. ζ) Συλλογή απορριμμάτων, οργανικών, μη επικίνδυνων, στερεών ή μη, υπολειμμάτων τροφών, υλικών εκ συσκευασία τροφών και κατ’ επέκταση όλων όσων έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά, (μετά ή άνευ αμοιβής), για λογαριασμό και προς εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας αλλά και τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που αφορούν στην τήρηση καθαριότητας, προσωρινή διαφύλαξη αυτών και προσκόμισή τους προς αποκομιδή. η) Αποκομιδή απορριμμάτων, οργανικών, μη επικίνδυνων, στερεών ή μη, υπολειμμάτων τροφών, υλικών εκ συσκευασία τροφών και κατ’ επέκταση όλων όσων έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά, (μετά ή άνευ αμοιβής), για λογαριασμό και προς εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας αλλά και τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων, η οποία περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν στην περισυλλογή των απορριμμάτων από τις καθοριζόμενες προς τούτο θέσεις προσκομίσεως, μεταφορά και εναπόθεσή τους στους τόπους διαθέσεως. θ) Διάθεση και διαχείριση – συμβατική / εναλλακτική – απορριμμάτων, οργανικών, μη επικίνδυνων, στερεών ή μη, υπολειμμάτων τροφών, υλικών εκ συσκευασία τροφών και κατ’ επέκταση όλων όσων έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά, (μετά ή άνευ αμοιβής), για λογαριασμό και προς εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας αλλά και τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εργασίες προκειμένου να υπηρετείται η δημόσια υγεία. Ενδεχομένως δύναται αυτή να αποβλέπει στην αξιοποίησή τους. ι) Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών ή μη μεταφορών και με οδηγό ιδιοκτήτη ή μη ια) Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου, με οδηγό ιδιοκτήτη ή μη ιβ) Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων, Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία, Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς κ) καλλιέργεια, παραγωγή και συλλογή παντός είδους αγροτικών προϊόντων λ) λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων ή λαχανικών λα) λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων ή λαχανικών μέσω διαδικτύου λβ) λιανικό εμπόριο εσπεριδοειδών λγ)λιανικό εμπόριο εσπεριδοειδών μέσω διαδικτύου λδ) λιανικό εμπόριο χυμών μέσω διαδικτύου λε) λιανικό εμπόριο χυμών 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: (α) Να ιδρύει ή / και να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε τύπου και μορφής ή κοινοπραξίες, ελληνικές ή αλλοδαπές, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να αποκτά τον έλεγχο μέρους ή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών ή να συγχωνεύεται με αυτές. (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, με οποιοδήποτε τρόπο. (γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. (δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση