ΦΡΑΚΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51 , ΜΟΣΧΑΤΟ, 18344

ΦΡΑΚΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51 , ΜΟΣΧΑΤΟ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801022723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147166901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-08-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-08-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

FRACTIS Α.Ε.
FRACTIS S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51
  Πόλη:
ΜΟΣΧΑΤΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΟΣΧΑΤΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας ορίζεται: (α) η παροχή μίας ή περισσότερων εκ των ακόλουθων υπηρεσιών: (i) επιτήρησης, περιφρούρησης ή φύλαξης κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εμπορευμάτων κάθε είδους, χώρων και εγκαταστάσεων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων (ii) προστασίας και συνοδείας φυσικών προσώπων, (iii) ασφαλούς μεταφοράς, μεταξύ άλλων και με ειδικά διασκευασμένα - τεθωρακισμένα οχήματα χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και λοιπών πολύτιμων αντικειμένων, (iv) προστασίας θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, συναυλιών, διαγωνισμών και αθλητικών και πάσης φύσεως εκδηλώσεων, (v) ελέγχου ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και ελέγχου πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών, περιλαμβανομένων και τυχόν βοηθητικών τους χώρων, (vi) συνοδείας για την ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν στοιχεία επισήμανσης. (vii) συνοδείας αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνηση τους, (viii) εκπόνησης μελετών και σχεδιασμού μέτρων, καθώς και αξιολόγησης ασφάλειας και εφαρμογής σχεδίων ασφάλειας, και παροχής συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών, (ix) ανάπτυξης, διάθεσης εγκατάστασης, συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και παρακολούθησης λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων ασφαλείας (software και hardware) και συστημάτων συναγερμού και τηλεπικοινωνιών, (x) ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης κέντρων λήψης/εκπομπής, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού και έγκαιρης προειδοποίησης, (xi) συμβουλευτικές ή και υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικά με την ασφάλεια, φύλαξη, αποτροπή κινδύνου, έλεγχο, περιφρούρηση, τηλεειδοποίηση και προστασία προσώπων, αγαθών πάσης φύσεως, χώρων και εγκαταστάσεων πάσης φύσεως και ειδικά με θέματα ασφαλείας και φύλαξης σε αεροδρόμια, αεροπορικές εγκαταστάσεις, λιμένες, λιμενικές εγκαταστάσεις, παραγωγικές υποδομές και εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, καθώς και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς παντός είδους, (xiii) υπηρεσίες ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία για την προστασία των επιβαινόντων, του πλοίου και του φορτίου αυτού από επιθέσεις που συνιστούν πειρατεία κατά την έννοια του όρου αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 103 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (ν. 2321/1995 «Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους XI της Σύμβασης», Α` 136). (β) Η ανάπτυξη, διάθεση, εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη πληροφορικών συστημάτων και λογισμικού πάσης φύσεως, ιδίως δε λογισμικού συναφούς με τις ανωτέρω αναφερόμενες υπό (α) υπηρεσίες. (γ) Οι εισαγωγές, οι εξαγωγές και η εμπορία μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων και εξαρτημάτων σχετικών με την ασφάλεια, την προστασία και την επιτήρηση, καθώς και λοιπών συναφών αγαθών που δεν κατονομάζονται ειδικά στο παρόν. (δ) Η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων του εξωτερικού και της ημεδαπής και η εν γένει αντιπροσώπευση προϊόντων για εμπορία και η διανομή αυτών. (ε) Η παροχή συμβουλών, η οργάνωση και η εκπόνηση μελετών σε οικονομικά, διοικητικά και άλλα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις. (στ) Η προώθηση και μεσιτεία, προϊόντων, αγαθών και γενικά υπηρεσιών τρίτων οιασδήποτε νομικής μορφής αυτοί έχουν, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. (ζ) Η διενέργεια εξετάσεων, επιβλέψεων, ελέγχων, δειγματοληψιών, ερευνών, πραγματογνωμοσυνών, και η συναφής χορήγηση βεβαιώσεων πιστοποίησης σε πάσης φύσεως εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής οι οποίες αποτελούν υπευθύνους επεξεργασίας ή και εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την απόδειξη της συμμόρφωσης τους, προς τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 27ης Απριλίου2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και την σχετική εθνική νομοθεσία με την οποία ενσωματώνονται οι ως άνω ισχύοντες κανονισμοί και οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Εθνική έννομη τάξη . (η) Η διενέργεια ελέγχων βάσει των κριτηρίων που ορίζει και δημοσιοποιεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, λειτουργικότητα, σκοπιμότητα και ασφάλεια κατά την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις προς τούτο, ελεγχόμενες επιχειρήσεις. (θ) Η χορήγηση πιστοποιήσεων συστημάτων διασφαλίσεως των προσωπικών δεδομένων καθώς και η χορήγηση σφραγίδων και σημάτων προστασίας δεδομένων στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις εφόσον αποδεικνύουν την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες διατάξεις. (ι) Η έκδοση εγγράφων (εκθέσεων, διαπιστώσεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λπ.) και γνωμοδοτήσεων, πραγματογνωμοσυνών εν σχέσει προς όλες τις προαναφερθείσες παροχές και η ανάληψη εντολών στους τομείς όλων των προαναφερθεισών παροχών, καθώς και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα. 2. Προς εκπλήρωση των κατ’ άρθρον 2.1. σκοπών, η Εταιρεία δύναται: (α) να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, ή απλώς να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, (β) να συμμετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις, κοινοπραξίες και ενώσεις προσώπων, οιουδήποτε τύπου, μορφής και σκοπού, από κοινού ή μη με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (γ) να μετατρέπεται σε άλλου είδους νομικής μορφής εταιρείας, να απορροφά άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις, να συγχωνεύεται να εξαγοράζει άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και σκοπού (δ) να συνεργάζεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής και της αλλοδαπής, (ε) να συμμετέχει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε εκθέσεις ή άλλες οργανώσεις καθώς και σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή από το Ελληνικό Δημόσιο ή Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας για παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας, (στ) να συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου, να υποβάλλει εν γένει επενδυτικές προτάσεις και να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους ανωτέρω σκοπούς και δραστηριότητες, και (ζ) να διενεργεί οιαδήποτε πράξη που είναι, αμέσως ή εμμέσως, συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των κατ’ άρθρον 2.1. σκοπών, ως ενδεικτικώς η παροχή εγγυήσεων και λοιπών (ενοχικών και εμπραγμάτων ασφαλειών).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση