ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΠΕΛΟΠΙΔΑ 54 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 17341

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


ΠΕΛΟΠΙΔΑ 54 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 999999249
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124114201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-01-2003
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-08-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

HUNTERS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΕΛΟΠΙΔΑ 54
  Πόλη:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 3° Σκοπός Α. Σκοπός της Εταιρίας είναι: 1. - Η ανάληψη και κατασκευή Δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρίας σε ειδικούς καταλόγους. 2. -Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε δια ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών. 3. - Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων. 4. - Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρίτων, καθώς και Ξενοδοχείων και Τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά. 5. - Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκολίθων και διασκευή τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος. 6. Η λειτουργία και συντήρηση κάθε είδους έργων & εγκαταστάσεων του Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα . 7. Η συμμετοχή , χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση & εκμετάλλευση έργων Σύμπραξης Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και έργων παραχώρησης. 8. Η διαχείριση, επεξεργασία και εκμετάλλευση :Απορριμμάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων, υδάτινων πόρων, τοξικών & επικίνδυνων αποβλήτων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοτικών ή Φυσικών Προσώπων . 9. Η καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. 10. Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 11. Υπηρεσίες φύτευσης και συντήρησης κήπων 12. Υπηρεσίες φύτευσης και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων 13. Αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) 14. Αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση 15. Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών 16. Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 17. Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών 18. Εργασίες αποκατάστασης εκτάσεων γης 19. Εργασίες διαμόρφωσης, στερέωσης και διάστρωσης επιφανειών για αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής 20. Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων 21. Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων με διάθεση κάδων. 22. Υπηρεσίες φυσικού τοπίου 23. Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 24. Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 25. Χονδρικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών) 26. Χονδρικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μικκυλίων μανιταριών 27. Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 28. Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου της παροχής της στάθμης της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των αερίων 29. Χονδρικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μανικών και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες 30. Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 31. Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, περιφράξεων και χώρων στάθμεσης. 32. Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδων από πλαστικές ύλες ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων 33. Εγκαταστάσεις γυμναστικής 34. -Η άσκηση συναφούς εμπορικής δραστηριότητας όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και εμπορικών επιχειρήσεων όπως επίσης και η συμμετοχή στις άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό της εργασίας και εφόσον αυτές οι δραστηριότητες εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
43999000 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Κύρια
1611007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
32400000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
38112103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ Δευτερεύουσα
38210000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38220000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
42991200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Δευτερεύουσα
43121101 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
43121102 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Η ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43332000 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ) Δευτερεύουσα
46221000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46221002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ) Δευτερεύουσα
46221003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΚΟΝΔΥΛΩΝ, ΒΟΛΒΩΝ ΚΑΙ ΡΙΖΩΝ, ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΥΑΔΩΝ, ΜΥΚΗΛΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
46221005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΧΟΡΤΑΡΙΩΝ, ΒΡΥΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΧΗΝΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα
46691900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46691974 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ, ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
46731601 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46731802 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΣΕ ΡΟΛΑ Η ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
46751100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
70221508 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
71114102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δευτερεύουσα
71114103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
81291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81300000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΙΟΥ Δευτερεύουσα
81301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ Δευτερεύουσα
93130000 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
93291000 ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
95291400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση