ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125

ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801519830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158401801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-05-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-05-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Α.Ε.
PIVOT SOLAR A.E.
PIVOT SOLAR S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: (v) η παραγωγή, αποθήκευση, εμπορία και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, (w) η μελέτη, ο σχεδιασμός, η αδειοδότηση, η κατασκευή, η επίβλεψη, η εγκατάσταση, η οργάνωση, η λειτουργία, η συντήρηση, η επέκταση, η διαχείριση, η εκμετάλλευση, η αγορά και πώληση έργων και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή/και από οποιασδήποτε άλλη πηγή χωρίς περιορισμό στο ύψος του προϋπολογισμού αυτών, μετά των συναφών τους εγκαταστάσεων καθώς και των μέσων και προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ή μη πηγές ενέργειας οποιασδήποτε μορφής, (x) η κατασκευή δικτύων και υποδομών σε έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, (y) η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας και της χρήσης ενεργειακών υπηρεσιών, (z) η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών νομικών προσώπων (holding company) οιασδήποτε μορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο, που έχουν ως αντικείμενο τη δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ενέργειας. 2. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να: (aa) παρέχει υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, (bb) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εγκατάστασης, λειτουργίας, παρακολούθησης και συντήρησης ενεργειακών έργων, (cc) προβαίνει σε μελέτη, σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνολογίας και προϊόντων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών, (dd) προβαίνει σε διεξαγωγή τεχνικών και χρηματοοικονομικών μελετών ενεργειακών έργων, (ee) παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης, τεχνικών, χρηματοοικονομικών/χρηματοδοτικών υπηρεσιών σε θυγατρικές εταιρείες, (ff) επενδύει σε αγορές εταιρειών και συμμετοχή σε αυξήσεις κεφαλαίων άλλων εταιρειών με παρεμφερές αντικείμενο, (gg) διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας (κινητής και ακίνητης), (hh) προβαίνει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετιζόμενη με κινητά ή ακίνητα, βιομηχανική ή εμπορική, παραπλήσια ή σχετική με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία και την ανάπτυξή της, (ii) αναπτύσσει, κατασκευάζει, εγκαθιστά, λειτουργεί, εκμεταλλεύεται, συντηρεί, επισκευάζει ή/και προβαίνει σε αντικατάσταση ενεργειακών έργων και των συνοδών τους έργων, (jj) αγοράζει και πωλεί ενεργειακά έργα και των συνοδούς τους έργων, (kk) καθώς και να προβαίνει σε κάθε σχετική προς τα ανωτέρω δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, να ιδρύει εταιρείες ως και να συμπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε κάθε είδους και εθνικότητας εταιρείες, επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες οποιουδήποτε τύπου με όμοιους, συναφείς ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπούς, στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή, και γενικότερα να διενεργεί εμπορικές συναλλαγές κάθε είδους που συνδέονται με τον προαναφερόμενο εταιρικό σκοπό. (ll) συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλες όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις, νεοσυσταθείσες ή υφιστάμενες, κοινοπραξίες ή άλλα εταιρικά σχήματα, οποιασδήποτε νομικής μορφής, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να εκποιεί τομείς της δραστηριότητας ή τμημάτων της, να μετατρέπεται σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, (mm) συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, (nn) αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία, ημεδαπή ή αλλοδαπή με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, (oo) ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, (pp) ιδρύει γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, αποθήκες, υποκαταστήματα και άλλες δομές οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, (qq) συμμετέχει σε διαγωνισμούς με αντικείμενο που εμπίπτει στο σκοπό της Εταιρείας ή προωθεί το σκοπό της Εταιρείας, (rr) αντιπροσωπεύει αλλοδαπές εταιρίες για όλους τους παραπάνω σκοπούς, (ss) αποκτά, διαχειρίζεται και διαθέτει, ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα επί ιδιοκτησίας ή/και γης στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας, (tt) παρέχει, εγγυήσεις υπέρ ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών και, γενικά, επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο και να χορηγεί κάθε είδους εξασφαλίσεις, εγγυήσεις και ασφάλειες, (uu) εκτελεί οποιαδήποτε εργασία που η Εταιρεία θεωρεί κατάλληλη ή συμπληρωματική για τους παραπάνω σκοπούς και ενεργεί γενικά ό,τι ήθελε είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση του σκοπού της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση