ΣΥΝΑΨΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 7 , ΑΘΗΝΑ, 17778

ΣΥΝΑΨΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 7 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800976047
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146126901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-04-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-04-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΥΝΑΨΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 7
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΤΑΥΡΟΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι: Α. Η Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας για κοινωνικούς σκοπούς για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των υπηκόων ξένων χωρών και γενικότερα πολιτών με διαφορετική μητρική γλώσσα με τις υπηρεσίες και τους φορείς της χώρας υποδοχής. Β. Η Προώθηση των Υπηρεσιών «Κοινοτικής Διερμηνείας» ως αναγκαία και διακριτή Υπηρεσία κοινής ωφελείας που συνεισφέρει στην αρμονική συμβίωση τον αλληλοσεβασμό και την κατανόηση των ανθρώπων με διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Γ. Η Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης. Δ. Η Παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης και διευκόλυνσης της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές γλωσσικές και πολιτισμικές καταβολές. Ε. Η παροχή υπηρεσιών και τεχνογνωσίας που συνεισφέρουν στην άρση όποιων γλωσσικών και πολιτισμικών εμποδίων για οποιαδήποτε δράση και σκοπό, όπου η επίσημη γλώσσα διαφέρει από τις γλώσσες που μπορεί να κατανοεί οποιοσδήποτε πολίτης σε οποιαδήποτε χώρα. ΣΤ. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και πιστοποίησης προσόντων διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών και διερμηνέων ως και υπηρεσιών πιστοποίησης δράσεων που αποσκοπούν στην άρση των γλωσσικών και πολιτισμικών εμποδίων και στην επικοινωνία μεταξύ οποιωνδήποτε δεν κατανοούν την ίδια γλώσσα. Οι κατά τα άνω δραστηριότητες της εταιρείας αναπτύσσονται με σκοπό τη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2. του ν.4430/2016. Ως συλλογική, κατά τα άνω, ωφέλεια, νοείται η εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών της Εταιρείας μέσα από την διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, την δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας για τα μέλη της (που στα πλαίσια των αναγκών της εταιρείας θα τυγχάνουν και εργαζόμενοι σε αυτή με σχέση εξαρτημένης εργασίας): α) μεριμνώντας για την πληροφόρηση και τη συμμετοχή των μελών της και εφαρμόζοντας δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή ότι κάθε μέλος θα έχει μία ψήφο και β) εφαρμόζοντας σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας, κατά το οποίο ο ανώτατος καθαρός μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από τρεις φορές τον κατώτατο, εκτός και αν τα 2/3 των μελών της Συνέλευσης, που εκπροσωπούν τα 2/3 του εταιρικού κεφαλαίου, αποφασίσουν διαφορετικά. Ως κοινωνική ωφέλεια, που κατά τα άνω αποτελεί σκοπό της εταιρείας νοείται η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών ευρύτερου χαρακτήρα με την αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας, μέσα από τις κατά τα άνω δραστηριότητες που συντείνουν στην άρση εμποδίων κατά την επικοινωνία, οφειλόμενων σε διαφορετικές γλωσσικές και πολιτισμικές καταβολές, και ευνοούν την κοινωνική ένταξη, όπως με τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, όσο εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου, αλλά και γενικότερα ατόμων ή ομάδων με διαφορετική γλωσσική και πολιτισμική ταυτότητα (από την κυρίαρχη).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση