ΣΤΑΔΙΟ 2020 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΙΤΤΑ , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15123

ΣΤΑΔΙΟ 2020 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΙΤΤΑ , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801285850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153535501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-01-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-01-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΤΑΔΙΟ 2020
STADIUM 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΙΤΤΑ
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι : α) Η λειτουργία και εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων για την εκμάθηση του αθλήματος της αντισφαίρισης. β) Η κατασκευή και η επισκευή πάσης φύσεως υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίων και εντευκτηρίων, ως και κάθε άλλο βελτιωτικό έργο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του αθλήματος της αντισφαίρισης. γ) Η αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση, υπεκμίσθωση και κάθε είδους περαιτέρω εκμετάλλευση αθλητικών καθώς και κάθε μορφής εγκαταστάσεων σχετικών με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το άθλημα της αντισφαίρισης. δ)Η οργάνωση, διάδοση και εξύψωση του αθλήματος της αντισφαίρισης καθώς και η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. ε)Η εκμάθηση, άσκηση και ψυχαγωγία των αθλητών στο άθλημα της αντισφαίρισης. στ) Η συμβολή της στην ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλήματος της αντισφαίρισης μεταξύ των νέων, με την οργάνωση και υποστήριξη προγραμμάτων σχολικού αθλητισμού και καλλιέργειας εμπορικού πνεύματος. ζ) Η περαιτέρω σωματική, πνευματική ανάπτυξη και ψυχαγωγία των αθλητών της αντισφαίρισης με κάθε μέσο, που προσφέρεται γι' αυτό το σκοπό. η) Η παροχή συμβουλών δια εισηγήσεων προς την Ομοσπονδία Αντισφαίρισης και τις αρμόδιες Αθλητικές Αρχές και η εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ουσιώδη βελτίωση των υπό εκμετάλλευση υφιστάμενων αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων και την δημιουργία νέων. θ) Η διαφύλαξη και προώθηση των αξιών του αθλητισμού εν γένει καθώς και η προστασία και ανάπτυξη των ηθικών και δεοντολογικών αξιών του αθλήματος της αντισφαίρισης, του ολυμπιακού ιδεώδους στον αθλητισμό καθώς και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. ι) Η μέριμνα για την προστασία της ασφάλειας εκείνων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον αθλητικό χώρο προστατεύοντας τον αθλητισμό, των αθλητών και των αθλητριών από την κακόβουλη εκμετάλλευση για πολιτικό, εμπορικό και οικονομικό όφελος καθώς και από πρακτικές που κρίνονται διεφθαρμένες, ψυχοφθόρες ή ταπεινωτικές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αναβολικών φαρμάκων. ια) Η ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος και του «ευ αγωνίζεσθαι», που πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για όλους. ιβ) Η προσέλκυση της νεολαίας στον αθλητισμό και δη στο άθλημα της αντισφαίρισης και γενικότερα την κοινωνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας μέσα από τον αθλητισμό και το άθλημα της αντισφαίρισης ειδικότερα. ιγ) Η ενημέρωση αναφορικά με το «ευ αγωνίζεσθαι» στο δικό της χώρο επιρροής μέσα από εκστρατείες, απονομές βραβείων, εκπαιδευτικό υλικό και επιμορφωτικά σεμινάρια και ανάπτυξη ευκαιριών και η παρακολούθηση και αξιολόγηση του αντίκτυπου από την παροχή των κινήτρων αυτών ιδ) Η προώθηση, διαφήμιση, προβολή, διοργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (σεμιναρίων – συνεδρίων – ομιλιών κλπ) όσον αφορά το άθλημα της αντισφαίρισης. ιε) Η περαιτέρω διοργάνωση και διαχείριση πάσης φύσεως καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλιών – εκθέσεων κλπ) και γενικά ψυχαγωγικών εκδηλώσεων κάθε μορφής με σκοπό την προώθηση και προβολή του αθλήματος της αντισφαίρισης και εν γένει του αθλητικού πνεύματος. ιστ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης προς φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο άθλημα της αντισφαίρισης. 2. Για την επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί : α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, καθώς και να συστήνει νέα νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε νομικής μορφής, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατά οποιονδήποτε τρόπο και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. ε) Να προμηθεύεται αγαθά και να λαμβάνει υπηρεσίες από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής και/ή της αλλοδαπής, να αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα. 3. Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη η οποία είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική προς επιδίωξη των στόχων της εντός του σκοπού του παρόντος Καταστατικού και των κείμενων διατάξεων, στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή και άλλης συναφούς δραστηριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με τους σκοπούς της Εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση