CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΛ ΑΙΓΥΠΤΟΥ , ΑΘΗΝΑ, 10434

CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΛ ΑΙΓΥΠΤΟΥ , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094396849
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1558501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-09-1993
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-04-1994
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

CINAR AE
CINAR S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΛ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η παραγωγή, κατασκευή, εισαγωγή, προώθηση, αντιπροσώπευση, εμπορία και εγκατάσταση ελληνικών ή ξένων υλικών εξοπλισμών που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας ή το περιβάλλον, καθώς και οι διεκπεραιώσεις, αποθηκεύσεις εντός και εκτός τελωνειακών χώρων πάσης φύσεως εμπορευμάτων συναφών προς τα ανωτέρω, β) Η παροχή άδειας εκμεταλλεύσεως πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων, μαθηματικών τύπων, αλγορίθμων, σημάτων και άλλων παρεμφερών δικαιωμάτων ή δημιουργία τέτοιων αγαθών, καθώς και η είσπραξη πάσης φύσεως δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προερχομένων από την εκμίσθωση ή την εκμετάλλευση προϊόντων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τη χρήση βιομηχανικών, εμπορικών ή επιστημονικών εγκαταστάσεων, γ) Η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς για την ανάληψη αυτών, δ) Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών και πληροφοριών σε άλλες επιχειρήσεις, νομικά και φυσικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για επιχειρηματικά, επιχειρησιακά, οργανωτικά, ενεργειακά ή περιβαλλοντικά θέματα, ε) Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, στ) Οι εισαγωγές εμπορευμάτων, ζ) Η αξιοποίηση, συλλογή, αποκομιδή, διαχείριση αγροτικών, βιομηχανικών και αστικών (στερεών, υγρών, τοξικών και μη) απορριμμάτων και αποβλήτων, και η κατασκευή χρήση και εκμετάλλευση συναφών εγκαταστάσεων κινητών ή μη, η) Η παραγωγή, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενέργειας σε μορφή ανέμου, θερμού νερού, ατμού ή στερεά καύσιμα από βιομάζα, θ) Η παραγωγή μηχανισμών για την εξοικονόμηση ενέργειας, ι) Η παραγωγή σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ηλεκτρισμού από την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας (αιολικής, ηλιακής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής και βιομάζας), ια) Η εμπορία, συσκευασία, αποκομιδή, μεταφορά, αποθήκευση και καταστροφή ή χρήση απορριμμάτων (οικιακών, μολυσματικών, τοξικών, επικινδύνων ή μη) εντός και εκτός Ελλάδος και η κατασκευή χρήση και εκμετάλλευση συναφών εγκαταστάσεων κινητών ή μη, ιβ) Η ίδρυση νέων εταιρειών ή η συμμετοχή σε νέες εταιρείες, ιγ) Η μεταποίηση χρησιμοποιημένων ή αχρήστων υλών-προϊόντων (απόβλητα-απορρίμματα-λάσπες βιολογικών-χημικά), ιδ) Η ανακύκλωση αποβλήτων-απορριμμάτων, ιε) Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτηρίων, δημοσίων και ιδιωτικών, γκαράζ, αποθηκών, διαμερισμάτων, οικιών, βιομηχανικών και μη χώρων, από οικιακά και βιομηχανικά απορρίμματα, ιστ) Η εμπορία και μεταφορά των εν λόγω απορριμμάτων καθώς και συναφούς εξοπλισμού για ενδιάμεση αποθήκευση και απόρριψη, διάθεση ή καταστροφή, ιζ) Η απόκτηση οχημάτων και συναφούς εξοπλισμού, ιη) Οι διεκπεραιώσεις, αποθηκεύσεις εντός και εκτός τελωνειακών χώρων, πάσης φύσεως εμπορευμάτων συναφών προς τα ανωτέρω, ιθ) Η συμμετοχή σε δημόσιους και μη διαγωνισμούς για την ανάληψη αυτών, κ) χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων πλαστικών, κα) Η διενέργεια εθνικών και διεθνών μεταφορών επί κομίστρω πάσης φύσεως εμπορευμάτων και εν γένει κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε χρήσεως, σε στερεά, υγρή ή αέρια μορφή, περιλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά των αποβλήτων, διενεργουμένων με μέσα είτε επίγεια, είτε θαλάσσια, είτε εναέρια, όπως ενδεικτικά δια φορτηγών αυτοκινήτων, ρυμουλκών οχημάτων, ψυγείων, ρυμουλκουμένων ή μη ρυμουλκουμένων γερανοφόρων και εν γένει παντός είδους καταλλήλου αυτοκινούμενου οχήματος που ανήκει στην εταιρεία ή μισθώνεται από αυτή ή με άλλο τρόπο αποκτά νόμιμα τη χρήση του και κυκλοφορεί κατά νόμο. 2. Η εταιρεία δικαιούται να εκπληρώνει το σκοπό της με συμμετοχή της ή άλλου τύπου συνεργασία, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού υφιστάμενα ή συσταθησόμενα, συμπεριλαμβανομένης και της καθ’ οιανδήποτε τρόπο ασκήσεως επιχειρησιακής διοικήσεως σε εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις, να αντιπροσωπεύει οιανδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με συναφείς σκοπούς για λογαριασμό της, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, να αποκτά παντός είδους περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων μεταφορικών μέσων και οχημάτων κάθε είδους, προς εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών, να επενδύει τα διαθέσιμα αυτής σε μετοχές, αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως, αδιακρίτως εισαγωγής τους σε χρηματιστήριο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και τέλος να αναλαμβάνει κάθε περαιτέρω δραστηριότητα που συνδέεται με τις παραπάνω πράξεις ή που οδηγεί σε παρόμοια αποτελέσματα, καθώς και την διαμεσολάβηση μεταξύ τρίτων για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
38121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κύρια
38212100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κύρια
38112103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ Δευτερεύουσα
38121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38123000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38212100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691991 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46771000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
49411000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
49411100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΨΥΓΕΙΑ Δευτερεύουσα
49411102 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
49411300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΥΔΗΝ ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Η ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ Δευτερεύουσα
49411302 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
49411400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ) Δευτερεύουσα
49411900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
49411902 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
71121302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
71121501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
81211001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
38112103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ Λοιπή
38116000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Λοιπή
38116100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Λοιπή
38116900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Λοιπή
39000000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Λοιπή
52101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Λοιπή
52101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Λοιπή
71121302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ) Λοιπή
81211001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Λοιπή

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση