Θ.Σ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΕ

ΠΗΛΙΟΥ 25 , ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 14122

Θ.Σ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΕ


ΠΗΛΙΟΥ 25 , ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801005068
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146778501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-06-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-06-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΥΠΑΕΝ
YPAEN

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΗΛΙΟΥ 25
  Πόλη:
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι: - Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών, η έρευνα, η μελέτη, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη προϊόντων, η εκτέλεση δοκιμών και αναλύσεων, η καινοτομία, η υποστήριξη και η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση πάσης φύσεως εγκαταστάσεων σχετικών με την αφαλάτωση θαλασσινού και υφάλμυρου νερού, την επεξεργασία, τον καθαρισμό, την φίλτρανση, την αποσκλήρυνση, τον απιονισμό, αποστείρωση και εν γένει τον εξευγενισμό του νερού, - H βιομηχανική και βιοτεχνική κατασκευή και παραγωγή πάσης φύσεως μηχανημάτων, συστημάτων και συσκευών επεξεργασίας νερού, ήτοι αντίστροφης όσμωσης, φίλτρων, αποσκληρυντών, απιονιστών, αποστειρωτών και λοιπών συναφών, καθώς και των εξαρτημάτων τους, αυτοματισμών, αναλώσιμων υλικών, ανταλλακτικών και λοιπών ομοειδών αντικειμένων σχετικών με τον ως άνω εξευγενισμό του νερού, - H άσκηση εμπορίας και η κατά οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των παραπάνω προϊόντων, παραγωγής ή μη της εταιρείας, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων συναφών ειδών, όπως αυτοματισμών, αναλώσιμων υλικών, ανταλλακτικών και λοιπών ομοειδών αντικειμένων, περιλαμβανομένης της μίσθωσης αυτών καθώς και της εκμετάλλευσης και εμπορίας του αφαλατωμένου, επεξεργασμένου ή εξευγενισμένου ύδατος, - Η εμπορία πάσης φύσεως δικλείδων, αεροσυμπιεστών και φυσητήρων, σωλήνων και αγωγών, αντλητικών συγκροτημάτων, δοσομετρικών αντλιών χημικών και λοιπών συναφών, καθώς και πάσης φύσεως εξαρτημάτων, αυτοματισμών, ανταλλακτικών και λοιπών ομοειδών αντικειμένων σχετικών με τον ανωτέρω εξοπλισμό. - Η εμπορία πάσης φύσεως εξοπλισμού βιομηχανιών, νοσοκομείων, ξενοδοχείων και λοιπών παρεμφερών αυτών, - H διενέργεια εισαγωγών από το εξωτερικό και εξαγωγών στο εξωτερικό ειδών από τα παραπάνω, - H παροχή εν γένει υπηρεσιών αφαλάτωσης, επεξεργασίας και εξευγενισμού του νερού, περιλαμβανομένων εκτός των άλλων και υπηρεσιών συντήρησης και υπηρεσιών λειτουργίας τέτοιων μονάδων επεξεργασίας νερού για ίδιον λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, - H αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων, η αποθήκευση και διακίνηση των παραπάνω ειδών, καθώς και κάθε συναφής προς τα παραπάνω δραστηριότητα, περιλαμβανομένων και όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την επεξεργασία οικιστικών, αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων, ήτοι βιολογικοί και χημικοί καθαρισμοί, τριτοβάθμια επεξεργασία, κ.λπ. συναφή, καθώς και την εμφιάλωση και εμπορία νερού, - H βιομηχανική και βιοτεχνική κατασκευή και παραγωγή, συσκευασία, ανασυσκευασία και εμπορία χημικών προϊόντων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει προς αυτόν το σκοπό, με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφές ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς προ του απ’ αυτή επιδιωκόμενο, ακόμη δε και να αντιπροσωπεύει τέτοιου είδους επιχειρήσεις. β) Δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τηρώντας τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση